Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXII/221/2004

Uchwa??a nr XXII/221/2004

Numer uchwa??y: 2004/22/221
Numer sesji: 22
Rok: 2004

UCHWAŁA   Nr XXII/ 221/2004

RADY   MIEJSKIEJ   LESZNA 

z dnia 26 sierpnia 2004 roku

 

w sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen nieruchomości    zabudowanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych  na rzecz spółdzielni mieszkaniowych będących ich  użytkownikami wieczystymi .

 

               Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ), art. 68 ust.1

pkt.  9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity

Dz. U. z 2000 r. Nr 46,poz. 543 ze zmianami ),   Rada Miejska Leszna uchwala co

następuje   :

 

§ 1.

 

Wyraża się  zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 80 % ceny dla nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych na rzecz  niżej wymienionych spółdzielni mieszkaniowych  będących użytkownikami  wieczystymi gruntu w związku

z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przenie-sieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domów jednorodzinnych :

 

1). Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lesznie  w odniesieniu do 

      nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi  położonych w Lesznie :

 

-          przy ul. 17 Stycznia, oznaczonej działkami nr 78/1, 78/2, 78/3 ark. mapy 46 o łącznej powierzchni 0,06.69 ha ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 9982 ,

 

-          przy ul. Wojska Polskiego  , oznaczonej działką nr 34 ark. mapy 45 o powierzchni 0,15.21 ha , ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 44859 ,

 

 

-          przy ul. Wojska Polskiego – Jagielońska , oznaczonej działką nr 37/2 ark. mapy 45 o powierzchni 0,78.59 ha , ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 44858,

 

-          przy ul.Westerplatte, oznaczonej działką nr 38 ark. mapy 45 o  powierzchni 0,61.67 ha ,  ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 6767 ,

 

-          przy ul. Westerplatte -Zwycięstwa – Muśnickiego , oznaczonej działkami nr 36/3,36/4,36/6,36/8  ark. mapy 45 o łącznej powierzchni 1,47.73 ha , ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 9984

 

-          przy ul. Muśnickiego – Grunwaldzka , oznaczonej działką nr 35/123 ark. mapy 45

             o powierzchni 0,86.14 ha , ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 10867 ,

 

-          przy ul. Zwycięstwa – Jagielońska – Sikorskiego , oznaczonej działkami nr 35/5, 35/7 ark. mapy 45 o łącznej powierzchni 0,55.62 ha , ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 10967,  

 

-          przy ul. Prochownia – Niepodległości ,  oznaczonej działkami nr 45/1, 46/1, 30/2, 30/7, 47/3, 47/4,32/12, 33/14, 33/12,48/7, 30/9, 34/3, 34/9, 35/4 ark. mapy 18 , działkami nr 9/4, 10/2, 11/2, 12/2, 13/2, 14/2, 15/2, 16/2, 17/2, 18/2, 19/2, 20/2, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/4, 27/6, 27/8, 28/4, 41/25 ark. mapy 45  o łącznej pow. 3,33.02 ha ,ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 3158  ,

 

-          przy ul. Dąbrowskiego , oznaczonej działkami nr 6/11, 6/13, 7/3, 8/2, 9/2, 10/2, 11/2 ark. mapy 46 o łącznej powierzchni 0,31.77 ha , ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 16428  .

 

-          przy ul. Sienkiewicza   , oznaczonej działkami  nr 42/2, 41/2, 43/1, 43/2, 45/2, 40,

            44, 39,36/4  ark. mapy 63 o łącznej powierzchni 0,0,16.86 ha , ujawnionej w księdze

            wieczystej KW Nr 18952 ,

 

-          przy ul. Klonowicza , oznaczonej działkami nr 148, 149, 150/1, 150/2  ark. mapy 47 o łącznej powierzchni 0,14.73 ha , ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 1165,

 

-          Os. „ Okrzei ”, oznaczonej działkami nr 37/13, 36/20, 36/2, 36/3 ark. mapy 4

             o łącznej powierzchni 0,98.60 ha , ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 16307,

 

-          przy ul. Opalińskich , oznaczonej działkami nr 1/2, 12/2, 3/1, 13/2,16/2,17/2, 6/2, 7/2, 5/6, 8/2, 9/3 ark. mapy 16 o łącznej powierzchni 0,84.31 ha , ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 16422 ,

 

