Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXVI/277/2004

Uchwa??a nr XXVI/277/2004

Numer uchwa??y: 2004/26/277
Numer sesji: 26
Rok: 2004

Uchwała Nr XXVI/277/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2004 roku

 

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku     budżetowego 2004 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

 

Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004 na łączną kwotę: 10.236.147,- zł  oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków:

1.      Wydatki inwestycyjne na kwotę 9.329.301,- zł

zadania miasta – 3.476.088 zł

·        modernizacja dróg i ulic gminnych w kwocie 1.319.064,- zł – termin 30.06.2005 r.

·        kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ulic Wyczółkowskiego, Fałata,
 Grottgera w kwocie 263.268,- zł – termin 30.08.2005 r.

·        kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa w rejonie ul. Estkowskiego w kwocie 33.033,- zł – termin 30.06.2005 r.

·        kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ulicy Chociszewskiego w kwocie 789.020,- zł – termin 30.08.2005 r.

·        Komitety Inicjatyw Gospodarczych w kwocie 20.983,- zł – termin 30.06.2005 r.

·        oświetlenie Stadionu im. Alfreda Smoczyka w kwocie 1.050.720,- zł – termin  30.09.2005 r.

zadania powiatu – 5.853.213 zł

·        Trasa W – Z w kwocie 5.853.213,- zł – termin 30.06.2005 r.

 

2.      Wydatki bieżące na kwotę 906.846,- zł

zadania miasta – 742.354 zł

·        wydatki na sporządzenie opracowań geodezyjno-planistycznych w kwocie 250.000 zł – termin 30.06.2005 r.

·        wydatki na prace związane z zakładaniem ewidencji budynków dla miasta Leszna w kwocie 8.800,- zł – termin 30.06.2005 r.

·        wydatki na zakup Mapy Sytuacyjnej z uzbrojeniem terenu części miasta Leszna w wersji informatycznej w kwocie 20.000,- zł – termin 31.03.2005 r.

·        wydatki na remonty obiektów Urzędu Miasta w kwocie 150.000,- zł – termin 30.09.2005 r.

·        wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie 10.000 zł – termin 31.05.2005 r.

·        wydatki remontowe w szkołach podstawowych w kwocie 65.000,- zł – termin 31.08.2005 r.

·        wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych w kwocie 5.000,- zł – termin 31.08.2005 r.

 

·        wydatki na realizację programu Socrates COMENIUS przez Szkołę Podstawową Nr 13 w kwocie 3.554,- zł – termin 31.07.2005 r.

·        wydatki remontowe w przedszkolach w kwocie 50.000,- zł – termin 31.08.2005 r.

·        wydatki remontowe w gimnazjach w kwocie 100.000,- zł – termin 31.08.2005 r.

·        wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 35.000,- zł – termin 30.08.2005 r.

·        wydatki na selektywną zbiórkę odpadów w kwocie 45.000,- zł – termin  30.06.2005 r.

zadania powiatu – 164.492 zł

·        wydatki na realizację programu Socrates COMENIUS przez III Liceum Ogólnokształcące w kwocie 4.492,- zł – termin 31.07.2005 r.

·        wydatki remontowe w szkołach zawodowych w kwocie 100.000,- zł – termin 31.08.2005 r.

·        wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w internatach i bursach szkolnych w kwocie 60.000,- zł – termin 31.08.2005 r.

 

§ 2

 

Plan finansowy wydatków wymienionych w § 1 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

       Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna        

 

  Wojciech Rajewski


 

U z a s a d n i e n i e

 

do uchwały Nr XXVI/277/2004 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie  ustalenia wykazu wydatków
 niewygasających z końcem roku budżetowego 2004 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego 2004. Konieczność określenia takiego wykazu wynika z potrzeby wydatkowania kwot na zadania, które ujęte są
w planie na rok 2004, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31.12.2004 r. Prezydent Miasta oszacował wysokość tych wydatków na kwotę 10.236.147,- zł.

Poniżej przedstawia się szczegółowe uzasadnienie dotyczące poszczególnych zadań:

 

1.    wydatki inwestycyjne–zadania miasta w wysokości 3.476.088 zł:

 

1.1. dz. 600 rozdz. 60016 – modernizacja dróg i ulic gminnych w wysokości 1.319.064,- zł,

 

1.      budowa ul. Gierymskiego                           : 167.262 zł,

-         termin zakończenia wg umowy            : 18.12.2004r.

-         odbioru robót dokonano                       : 10.12.2004r.

-         fakturę otrzymano                                  : 22.12.2004r.

-         termin płatności                                     : 21.01.2005r.

 

2.      budowa ul. Złotniczej                                   : 283.219 zł,

-         termin zakończenia wg umowy            : 30.11.2004r.

-         odbioru robót dokonano                       : 07.12.2004r.

-         fakturę otrzymano                                  : 07.12.2004r.

-         termin płatności                                     : 06.01.2005r.

 

3.      budowa ulic Skrzetuskiego, Nowowiejskiego i Husarskiej: 515.523 zł,

-         termin zakończenia wg umowy            : 30.11.2004r.

