Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXV/272/2004

Uchwa??a nr XXV/272/2004

Numer uchwa??y: 2004/25/272
Numer sesji: 25
Rok: 2004

 

Uchwała Nr XXV/272/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004 roku

w sprawie: określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 nr 64 poz. 593 z późn. zm.)

 

Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

1.   Rodzice ponoszą opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej do wysokości miesięcznej pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka i osoby pełnoletniej w placówce.

2.   Zapis ust. 1 stosuje się również do rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej lub rodziców, którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.

 

    § 2

Rodzice mogą zostać częściowo lub całkowicie zwolnieni z opłat, o których mowa w § 1 na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

   

 § 3

Ustala się następujące zasady zwalniania rodziców z odpłatności za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej:

1.   Podstawą zwolnienia jest kryterium dochodowe na osobę w rodzinie określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) zwane dalej „kryterium”, przez które należy rozumieć:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej, dochód nie przekraczający 461 zł

- w przypadku osoby w rodzinie, dochód na osobę w rodzinie nie przekraczający 316 zł

2.   Całkowitemu zwolnieniu z opłaty podlegają rodzice, których dochód nie przekracza 100% „kryterium”.

3.   Częściowemu zwolnieniu z opłat podlegają rodzice, których dochód przekracza 100% „kryterium”. Wysokości odpłatności w takich przypadkach określa poniższa tabela.

Lp.

Dochód na osobę w rodzinie z art.8 w.cyt. Ustawy – zwanym dalej „kryterium” w % 

% odpłatności rodziców ustalony od wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej

1

Powyżej 100%- Do150%

2,00%

2

Powyżej 150%- Do 200%

5,00%

3

Powyżej 200%- Do250%

10,00%

4

Powyżej 250%- Do 300%

15,00%

5

Powyżej 300%- Do 350%

30,00%

6

Powyżej 350%- Do 400%

50,00%

7

Powyżej 400%- Do 450%

60,00%

8

Powyżej 450%- Do 500%

80,00%

9

Powyżej 500%- Do 550%

90,00%

10

Powyżej 550%

100,00%

 

4.   Wysokość odpłatności nie może spowodować, iż dochód rodziny będzie niższy od kryterium dochodowego, o którym mowa w pkt. 1

5.   Całkowite lub częściowe zwolnienie z odpłatności następuje z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia opłat.

6.   Zwolnienie z ponoszenia odpłatności przysługuje również na podstawie orzeczenia sądowego.

 

  § 4

1.   Zwolnienie częściowe lub całkowite rodziców naturalnych od opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na okres nie dłuższy niż 1 rok.

2.   Decyzja o zwolnieniu lub odmowie zwolnienia wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

 

§ 5

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie może w przypadkach szczególnych częściowo zwolnić lub odstąpić od ustalenia opłaty określonej w § 3 ze względu na trudną sytuację materialną rodziny.

 

 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 7

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i  wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania.

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                       Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                           Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 


 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXV/272/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004 roku

w sprawie: określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Na podstawie art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rada powiatu określa, w drodze uchwały, warunki częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, (przebywającej w placówce do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęło naukę przed osiągnięciem pełnoletności) w  placówce opiekuńczo – wychowawczej opłatę ponoszą, do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, rodzice dziecka, osoba pełnoletnia lub rodzice, a także opiekunowie prawni lub kuratorzy.

Opłatę ponoszą również rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub rodzice, którym władza rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.

Decyzję administracyjną o wysokości tej opłaty wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna z uwagi na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ustalając wysokość opłaty rodziców dziecka przebywającego w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub domu pomocy społecznej uwzględnia ich sytuację rodzinną, zdrowotną, dochodową i majątkową. Ze względu na trudną sytuację materialną rodziny Dyrektor może częściowo zwolnić lub odstąpić od ustalenia opłaty, na wniosek lub z urzędu.

 

Stąd konieczność podjęcia uchwały w tej sprawie.

 

 

Opracowano:                                                                      

MOPR - Leszno
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.