Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXVI/281/2004

Uchwa??a nr XXVI/281/2004

Numer uchwa??y: 2004/26/281
Numer sesji: 26
Rok: 2004

 

Uchwała Nr XXVI/281/2004

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 30 grudnia 2004 roku

 

w sprawie: nieuwzględnienia zarzutu wniesionego przez Pana Józefa Grochowiaka zam. Leszno, ul. Poznańska 29 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Leszno „Gronowo-Zachód” w rejonie ulic Poznańskiej, Wilkowickiej i torów PKP.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 roku ze zmianami) w związku z art. 85 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz.717 ze zmianami), uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

 

Rada Miejska Leszna po rozpatrzeniu zarzutu wniesionego przez Pana Józefa Grochowiaka zam. Leszno, ul. Poznańska 29 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Leszno „Gronowo-Zachód” w rejonie ulic Poznańskiej, Wilkowickiej i torów PKP nie uwzględnia go w całości.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

    Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                                              Wojciech Rajewski

  

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVI/281/2004 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 30 grudnia 2004 roku

 

 

 

W dniu 19 lipca 2001 roku Rada Miejska Leszna podjęła uchwałę Nr XXXV/367/2001 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Poznańskiej, Wilkowickiej i torów PKP w Lesznie.

W toku ustawowych czynności przy sporządzeniu projektu planu wyłożono go po raz pierwszy do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Leszna w dniach od 9 czerwca do 2 lipca 2003 roku. Ze względu na konieczność dokonania istotnych zmian w projekcie planu miejscowego został on ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 22  czerwca do 13 lipca br.

 Do powtórnie udostępnionego projektu planu Prezydent Miasta Leszna przyjmował protesty i zarzuty. W ustawowym terminie, dnia 18 lipca 2004 roku wpłynął zarzut wniesiony przez Pana Józefa Grochowiaka zam. Leszno, ul. Poznańska 29.

Zarzut ten odnosił się jednak do rozwiązań przedstawionych w projekcie planu miejscowego wyłożonego pierwszy raz do publicznego wglądu w okresie od dnia 9 czerwca do 2 lipca 2003 roku, którego to ustalenia zostały przez Skarżącego wcześniej przyjęte.

Natomiast treść pisma w części odnoszącej się do obecnej działalności gospodarczej sąsiada nie jest protestem w rozumieniu art.23 ani też zarzutem w rozumieniu art.24 ustawy z  dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym, albowiem nie dotyczy zakresu ustaleń planistycznych.

Projekt planu ponownie wyłożony do publicznego wglądu w dniach 22.06 – 13.07.2004r nie wprowadza nowych zmian w rejonie nieruchomości Pana Grochowiaka.

            Działając zatem w oparciu o art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o  zagospodarowaniu przestrzennym nie ma podstaw do uwzględnienia tego zarzutu.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Leszna wnioskuje do Rady Miejskiej Leszna o odrzucenie zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gronowo-Zachód” w rejonie ul. Poznańskiej, Wilkowickiej i torów PKP w  Lesznie.

 

 

 

 

Opracował:

Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego

i Budownictwa
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-12-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.