Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne » NAB??R ZAKO??CZONY - Praca - Dyrektor Miejskiego O??rodka Pomocy Rodzinie w Lesznie. Wa??ne do dnia 09.03.2015 r. do godz. 15.00

NAB??R ZAKO??CZONY - Praca - Dyrektor Miejskiego O??rodka Pomocy Rodzinie w Lesznie. Wa??ne do dnia 09.03.2015 r. do godz. 15.00


PREZYDENT MIASTA LESZNA
ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Dyrektora gminnej jednostki organizacyjnej
– Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie

z siedzibą: ul. Janusza Korczaka 5, 64-100 Leszno


1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe magisterskie na kierunkach: prawo, lub socjologia, lub pedagogika, lub wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie nauk o pracy i polityce społecznej,
f) 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata stażu pracy na stanowiskach kierowniczych,
g) co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013 r., poz. 182 ze zm.).

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) umiejętność zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi,
b) znajomość ustaw: o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego, o pieczy zastępczej, o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, Prawo zamówień publicznych,
c) komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność.

3. Zadania wykonywane na stanowisku - dyrektor będzie odpowiedzialny m.in. za:
a) planowanie, organizowanie i nadzorowanie prawidłowego działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Lesznie,
b) realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym jednostki,
c) reprezentowanie MOPR na zewnątrz,
d) planowanie i wykonywanie budżetu jednostki,
e) załatwianie spraw i podejmowanie decyzji w granicach posiadanych upoważnień,
f) kierowanie pracą oraz sprawowanie kontroli zarządczej,
g) określanie organizacji wewnętrznej, zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz wykonywanie innych obowiązków pracodawcy,
h) administrowanie mieniem MOPR,
i) dbałość o dobrą współpracę z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

4. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział Dokumenty i informacje – Nabór do pracy – jednostki organizacyjne w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b) list motywacyjny,
c) pisemna koncepcja funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie,
d) życiorys /CV/,
e) kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganego: wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego (kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu),
f) oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o braku zakazu pełnienia funkcji z dysponowaniem środkami publicznymi oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.

5. Warunki pracy na stanowisku:
a) miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Janusza Korczaka 5, 64-100 Leszno,
b) rodzaj wykonywanej pracy: kierownicze stanowisko urzędnicze,
c) wymiar czasu pracy: pełen etat,
d) marzec lub kwiecień 2015 r.

Wymagane dokumenty należy składać w Referacie Kadr i Obsługi Prawnej Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: dot. naboru – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w terminie do dnia 9 marca 2015 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).

W przypadku niedostarczenia kompletu wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze. Nie można złożyć dokumentów elektronicznie.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. Kazimierza Karasia 15.
Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: Natalia Binia??
Opublikowany dnia: 2015-02-24
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-03-31
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.