-         odbioru robót dokonano                       : 14.12.2004r.

-         fakturę otrzymano                                  : 15.12.2004r.

-         termin płatności                                     :14.01.2005r.

 

4.      budowa chodnika w ul. Unii Europejskiej:169.956 zł,

-         termin zakończenia wg umowy            : 01.12.2004r.

-         odbioru robót dokonano                       : 14.12.2004r.

-         fakturę otrzymano                                  : 15.12.2004r.

-         termin płatności                                     : 14.01.2005r.

 

5.      nadzór techniczny                                        : 15.568 zł.

(faktury inspektora nadzoru nad pracami wymienionymi w pkt 1-4)

 

6.      środki na zadania na rok 2005                  : 167.536 zł,

(opracowania projektowe dróg do realizacji w 2005 roku, w tym między innymi rondo na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza-Opalińskich-Ostroroga )

 

1.2.  dz. 900 rozdz. 90095 – zadania na kwotę 1.106.304,- zł:                 

 

1.           kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ulic Wyczółkowskiego, Fałata, Grottgera w wysokości 263.268,- zł

-  rozstrzygnięcie przetargu                : 30.11.2004r.

-  podpisanie umowy                          : 17.12.2004r.

-  przekazanie placu budowy : 30.12.2004r.

-  termin zakończenia              : 30.06.2005r.

2.           kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa w rejonie ul. Estkowskiego w wysokości 33.033,- zł

W 2004 r. przygotowano koncepcję drogową, wykonano potrzebne badania geologiczne, w trakcie opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej. Środki zostaną wykorzystane na opłacenie dokumentacji, jak i rozpoczęcie prac umożliwiających dojazd do sprzedanych w tym rejonie działek.

3.           kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ulicy
Chociszewskiego w wysokości 789.020,- zł

-  rozstrzygnięcie przetargu                : 27.12.2004r.

4.  Komitety Inicjatyw Gospodarczych w wysokości 20.983,- zł

zadanie pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Żytniej.

-  termin zakończenia              : 23.12.2004r.

-  odbiór wyznaczono na                     : 30.12.2004r.

 

 

1.3. dz. 926 rozdz. 92605 – Oświetlenie stadionu im. Alfreda Smoczyka
w wysokości 1.050.720,- zł

 

Na realizację zadania środki pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczone są do zapłaty Energetyce w 2005 r. za umowę przyłączeniową oraz na realizację inwestycji w 2005 r.

 

 

2. Wydatki inwestycyjne–zadania powiatu w wysokości 5.853.213 zł

 

·        dz. 600 rozdz. 60015 – Trasa W-Z w wysokości 5.853.213,- zł

1.      etap I - 2004 rok – 3.152.545 zł

-         odbioru dokonano        : 20.12.2004r.

-         fakturę otrzymano         : 20.12.2004r.

-         termin płatności             : 19.01.2005r.

2.      etap II – realizacja w 2005 roku– 2.700.668 zł

 

3. Wydatki bieżące – zadania miasta w wysokości 742.354 zł

 

·        dz. 710 rozdz. 71004 – wydatki na sporządzenie opracowań geodezyjno-planistycznych w kwocie 250.000 zł

W związku ze zmianą przepisów dotyczących zasad sporządzania Studium Uwarunkowań zaistniała konieczność sporządzenia aktualizacji map topograficznych dla całego obszaru miasta. Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja finansowych zobowiązań nastąpi w pierwszym półroczu 2005 roku.

·        dz. 710 rozdz. 71013 – wydatki na prace związane z zakładaniem ewidencji budynków dla miasta Leszna w kwocie 8.800,- zł

W roku 2004 nie wykorzystano w pełni zaplanowanych środków ze względu na trudności technologiczne związane z dostosowaniem baz ewidencji budynków do nowego oprogramowania EGB 2000. W grudniu br. usunięto przeszkody programowe i obecnie jest możliwość podjęcia dalszych prac nad bazą ewidencji budynków. Ostateczny termin zakończenia etapu – 30.06.2005r.

·        dz. 750 rozdz. 75023 – zadania:

- wydatki na remonty obiektów Urzędu Miasta w kwocie 150.000,- zł 

Środki przeznaczone na wykonanie niezbędnych prac remontowych w budynkach Urzędu Miasta Leszna, których realizacja w roku 2004 nie mogła być dokonana. Są to następujące zadania:

-         sala konferencyjna przy ul. Karasia – wykonano ekspertyzę i koncepcję wymiany okien i innych prac remontowych Sali. Realizacja zadania
do 30.09.2005r.,

-         remont budynku po archiwum Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Jana Pawła II – ze względów formalno-prawnych nie było możliwe rozpoczęcie remontu budynku. Realizacja zadania do 30.09.2005r.,

-          dach przy ul. Wałowej – nie wykonanie w 2004 roku wymiany dachu przy ul Wałowej spowodowane było koniecznością remontu przeciekającego dachu na budynku przy ul. Karasia, Realizacja zadania do 30.09.2005r.

