Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXII/220/2004

Uchwa??a nr XXII/220/2004

Numer uchwa??y: 2004/22/220
Numer sesji: 22
Rok: 2004

 

Uchwała  Nr  XX / 220 / 2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia  2004 r

 

W sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powierzonych samorządom powiatowym  z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  w roku 2004. 

 

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1592 ze zmianami), art. 35a ust. ustawy z  dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r Nr 123 poz.776 ze zmianami), Rada Miejska Leszna :

 

 

§1

 

Zmienia plan podziału środków finansowych przyznanych przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Leszna nr XVII/161/2004 z dnia 25 marca 2004r.

 

§2

 

Nowy plan podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§3

 

Wykonanie Uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 Przewodniczący

 Rady Miejskiej Leszna

 

 

 Wojciech Rajewski

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do  Uchwały   nr  XXII/ 220/ 2004

    Rady  Miejskiej Leszna  z  dnia 26 sierpnia 2004 r.

 

 

           Powiat Leszno, na zadania realizowane w 2004r z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, otrzymał kwotę 1.222.495 zł . Kwota 375.973 zł stanowi zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z umowami zawartymi z pracodawcami w latach poprzednich. Na realizację zadań bieżących przypada kwota  846.522  zł.

 

     Rada Miejska Leszna uchwałą nr XVII/161/2004 z dnia 25 marca 2004 zatwierdziła podział środków finansowych na zadania realizowane w 2004r..

 

   Proponowany nowy podział jest wynikiem analizy wykorzystania środków finansowych w poszczególnych zadaniach w okresie pierwszego półrocza,  złożonych dotychczas  wniosków  o przyznanie dofinansowań  oraz analizie  potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Umniejszenie kwoty z rehabilitacji zawodowej:

-dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego                -   2.000,00

-przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych       - 40.000,00

-pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej                         -  30.000,00

                         Razem                                                                             -  72.000,00                                 

 Zwiększenie kwoty na rehabilitację społeczną:

-dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych                                           +  40.000,00

-dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,                        +  32.000,00

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

/ indywidualne wnioski osób niepełnosprawnych/                                                          

                          Razem                                                                            + 72.000,00

     

       Z uwagi na brak zainteresowania ze strony osób niepełnosprawnych  dofinansowaniem do oprocentowania zaciągniętego wcześniej kredytu bankowego, oraz  brak wniosków pracodawców o refundację kosztów przystosowania stanowisk pracy dla zatrudnianych osób niepełnosprawnych, całość kwot przeznaczonych na te zadania  proponuje się przesunąć na rehabilitację społeczną. Proponuje się również umniejszyć kwotę przeznaczoną na udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ze względu na mniejsze niż przewidywane zainteresowanie osób niepełnosprawnych tą formą pomocy.

   Kwota środków finansowych przeznaczonych na rehabilitację społeczną w  stosunku do złożonych wniosków o dofinansowanie jest niewystarczająca.

 

 

 

                                                                                                          Załącznik Nr 1

 

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

przypadających według algorytmu  w 2004 roku na realizację  zadań

w powiecie miasto Leszno

 

 

Łączna kwota przyznanych środków                                            1.222.495,00

 

1.zobowiązania  dotyczące refundacji wynagrodzeń i składek

   na ubezpieczenia społeczne art.26                                                      375.973,00

3.finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych

   art.38 i40                                                                                                   10.000,00

4.pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej

    art.12                                                                                                       270.000,00

5.dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art. 13                  0,00

6.przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych art.26          0,00

 

Razem rehabilitacja zawodowa                                                           655.973,00

 

 

 1.dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych                                          161.442,00

    art.35a ust.1 pkt 7 lit.a

 

2.dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt   rehabilitacyjny,                        

    przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze art.35a ust.1 pkt7 lit.c

-  indywidualne wnioski osób niepełnosprawnych                                     142.640,00

-  wnioski podmiotów prowadzących działalność związaną z                    15.000,00

    rehabilitacją osób niepełnosprawnych

 

3.likwidacja barier architektonicznych, w   komunikowaniu się                163.534,00

    i  technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób

    niepełnosprawnych art.35a ust.1 pkt.7 lit.d

 

4.dofinansowanie sportu, kultury ,rekreacji i turystyki                                   83.906,00

   art.35a ust.1 pkt7 lit.b        

Razem rehabilitacja społeczna                                                                566.522,00

 

 

Sporządziła :

Bogumiła Szymkowiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-08-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-01
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.