Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXII/217/2004

Uchwa??a nr XXII/217/2004

Numer uchwa??y: 2004/22/217
Numer sesji: 22
Rok: 2004

Uchwała Nr XXII / 217 / 2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 sierpnia 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2004.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj.Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1592 ze zmianami) oraz art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2003r. Nr 15 poz.148 ze zmianami)  Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

1.      Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2004 po stronie dochodów o kwotę 696.842,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2.      Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2004 po stronie wydatków o kwotę 846.842,- zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę 185.400,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

3.      Dokonuje się zmian w Załączniku Nr  8 „Wydatki majątkowe”   w następujący sposób:

-„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” oraz poz.”inwestycje jdnoroczne” zwiększa się o kwotę 120.000,- zł

-„Dotacje dla zakładów  budżetowych”   zwiększa się o kwotę 43.000,- zł,

-„Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”  zwiększa się o kwotę 215.400,- zł

Nowe brzmienie Załącznika Nr 8 dołącza się do niniejszej uchwały.

4.      Dokonuje się zmian w Załączniku Nr  8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna”  w następujący sposób:

-         w poz.II.1 „Komitety Inicjatyw Gospodarczych”

·        zwiększenie środków własnych miasta  o kwotę 120.000,- zł

Nowe brzmienie Załącznika Nr 8/2 dołącza się do niniejszej uchwały.

5.      Dokonuje się zmian w Załączniku Nr  8/3 „Zakupy inwestycyjne w roku 2004” 
w następujący sposób:

a) w dz.750 rozdz.75023 dla Urzędu Miasta Leszna:

-         zwiększa się poz. „komputeryzacja Urzędu (zakup sprzętu
i oprogramowania)” o kwotę 80.000,- zł

-         zmniejsza się poz. ”wymiana okien w budynku ul.Karasia
(od ul.Śniadeckich)”  o kwotę 30.000,- zł

-         zwiększa się poz. „samochód osobowy” o kwotę 8.400,- zł

-         wprowadza się poz. „modernizacja budynków Urzędu Miasta” - kwota 114.000,- zł

b) wprowadza się w  dz.853 rozdz.85333 dla Powiatowego Urzędu Pracy
           poz.  „komputeryzacja (zakup sprzętu i oprogramowania) – kwota 43.000,- zł

 

Nowe brzmienie Załącznika Nr 8/3 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

 

 

6.      Dokonuje się zmian w Załączniku Nr  8/4 „Dotacje dla zakładów budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2004”  w poz.II.3 dz.900 rozdz.90017 dla Miejskiego Zakładu Zieleni,  w następujący sposób:

-         wprowadza się poz. „piec centralnego ogrzewania  - kwota 30.000,- zł

-         wprowadza się poz. „ławki i kosze parkowe” – kwota 13.000,- zł

 

Nowe brzmienie Załącznika Nr 8/4 dołącza się do niniejszej uchwały.

7.      Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 15 „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu”  w poz,”Rozchody budżetu” - w poz.”Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów”   w następujący sposób:

·        Zmniejsza się kwotę o 150.000,- zł  poz. „z WFOŚiGW – kanalizacja Zatorze”

 

Nowe brzmienie Załącznika Nr 15 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

1.      § 1 ust. 1 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 147.244.254,- zł jak w załączniku Nr 1
do uchwały, w tym:

1) dochody miasta   w wysokości  94.306.954,- zł

2) dochody powiatu w wysokości 52.937.300,- zł”

 

 

2.      § 2 ust. 1 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 160.577.754,- zł jak w załączniku Nr 2
do uchwały, w tym:

1) wydatki miasta   w wysokości 101.018.283,- zł

2) wydatki powiatu w wysokości 59.559.471,- zł”

 

3.      § 2 ust.2 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r.. przyjmuje brzmienie:

 

„Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1)     wydatki bieżące kwotę 139.404.304,- zł,  w tym: (...)