-         malowanie wnętrz Ratusza – dokonano przeglądu poszczególnych pomieszczeń i zakwalifikowano do odnowienia. Ustalono zakres prac. Realizacja zadania do 30.09.2005r.,

- wydatki na zakup Mapy Sytuacyjnej z uzbrojeniem terenu części miasta Leszna w wersji informatycznej w kwocie 20.000,- zł

W 2004 roku zlecono do wykonania Mapę Sytuacyjną z uzbrojeniem terenu części miasta Leszna w wersji informatycznej, która zostanie wykonana do końca bieżącego roku, ale jej zakup może nastąpić
w I kwartale 2005 roku.

·        dz. 754 rozdz. 75412 – wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne w kwocie 10.000 zł

Środki przeznaczone były w 2004 roku na instalację gazową wewnętrzną w remizie OSP Gronowo. Ponieważ Zakład Gazowniczy w Lesznie planuje doprowadzić gaz do remizy strażackiej w I kwartale 2005 r. ostateczny termin dokonania wydatku na instalację gazową przewiduje się na 31.05.2005 r.

·        dz. 801 rozdz. 80101 – zadania na kwotę 73.554,- zł:

  - wydatki remontowe w szkołach podstawowych w kwocie 65.000,- zł

Środki przeznaczone na remont toalet w Szkole Podstawowej Nr 3. Termin realizacji 31.08.2005 r.

-         wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach podstawowych w kwocie 5.000,- zł

Środki przeznaczone na zakup specjalistycznej maty do akrobatyki sportowej w Szkole Podstawowej Nr 1. Termin realizacji 31.08.2005 r.

-         wydatki na realizację programu Socrates COMENIUS przez Szkołę Podstawową Nr 13 w kwocie 3.554,- zł

Szkoła Podstawowa Nr 13 otrzymała środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencję Narodową Programu Socrates COMENIUS 1. Podpisano stosowną umowę, która określa jego realizację w terminie od dnia 1 sierpnia 2004 r. do dnia 31 lipca 2005 r.

 

·        dz. 801 rozdz. 80104 – wydatki remontowe w przedszkolach w kwocie 50.000,- zł

Środki przeznaczone na wymianę węzła cieplnego w Przedszkolu Nr 18. Termin realizacji 31.08.2005 r.

 

·        dz. 801 rozdz. 80110 – wydatki remontowe w gimnazjach w kwocie 100.000,- zł

Środki przeznaczone na:

- wymianę okien mansardowych i strychowych w Gimnazjum Nr 1
   (50.000,- zł),

- wymianę okien w salach lekcyjnych i małej Sali gimnastycznej
    w Gimnazjum Nr 4 (20.000,- zł),

-  wymianę wykładzin podłogowych w Gimnazjum Nr 8 (30.000,- zł).

Termin realizacji 31.08.2005 r.

 

·        dz. 851 rozdz. 85154 – wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 35.000,- zł

Zgodnie z zawartą umową z dnia 30.12.2003 r. dotyczącą dożywiania dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych termin płatności faktur za cztery ostatnie miesiące 2004 roku przypada na 30 sierpnia 2005 roku w kwocie 33.000,- zł. Kwota 2.000,- zł przewidziana na szkolenia wychowawców świetlic socjoterapeutycznych z zakresu komunikowania.

 

·        dz. 900 rozdz. 90002 – wydatki na selektywną zbiórkę odpadów w wysokości 45.000,- zł

Kwota przeznaczona na zapłatę usługi, której kontynuacja jest konieczna
w I półroczu 2005, wykonywanej przez Miejski Zakład Oczyszczania
Sp. z o.o.

Termin wykonania 30.06.2005 r.

 

 

4.           wydatki bieżące - zadania powiatu w wysokości 164.492,- zł

 

·        dz. 801 rozdz. 80120 – wydatki na realizację programu Socrates COMENIUS przez III Liceum Ogólnokształcące w kwocie 4.492,- zł

III Liceum Ogólnokształcące otrzymało środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencję Narodową Programu Socrates COMENIUS 1. Podpisano stosowną umowę, która określa jego realizację w terminie od dnia 1 sierpnia 2004 r. do dnia 31 lipca 2005 r.

·        dz. 801 rozdz. 80130 – wydatki remontowe w szkołach zawodowych w kwocie 100.000,- zł

Środki przeznaczone na remonty, naprawy, malowanie i częściową wymianę okien w:

- Zespole Szkół Technicznych w kwocie 28.000 zł,

- Zespole Szkół Ochrony Środowiska w kwocie 12.000 zł,

- Zespole Szkół Ekonomicznych w kwocie 60.000 zł.

Termin realizacji 31.08.2005 r.

·        dz. 854 rozdz. 85410 – wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w internatach i bursach szkolnych w kwocie 60.000,- zł

Środki przeznaczone na zakup okien dla:

- Bursie Międzyszkolnej Nr 1 w kwocie 30.000 zł,

- Internacie przy Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w kwocie 30.000 zł.

Termin realizacji 31.08.2005 r.

 

Opracował:                                                                                     

Wydział Budżetu

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.