Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXVI/280/2004

Uchwa??a nr XXVI/280/2004

Numer uchwa??y: 2004/26/280
Numer sesji: 26
Rok: 2004

 

Uchwała Nr XXVI / 280 / 2004

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie

budżetu miasta Leszna na rok 2005.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ”d”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. ”d”, art. 55 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 116 ust. 1 i 2 , art. 117 ust. 1 i 2, art. 122, art. 124 ust. 1, 2 i 3, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zmianami)

 

Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

1.      Ustala się dochody budżetu w wysokości 160.234.785,- zł jak w załączniku Nr 1
do uchwały, w tym:

1) dochody miasta   w wysokości 106.443.441,- zł,

2) dochody powiatu w wysokości   53.791.344,- zł.

 

2.      Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:

1)     dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 10.303.558,- zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały,

2)     dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.904.582,- zł, jak w załączniku Nr 4 do uchwały,

3)     dotacje na realizację zadań przejętych przez gminę w drodze porozumienia
z organami administracji rządowej w kwocie 0,- zł, jak w załączniku Nr 5 do uchwały,

4)     dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia
z organami administracji rządowej w kwocie 4.000,- zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały,

5)     dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia
z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 37.000,- zł, jak w załączniku Nr 6 do uchwały,

6)     dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w kwocie 1.224.400,- zł,

7)     dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 489.300,- zł,

8)     dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy w kwocie 900.000,- zł,

9)     dotacje ze środków specjalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy w kwocie 950.000,- zł,

10)  dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 800.000,- zł, jak w załączniku Nr 7 do uchwały.

 

 

§ 2

 

1.      Ustala się wydatki budżetu w wysokości 158.334.785,- zł jak w załączniku Nr 2
do uchwały, w tym:

1) wydatki miasta   w wysokości 100.020.441,- zł,

2) wydatki powiatu w wysokości   58.314.344,- zł.

2.      Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1)     wydatki bieżące kwotę 147.085.485,- zł,  w tym:

a)     kwotę 77.375.016,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń,

b)     kwotę 13.476.176,- zł z przeznaczeniem na dotacje,

c)      kwotę 5.321.980,- zł na wydatki związane z obsługą długu gminy,

2)     wydatki majątkowe w kwocie 11.249.300,-zł, jak w załączniku Nr 8.

3.      Ujęte w budżecie dotacje przeznacza się na:

1)     dotacje podmiotowe w kwocie 7.942.040,- zł, jak w załączniku Nr 9, w tym:

a)     dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie 2.516.750,- zł ,

b)     dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 5.425.290,- zł,

2)     dotacje przedmiotowe w kwocie 3.796.924,- zł, jak w załączniku Nr 10,

3)     dotacje celowe w kwocie 1.736.262,- zł, w tym:

a)     dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 2.000,- zł,

b)     dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1.375.125,- zł,

c)      dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
w  kwocie 359.137,- zł,

4)     wpłatę miasta na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 950,- zł.

4.      Zakres dotacji przedmiotowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2 określa załącznik Nr 10 do uchwały.

5.      Ogólna kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje także:

1)     wydatki w kwocie 10.303.558,- zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku Nr 3 do uchwały,

2)     wydatki w kwocie 4.904.582,- zł na realizację zadań zleconych powiatowi
z zakresu administracji rządowej i innych zleconych na podstawie odrębnych ustaw, jak w załączniku Nr 4 do uchwały,

3)     wydatki w kwocie 0,- zł na realizację zadań przejętych przez gminę
w drodze porozumienia z organami administracji rządowej, jak w załączniku
Nr 5 do uchwały,

4)     wydatki w kwocie 4.000,- zł na realizację zadań przejętych przez powiat
w drodze porozumienia z organami administracji rządowej, jak w załączniku
Nr 6 do uchwały,

5)     wydatki w kwocie 15.000,- zł na realizację zadań przejętych przez powiat
w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 6 do uchwały,

6)     wydatki w kwocie 800.000,- zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak w załączniku Nr 7
do uchwały.

 

§ 3

 

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu – nadwyżka budżetu – wynosi 1.900.000,- zł. Nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

 

§ 4

 

1.      Rozchody budżetu ustala się w kwocie 8.500.000,- zł, w tym:

1)     spłata kredytów w kwocie 3.600.000,- zł,

2)     spłata pożyczek w kwocie 1.900.000,- zł,

3)     wykup obligacji w kwocie 3.000.000,- zł.

 

2.      Przychody budżetu ustala się w kwocie 6.600.000,- zł, w tym:

1)     z emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.600.000,- zł.

 

3.      Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu, o których mowa w ust. 1 i 2 zawiera załącznik Nr 14 do uchwały.

 

§ 5

 

Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jak w załącznikach Nr 3 i Nr 4 do uchwały.

 

§ 6

 

Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych jak w załącznikach Nr 10 i 11 do uchwały.

 

§ 7

 

Ustala się plan przychodów i wydatków:

1)     Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku Nr 12 do uchwały,

2)     Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
jak w załączniku Nr 13 do uchwały.

 

§ 8

 

Tworzy się rezerwy:

1)     ogólna w kwocie  75.854,- zł,

2)     celowe (z przeznaczeniem na płace i pochodne pracowników oświaty) w kwocie 1.846.475,- zł.

 

 

§ 9

 

Upoważnia się Prezydenta Miasta Leszna do:

1)     zaciągania kredytu krótkoterminowego łącznie do wysokości 3.000.000,- zł
na pokrycie niedoboru budżetowego w ciągu roku budżetowego,

2)     zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań z tego tytułu,

3)     dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń
i pochodnych od wynagrodzeń. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie dotacji i wydatków majątkowych,

4)     lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach,
niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 

§ 10

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

§ 11

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 12

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

 

 

 

Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

        

                                                                                  Wojciech Rajewski

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.