Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXII/224/2004 - w sprawie przyj?cia misji, wizji i cel??w strategicznych dla miasta Leszna oraz procedury wdra??ania strategii rozwoju miasta

Uchwa??a nr XXII/224/2004 - w sprawie przyj?cia misji, wizji i cel??w strategicznych dla miasta Leszna oraz procedury wdra??ania strategii rozwoju miasta

Numer uchwa??y: 2004/22/224
Numer sesji: 22
Rok: 2004

Uchwała Nr XXII/224/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2004r.

 

 

 

 

W sprawie: przyjęcia misji, wizji i celów strategicznych dla miasta Leszna oraz procedury wdrażania strategii rozwoju miasta

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), uchwala się co następuje:

 

 

§ 1

W oparciu o diagnozę sytuacji po 7 latach działania strategii (załącznik nr 1) przyjmuje się następującą misję, wizję oraz cele strategiczne dla miasta Leszna:

 

Wizja

 

Leszno  miastem  średniej wielkości oferujące mieszkańcom doskonałe warunki do życia i dobre miejsca pracy, a jednocześnie dla regionu będące centrum usługowym posiadające szeroką ofertę w dziedzinie handlu, finansów, oświaty, kultury, medycyny, informacji, rekreacji i sportu.

 

Misja

 

Leszno jest miastem, którego władze, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne i mieszkańcy, kontynuując tradycje wielkopolskie w warunkach rosnącej konkurencji, współpracują ze sobą dążąc do lepszego wykorzystania lokalnych zasobów, możliwości wynikających z wielkości i położenia miasta w celu podniesienia jego atrakcyjności, poziomu życia mieszkańców i rozwoju gospodarczego.

 

Cele strategiczne:

1.        Zmniejszanie poziomu bezrobocia przez zdynamizowanie lokalnej gospodarki i

przyciągnięcie nowych inwestycji. Budowanie podstawy do trwałego rozwoju gospodarczego.

 

2.      Poprawienie warunków życia ludności przez doskonalenie usług publicznych i stwarzanie warunków dla inicjatyw służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych.

 

3.      Budowanie ponadlokalnej pozycji miasta jako centrum świadczenia usług dla otaczającego subregionu.

 

§ 2

 

Elementy zawarte w § 1 będą podstawą do przygotowania części operacyjnej strategii składającej się z programów oraz zadań i projektów.

 

§ 3

 

Procedura przygotowania części operacyjnej strategii będzie odbywała się w trzech etapach:

·         Zgłoszenie projektów i zadań zgodnie z  formularzem (załącznik nr 2)

·         Dyskusja w zespołach roboczych

·         Przygotowanie projektu uchwały Rady Miejskiej Leszna

 

 

§ 4

 

Za realizację strategii monitorowanej przy pomocy wskaźników dla poziomu celów, programów, projektów lub zadań będą odpowiedzialne osoby wyznaczone przez Prezydenta Miasta Leszna

 

§ 5

 

Sprawozdanie z realizacji strategii przedkładane będzie Radzie Miejskiej raz w roku.

 

 

§ 6

 

Procedura aktualizacji planów operacyjnych będzie powiązana z harmonogramem przygotowania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz budżetu miasta Leszna.

 

 

§ 7

 

Władze miasta oraz gminne jednostki będą  uwzględniały  wizję, misję oraz cele strategiczne w swoich działaniach i planach.

 

 

§ 8

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna

 

 

 

 Wojciech Rajewski

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

Do uchwały Nr XXII/ 224/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2004 roku

 

Uchwała Rady Miejskiej nr X/82/2003 z dnia 10 czerwca 2003r. zobowiązała Prezydenta Miasta do zweryfikowania strategii rozwoju Leszna.

Pierwszy etap weryfikacji strategii polegał na zidentyfikowaniu problemów do analizy SWOT. W tym celu odbyły się warsztaty 4 zespołów roboczych:

·          gospodarka komunalna,

·          gospodarka lokalna – Prezydencka Rada Biznesu,

·          sprawy społeczne  - spotkania w dwóch podgrupach

W spotkaniach brali udział przedstawiciele różnych instytucji, organizacji działających w Lesznie, radni Rady Miejskiej, pracownicy Urzędu Miasta.

Jednocześnie z opracowywaniem analizy SWOT trwało badanie lokalnych firm. Opracowano kwestionariusz do badania ankietowego, który został rozesłany do 150 firm. Na podstawie odpowiedzi 74 przedsiębiorstw oraz danych wtórnych scharakteryzowano sytuację leszczyńskich firm i warunki ich funkcjonowania w mieście.

W oparciu o wyniki przeprowadzonych warsztatów, badań gospodarki, danych statystycznych, opinii mieszkańców na temat „Życie w Lesznie 2002”  oraz dostępnej literatury pracownicy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu przygotowali diagnozę sytuacji po 7 latach działania strategii. W oparciu o tę diagnozę przedstawiono też propozycje wizji, misji i celów strategicznych dla miasta Leszna. W trakcie kolejnego cyklu spotkań zorganizowanych dla 3 zespołów roboczych  diagnoza oraz proponowane zmiany w dotychczasowej strategii zostały przedyskutowane przez uczestników spotkań.

Diagnoza została również zaprezentowana  podczas wspólnego spotkania wszystkich Komisji Rady Miejskiej.

Kolejnym etapem weryfikacji strategii rozwoju Leszna będzie przygotowanie części operacyjnej strategii składającej się z programów, zadań czyli działań ciągłych oraz projektów mających charakter jednorazowych akcji.

Proponuje się istotną zmianę  na etapie wdrażania strategii. Jej sprawną realizację ma zapewnić przyporządkowanie odpowiedzialności za wykonanie konkretnych celów i programów wyznaczonym przez Prezydenta Miasta osobom. W oparciu o przyjęte wskaźniki będzie przeprowadzana ocena z postępów w realizacji strategii. Sprawozdania z wykonania poszczególnych elementów strategii będą przygotowywać osoby odpowiedzialne za ich wykonanie w oparciu o przyjęte wskaźniki.

Corocznie sporządzane będzie sprawozdanie z realizacji strategii rozwoju Leszna.

W miarę potrzeb część operacyjna będzie aktualizowana poprzez weryfikację dotychczasowych działań oraz wprowadzanie nowych propozycji. Wpisanie zadań bądź projektów do strategii daje podstawę do ujęcia ich w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym. W związku z tym prace nad aktualizacją strategii muszą poprzedzać przyjmowanie zadań do WPI.

 

Jako załącznik do uchwały przedłożona jest  diagnoza  sytuacji po 7 latach działania strategii zawierająca:

·          Opis sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej po 7 latach realizacji strategii

·          Ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw leszczyńskich - wyniki ankiety przeprowadzonej w 2003 roku

·          Analiza SWOT

·          Analiza wpływów i zagadnienia strategiczne

 

  

Opracował:

Wydział Promocji i Rozwoju

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Maciej Dziamski - tel: 065 529 81 21
Opublikowany dnia: 2004-08-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-12-04
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.