Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne » KONKURS ZAKO??CZONY - Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie. Wa??ne do dnia 02.03.2015 r. do godz. 15.00.

KONKURS ZAKO??CZONY - Konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie. Wa??ne do dnia 02.03.2015 r. do godz. 15.00.


PREZYDENT MIASTA LESZNA
ogłasza konkurs na stanowisko
D Y R E K T O R A
Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie,
z siedzibą przy ul. Jana Matejki 8, 64-100 Leszno


na czas określony – trzy lata

I. Formalne kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora:
1) wykształcenie wyższe;
2) udokumentowany co najmniej 5 letni staż pracy, w tym 3 lata:
a) na stanowisku kierowniczym związanym z działalnością kulturalną, lub
b) w instytucjach kultury, lub
c) w urzędach administracji rządowej lub samorządowej na stanowiskach do spraw działalności kulturalnej, lub
d) w instytucjach innych niż wymienione w ppkt 2 lit. a-c, prowadzących działalność kulturalną, lub
e) doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu projektów z zakresu działalności wystawienniczej i kuratorskiej;
3) przedstawienie autorskiej koncepcji programowo-organizacyjnej Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie na okres 3 lat, od 1 kwietnia 2015 roku do
31 marca 2018 roku;
4) niekaralność;
5) terminowe zgłoszenie kompletu wymaganych dokumentów.

II. Predyspozycje oczekiwane od kandydata na stanowisko dyrektora:

1) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie;
2) znajomość zasad dotyczących funkcjonowania instytucji kultury i finansów publicznych;
3) doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w instytucjach o profilu wystawienniczym oraz doświadczenie w realizacji projektów kulturalnych;
4) doświadczenie w kierowaniu zespołem oraz zdolności menedżerskie;
5) doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych;
6) znajomość języków obcych;
7) dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

III. Oferty składane przez uczestników powinny zawierać:

1) pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie;
2) pisemne opracowanie autorskiej koncepcji programowo-organizacyjnej Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych na okres 3 lat, uwzględniając możliwości finansowe instytucji
i pozyskiwanie środków zewnętrznych;
3) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej z dołączoną fotografią;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje
(np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
5) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej oraz co najmniej
5 letni staż pracy zgodnie z pkt I ppkt 2 lit. a-e;
6) oświadczenie, że kandydat:
a) korzysta z pełni praw publicznych,
b) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
c) nie był ukarany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2013 r., poz. 168) oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych,
d) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.), w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych,
e) nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym.

IV. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać na adres:

Urząd Miasta Leszna
Wydział Organizacyjny - Referat Kadr i Obsługi Prawnej
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno


w terminie do dnia 02 marca 2015 r. do godziny 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą) w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dyrektor Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych”. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nadsyłanych ofert nie zwracamy.

Celem umożliwienia kontaktu Urzędu z uczestnikiem przed otwarciem ofert, wskazane jest podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej uczestnika na kopercie.

V. Informacje dodatkowe

1) Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent Miasta Leszna powoła Komisję Konkursową (zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) oraz określi tryb jej pracy;
2) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników,
II etap – rozmowa kwalifikacyjna;
3) O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie;
4) Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu;
5) Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi do dnia 25 marca 2015 r.;
6) Dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych w Lesznie można uzyskać
w Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych w Lesznie, ul. Jana Matejki 8, osobiście lub telefonicznie pod nr (65) 520-54-27.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Agnieszka Kania
Informację wprowadził: Natalia Binia??
Opublikowany dnia: 2015-01-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-04-20
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.