-          przy ul. Sułkowskiego – 55-go Pułku Piechoty- Parkowa – Grunwaldzka  , oznaczonej działkami nr 1/228, 1/230, 1/232, 1/234 ark. mapy 40  działką nr 119/20 ark. mapy 44 , działkami nr 1/24, 1/26, 1/27, 1/29, 1/30, 1/31, 2/10, 2/13, 2/15, 2/17, 1/8 ark. mapy 92 , działkami nr 14/33, 14/35, 15/23, 15/27, 15/119 ark. mapy 91 ,

            o łącznej powierzchni 7,87.43 ha , ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 14417 ,

 

-          przy ul. Grunwaldzka – Włodarczaka  , oznaczonej działkami nr 12/14, 12/32, 13/13, 13/17, 14/12, 14/13, 14/15, 15/37, 15/82, 15/111  ark. mapy 91  o łącznej powierzchni 4,27.35  ha , ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 15752

 

-          przy ul. Armii Krajowej – Węgierska , oznaczonej działką nr 25/7 ark. mapy 36 , działkami nr 1/63, 1/68 ark. mapy 39  o powierzchni 4,11.25  ha , ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr 19603 .

     

      -     przy ul. Bułgarskiej – Niemieckiej – Czechosłowackiej – Rumuńskiej – 

            Kubańskiej  oznaczonej działkami nr 1/13, 1/67, 1/69 ark. mapy 39 działką nr 120/39

            ark. mapy 44 o łącznej powierzchni 13,90.40 ha , ujawnionej w księdze wieczystej

            KW Nr 15756 ,

 

      -    przy ul. 17-go Stycznia – Morawskiego – Powstańców Wlkp. – Machnikowskiego 

            oznaczonej działkami nr 18/4, 11/6, 11/8, 11/12, 18/8, 18/5 , 11/9, 11/11, 18/7, ark.

           mapy 95,  działkami nr 2/14, 2/16, 2/20, 33/10, 33/22, 35/8, 35/41, 3/10, 4/7, 4/9, 33/9,

           33/25, 35/9, 33/6 ark. mapy 123 , działkami nr 17/37, 22/10, 17/45, 20/16, 19/24,

           17/17, 18/4, 19/6, 19/17, 19/22, 20/10, 37/12, 37/13, 37/15, 37/17, 37/18 ark. mapy 94

           o łącznej powierzchni 7,94.56  ha , ujawnionej w księdze wieczystej  KW Nr 19879 ,

 

  

 

2). Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej  „ LESZCZYNKO ” w 

     Lesznie w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi ,

     położonej w Lesznie

-          przy ul. Dożynkowej , oznaczonej działkami  nr  61/3, 61/4, 75/1, 19/3, 21/3, 54/3,

             115/1  ark. mapy 62 i 63  o łącznej powierzchni 0,39.35 ha , ujawnionej w księdze

             wieczystej KW Nr 22421  .

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia .

 

 

 

                                                                                            Przewodniczący

                                                                                      Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                        Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały  Nr XXII/221/2004 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 26 sierpnia 2004 r.

 

w sprawie   wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych  na rzecz spółdzielni  mieszkaniowych będących ich  użytkownikami wieczystymi .

 

 

 

 

             W obowiązującym stanie prawnym wynikającym z art. 32 ust.1 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami )  nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu. Sprzedaż gruntu następuje wówczas w drodze bezprzetargowej  zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 5 w/cyt. ustawy .

Cenę  sprzedaży gruntu ustala się stosownie do art. 67 ust.3  tj. w wysokości nie niższej niż jej wartość .   

W przypadku , gdy użytkownikiem wieczystym  gruntu zabudowanego budynkami mieszkalnymi jest spółdzielnia mieszkaniowa , która  ubiega się o nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domów jednorodzinnych , wówczas  przy sprzedaży gruntu  zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt. 9 ustawy o gospodarce nieruchomościami  prezydent miasta może  udzielić za zgodą rady bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej temu podmiotowi . 

            Z wnioskami o udzielenie bonifikaty w cenie sprzedaży nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych zwróciły się 2 spółdzielnie mieszkaniowe , a mianowicie Leszczyńska  Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lesznie oraz  Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „ LESZCZYNKO ” w Lesznie   .

Z uwagi na to ,że udzielenie bonifikaty w cenie  sprzedaży nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego  jakim jest spółdzielnia mieszkaniowa  znajduje uzasadnienie

w przepisach prawa , dlatego proponuję udzielenie tym podmiotom 80% bonifikaty w cenie sprzedaży gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domów jednorodzinnych .

 

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę projekt uchwały w celu jego uchwalenia .

 

 

 

Opracował :

Wydział Gospodarki

Nieruchomościami
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-08-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.