Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXIV/251/2004

Uchwa??a nr XXIV/251/2004

Numer uchwa??y: 2004/24/251
Numer sesji: 24
Rok: 2004

 

 UCHWAŁA   Nr XXIV/251/2004

RADY   MIEJSKIEJ   LESZNA z dnia 25 listopada 2004 roku

 

w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen nieruchomości       

                  zabudowanej na cele mieszkaniowe sprzedawanej na rzecz spółdzielni

                  mieszkaniowej będącej  jej użytkownikiem wieczystym .

 

               Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), art. 68 ust.1

pkt.  9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity

Dz. U. z 2000 r. Nr 46,poz. 543 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1.

 

Wyraża się  zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80 % ceny dla nieruchomości  gruntowej zabudowanej na cele mieszkaniowe sprzedawanej na rzecz  Spółdzielni Mieszkaniowej „ DOMUS ”  będącej jej użytkownikiem  wieczystym ,  położonej w Lesznie  Osiedle Wieniawa  oznaczonej działkami nr  1/37, 1/6, 1/7, 1/12, 1/19, 1/20, 1/41 ark.

mapy 36 , nr 2/59, 2/61, 2/42 ark. mapy 42 o łącznej powierzchni  5,06.36 ha  objętej księgą wieczystą KW Nr 22175 -   w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domów jednorodzinnych .

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia .

 

 

 

                                                                                            Przewodniczący

                                                                                      Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                        Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały nr XXIV/251/2004 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 25 listopada 2004 roku

 

w sprawie   wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen nieruchomości       

                  zabudowanej na cele mieszkaniowe sprzedawanej  na rzecz spółdzielni

                  mieszkaniowej będącej  jej  użytkownikiem wieczystym .

 

 

 

 

             W obowiązującym stanie prawnym wynikającym z art. 32 ust.1 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami) nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu. Sprzedaż gruntu następuje wówczas w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 5 w/cyt. Ustawy.

Cenę sprzedaży gruntu ustala się stosownie do art. 67 ust.3 tj. w wysokości nie niższej niż jej wartość.

W przypadku, gdy użytkownikiem wieczystym gruntu zabudowanego budynkami mieszkalnymi jest spółdzielnia mieszkaniowa, która ubiega się o nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domów jednorodzinnych, wówczas przy sprzedaży gruntu zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt. 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami prezydent miasta może udzielić za zgodą rady bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej temu podmiotowi.

            Z wnioskiem o sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości zwróciła się Spółdzielnia Mieszkaniowa  „DOMUS”  .

Z uwagi na to ,że udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego jakim jest spółdzielnia mieszkaniowa znajduje uzasadnienie w przepisach prawa , dlatego proponuję udzielenie temu podmiotowi 80% bonifikaty w cenie sprzedaży gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domów jednorodzinnych .

 

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę projekt uchwały w celu jego uchwalenia.

 

 

 

Opracował:

Wydział Gospodarki

Nieruchomościami
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.