Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXII/223/2004

Uchwa??a nr XXII/223/2004

Numer uchwa??y: 2004/22/223
Numer sesji: 22
Rok: 2004

 

Uchwała Nr XXII/223/2004                      

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2004 r.

 

 

W sprawie: utworzenia przez Miasto Leszno i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową  w Lesznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie „Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.” z siedzibą w Lesznie.

 

Na podstawie art. 9 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 nr 9, poz. 43 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2, pkt 9, lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), uchwala się co następuje:

 

&1

Miasto Leszno tworzy wraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Lesznie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie „Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.”, zwana dalej Spółką.

 

&2

Siedzibą Spółki będzie Leszno,  ul. Mickiewicza 5.

 

&3

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50. 000 zł i będzie wniesiony po połowie przez  Miasto Leszno i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Lesznie.

 

&4

Przedmiotem działania Spółki będzie działalność doradcza, promocyjna, edukacyjna na rzecz samorządu terytorialnego, a także innych spółek ważnych dla rozwoju gminy.

 

&5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

&6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Leszna

 

 

                                                                         Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do uchwały nr XXII/223/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2004 r.

 

W sprawie utworzenia przez Miasto Leszno i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Lesznie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie „Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.” z siedzibą w Lesznie.

 

 

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, Leszno ma pełnić rolę regionalnego ośrodka gospodarczego, atrakcyjnego dla potencjalnych inwestorów, jak i działających już w Lesznie firm. We współczesnych europejskich miastach niezbędnym warunkiem regionalnego wzrostu społeczno – gospodarczego jest stworzenie środowiska przyjaznego innowacjom. Oznacza to  wspieranie powstawania i rozwoju firm innowacyjnych, tworzenie podstaw dla wdrażania nowoczesnych technologii w jednostkach sektora badawczo – rozwojowy i ich komercjalizacji oraz wspieranie powstania płaszczyzny współpracy nauki i gospodarki.

Miasto Leszno od kilku lat zabiega o utworzenie Parku Przemysłowo - Technologicznego i Inkubatora Przedsiębiorczości, na które stara się pozyskać środki  z Funduszy Strukturalnych. Niestety, przygotowane projekty nie spełniają kryteriów Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004 – 2006. Możliwe jest finansowanie tylko projektów, obejmujących parki powstające na terenach poprzemysłowych, a ich tworzenie wynikałoby z krajowych programów restrukturyzacji oraz takich parków naukowo – technologicznych, które uzasadnione byłyby wysokim potencjałem naukowym regionu. 

 

W tej sytuacji dokonano wyboru innego instrumentu wsparcia rozwoju innowacyjności – powołanie instytucji o nazwie „Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.”. Celem CIiTT będzie wzmocnienie firm z Leszna i subregionu leszczyńskiego oraz sprzyjanie rozwojowi projektów badawczo – rozwojowych lokalnych uczelni.

Do zadań szczegółowych spółki należeć będą następujące działania:

1. Prowadzenie baz danych dla firm z subregionu leszczyńskiego na temat ofert technologii, katalogów ofert, organizacja akcji promujących poszczególne technologie, a także dotowanie usług transferu technologii.

 

2. Stały monitoring zapotrzebowania na usługi wsparcia oraz przygotowywanie takich usług.

 

3. Przeprowadzanie akcji informacyjnych dla firm z subregionu leszczyńskiego na temat istniejących usług oferowanych przez Centrum oraz dotacji na te usługi.

 

4. Cykliczne badania przedsiębiorstw z subregionu leszczyńskiego oraz prognozowanie zapotrzebowania na pracowników i informowanie o tym instytucji edukacyjnych w Lesznie.

 

5. Organizacja forum gospodarczego w Lesznie w celu promowania potencjału lokalnego oraz tworzenie w regionie lokalnych klasterów przedsiębiorców i koordynacja spotkań (około 2 spotkań rocznie).

 

6. Szkolenia w zakresie:

 

- Stosowania technologii, systemów zapewnienia jakości oraz kreatywności i współpracy, np. specjalistyczne szkolenia z udziałem menedżerów z najlepszych firm.

 

- Zasad tworzenia strategii eksportowych, poszukiwania nowych rynków.

 

- Korzyści ze współpracy między przedsiębiorstwami.

 

- Diagnozy potrzeb i możliwości innowacyjnych firm.

 

7. Doradztwo w zakresie finansowania przedsięwzięć innowacyjnych - wybór odpowiedniego instrumentu, przy ocenie ryzyka i zyskowności przedsięwzięcia oraz przy ubieganiu się o finansowanie (kredyt, pożyczka, objęcie udziałów przez fundusz venture capital, seed capital, emisja akcji).

 

8. Tworzenie sieci powiązań pomiędzy sektorem badawczo - rozowjowym w Lesznie, a lokalnymi przedsiębiorstwami.

 

Docelowo Centrum ma zainicjować utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości dla firm stosujących innowacyjne technologie oraz Parku Przemysłowo – Technologicznego.

Na partnera w projekcie wybrano Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Lesznie, dzięki temu bowiem możliwe będzie wzmocnienie potencjału naukowo – badawczego regionu.

Władze uczelni zgodziły się na przystąpienie do Spółki oraz poniesienie, w połowie, niezbędnych kosztów jej założenia. Szkoła wynajmie również pomieszczenia na działalność Spółki.

 

Działalność Centrum w latach 2004 – 2006 miałaby w 100% być finansowana z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytet 2: „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach”, Działanie 2.6.: „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”.

Finansowanie obejmowałoby wszystkie koszty związane z założeniem i funkcjonowaniem spółki (zatrudnienie trzech osób, wynajem pomieszczeń) oraz związanych z realizacją przyjętych zadań.

Po roku 2006 spółka ma być finansowana z wypracowanych dochodów (szkolenia, konferencje, doradztwo) oraz z przygotowanych projektów dofinansowanych z funduszy UE. Wszelkie wypracowane przez spółkę zyski przeznaczone będą na działalność statutową spółki.

 

Wybór formy prawnej CIiTT jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma swoje uzasadnienie w kryteriach ZPORR oraz klarowności przepływów finansowych.

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Lesznie zostało wpisane jako jedna z akcji w Planie  Działań Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2004 – 2006.

 

 

 

Opracował: Wydział Promocji i Rozowju
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-08-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.