Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Komunikaty i og??oszenia » OG?OSZENIE PREZYDENTA MIASTA LESZNA Z DNIA 20 LUTEGO 2015r. Og??oszenie otwartego konkursu ofert na realizacj? powierzenia zadania publicznego Miasta Leszna z zakresu edukacji, o??wiaty i wychowania.

OG?OSZENIE PREZYDENTA MIASTA LESZNA Z DNIA 20 LUTEGO 2015r. Og??oszenie otwartego konkursu ofert na realizacj? powierzenia zadania publicznego Miasta Leszna z zakresu edukacji, o??wiaty i wychowania.


Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014, poz. 1118) ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku szkolnym 2014/2015

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

1. Nazwa zadania: realizacja I etapu programu „Wychowanie wodne” zawartego w uchwale Nr XI/169/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu „Wychowanie wodne”

Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2015 – 25000,00 zł. (*)

kwota oznaczona symbolem (*) może ulec zmianie.

2. Cel zadania: Uchwała Nr XI/169/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 października 2011r. wprowadziła do realizacji na terenie Miasta Leszna program „Wychowanie wodne”. Celem programu jest rozwinięcie i uzupełnienie dotychczasowej działalności Miasta w zakresie nauki pływania o szeroko pojęte wychowanie wodne. Realizacja Programu odbywać się będzie poprzez ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, doskonalenie umiejętności pływania i nurkowania, prawidłowego posługiwania się różnego rodzaju sprzętem pływającym, a także wyrabianie właściwych zachowań nad zbiornikami wodnymi.


3. Dotacja może być przeznaczona na:
- zakup pomocy do prowadzenia zajęć,
- honoraria za prowadzone zajęcia,
- materiały poglądowe dla uczestników zajęć.
Oferta musi spełniać wszystkie wymogi formalne, ustalone w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. 2014, poz. 1118)
Rozpatrzeniu podlegać będą włącznie oferty sporządzone według wzoru zatwierdzonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).


4. Zasady i warunki przyznania dotacji na realizację zadania:
a) Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadania powinny spełniać warunki ogólne:
-posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, dysponowania środkami finansowymi i rozliczenia,
- złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie
z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób
efektywny, oszczędny i terminowy,
- wykazać posiadanie niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń, kadry
i odpowiedniego zaplecza do realizacji konkretnego zadania.
b) Warunki i termin realizacji zadania:
- zadanie powinno zostać wykonane w terminie od 1 kwietnia 2015r. do 30
czerwca 2015r.
- realizacja zadania wymaga przeprowadzenia zajęć dydaktycznych  pt. „Bezpieczny wypoczynek nad wodą” określony w uchwale Rady Miejskiej  obejmując uczniów klas pierwszych gimnazjów Miasta Leszna, którzy otrzymają  zgodę rodziców na uczestnictwo w programie,
- nabór chętnych uczniów do udziału w programie przeprowadza realizator
programu przy współpracy z dyrekcjami szkół,
- zajęcia dydaktyczne przeprowadza się w grupach liczących nie mniej niż
12 uczniów i nie więcej niż 25 uczniów w ilości 3 godz. lekcyjnych na grupę,
- wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania uzależniona będzie
od ilości grup,
- sale lekcyjne w celu realizacji zadania udostępniają nieodpłatnie dyrekcje szkół
w uzgodnieniu z realizatorem zadania,
- oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania
zadania w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie,
- zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną
umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania
przez taki podmiot,
- od oferenta wymaga się po zakończeniu zadania – złożenia szczegółowego
sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnie
z umową o powierzenie zadania publicznego,
- wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie wykazu
umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Leszna.
c) Termin i sposób składania ofert:
- oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
13 marca 2015 roku do godz.15.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Leszna, ul. Karasia 15 w Lesznie.
Decyduje data wpływu oferty do Biura Obsługi Klienta.
- oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami.
We wniosku należy wskazać podmiot ubiegający się o dotację i odpowiedzialny
za wykonanie zadania,
- do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
1 aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie
będących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący
o podstawie działalności danego podmiotu,
2. umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania
partnera biorącego udział w realizacji zadania)
W ofercie nie należy zmieniać układu pytań.
Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania (oferta kompletnie wypełniona); jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć, np. wpisać „nie dotyczy”; w przypadku znaku (gwiazda) postąpić według instrukcji (niepotrzebne skreślić).
Kopia dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisania oferty.
d) Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:
- Rozpatrzenie ofert nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 30 dni od terminu
do składania ofert wskazanego w ogłoszeniu.
- Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową,
powołaną przez Prezydenta Miasta Leszna.
- Ocenie podlegają następujące kryteria:
• doświadczenie oferenta w realizacji zadań podobnego typu oraz dotychczasowe,
• doświadczenia UM we współpracy z oferentem,
• rzetelność przedstawionej oferty,
• wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt do prowadzenia zajęć oraz
materiały poglądowe dla uczestników zajęć,
• kwalifikacje prowadzących zajęcia.
e) Postanowienia końcowe.
Dotacji nie można wykorzystywać na:
- prowadzenie działalności gospodarczej,
- realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Prezydenta Miasta
Leszna.
Zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu, bez prawa do odwołania.


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Komunikaty i og??oszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Lucjan Rosiak
Informację wprowadził: Ma??gorzata Zachacz
Opublikowany dnia: 2015-02-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-03-31
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.