Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXX/332/2005

Uchwa??a nr XXX/332/2005

Numer uchwa??y: 2005/30/332
Numer sesji: 30
Rok: 2005

 

Uchwała nr XXX/ 332/ 2005             

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 2005 roku

 

 

w sprawie zmiany  Uchwały Nr  XXIX/312/2005  Rady Miejskiej Leszna

z  dnia  21 kwietnia  2005 roku w sprawie zmiany  Uchwały Nr XXVIII/296/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

miasta Leszna

 

 

 

Na  podstawie art.18 ust.2 pkt 14 a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1541  z późniejszymi zmianami) art. 12 pkt 10a  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592  ze zmianami) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty

(tj. Dz. U. z 2004r. nr 256 p. 2572 ze zmianami) uchwala się co następuje:

                                                                      

§ 1

 

W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Leszna stanowiącym załącznik do Uchwały  

Nr  XXVIII/296/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na

terenie miasta Leszna  w  § 5   w  brzmieniu określonym   Uchwałą Nr  XXIX/312/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXVIII/296/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Leszna

skreśla się ust . 2 w całości.

                     

          § 2

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

                                                                                 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Wiceprzewodniczący

                                                                                       Rady Miejskiej Leszna

                                                                                   

                                                                                       Franciszek TOMCZAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

do Uchwały nr XXX/ 332/ 2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 czerwca 2005 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/312/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/296/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Leszna.

 

 

 

 

Uchwała Nr XXIX/312/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 kwietnia 2005r .w sprawie zmiany  Uchwały Nr XXVIII/296/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Leszna wprowadziła zmiany do regulaminu polegające między innymi na ustaleniu nowego brzmienia § 5 o następującej treści:

§ 5 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy w danym roku szkolnym niż       

      1/ od września do czerwca dla uczniów i wychowanków,

      2/ od października do czerwca dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich

          kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb  społecznych

  2. Okres, na który zostanie przyznane stypendium ustala się w zależności od ilości

       złożonych wniosków i wysokości otrzymanej na ten cel dotacji”.

 

Wojewoda Wielkopolski wszczął postępowanie nadzorcze  w sprawie stwierdzenia nieważności cytowanej wyżej uchwały w części dotyczącej § 5 ust.2  zmienionego Regulaminu. Stąd też propozycja skreślenia tego ustępu w przedstawionym projekcie uchwały.

 

 

Opracował                                                                                         

 

Wydział Edukacji 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.