2)     wydatki majątkowe kwotę 21.173.450,-zł, jak w załączniku Nr 8”

 

4.      § 3  Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r.. przyjmuje brzmienie:

 

„Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu – deficyt budżetu – wynosi 13.333.500,- zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody z emisji obligacji komunalnych oraz kredyty krajowe.”

 

 

 

 

 

5.      § 4  Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r.. przyjmuje brzmienie:

 

„1. Rozchody budżetu ustala się w kwocie 9.166.500,- zł, w tym:

1)     spłata kredytów w kwocie 3.062.500,- zł

2)     spłata pożyczek w kwocie 6.104.000,- zł (...)”

 

6.      § 8 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r.. przyjmuje brzmienie:

 

„Tworzy się rezerwy:

1)     ogólna w kwocie  1.243.869,- zł (...)”

 

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

             Przewodniczący

        Rady Miejskiej Leszna        

  Wojciech Rajewski


 

 

 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XXII / 217 / 2004 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 26 sierpnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna

na rok 2004.

 

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o zmianach
w budżecie miasta Leszna polegających na:

1.      dochody  – zadania miasta – zwiększenie o kwotę 69.876,- zł

Zmiany polegają na włączeniu następujących pozycji:

a)     kwota  59.976,- zł  - środki z Ministerstwa Finansów na podstawie pisma ST5-4820-19g/2004 z 16.07.2004r. zawiadamiającego o wysokości subwencji oświatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe zwiększenie związane jest z dofinansowaniem remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół
i placówek oświatowych.

 

b)     kwota 9.900,- zł – zwiększenie planu dochodów wypracowanych
przez szkoły podstawowe wynikające z wynajmu pomieszczeń.

 

2.      dochody  – zadania powiatu - zwiększenie o kwotę 626.966,- zł

Zmiany polegają na włączeniu następujących pozycji:

a)     kwota  126.120,- zł  - środki z Ministerstwa Finansów na podstawie pisma ST5-4820-19p/2004 z 16.07.2004r. zawiadamiającego o wysokości subwencji oświatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Powyższe zwiększenie związane jest z dofinansowaniem remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół
i placówek oświatowych.

 

b)     kwota  400.746,- zł  - Minister Finansów na podstawie pisma
ST4-4822-529/2004 z 15.07.2004r. zawiadamia o przyznaniu ze środków rezerwy  subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ww. kwoty na uzupełnienie dochodów Powiatu, w którym Powiatowy Urząd Pracy swoim zasięgiem działania obejmuje obszar dwóch powiatów.

 

c)      kwota  72.100,- zł  - Minister Finansów na podstawie pisma
ST4-4822-528/2004 z 15.07.2004r. zawiadamia o przyznaniu ze środków rezerwy  subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ww. kwoty na uzupełnienie dochodów Powiatu w związku ze zmianą systemu finansowania działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

 

d)     kwota 28.000,- zł – zwiększenie planu dochodów wypracowanych
przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w związku ze zwiększoną liczbą badań psychologicznych kierujących pojazdami, kandydatów  na instruktorów i egzaminatorów.

 

 

 

3.      wydatki  - zadania miasta –  zwiększenie o kwotę 219.876,- zł oraz zmiany
na kwotę 185.400,- zł

Zmiany polegają na:

 

a)     przeniesieniach środków w wysokości 172.400,- zł w dz.750 rozdz.75023. Zmniejsza się wydatki bieżące w planie Urzędu Miasta, kwotę 172.400,- zł przeznacza się na zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Miasta tj. na komputeryzację 80.000,- zł (m.in. zakup bramy internetowej
i zabezpieczenia sieci komputerowej przed dostępem z zewnątrz),
o 8.400,- zł zwiększenie wydatków na zakup samochodu osobowego oraz 84.000,- zł na modernizację budynków Urzędu (m.in. wymiana okien, wymiana izolacji dachowej, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych).

 

b)     zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 13.000,- zł. Środki przeznacza się na dotację dla Miejskiego Zakładu Zieleni na zakup ławek i koszy parkowych.

 

c)     włączeniu środków w wysokości 9.900,- zł oraz 59.976,- zł. Środki pochodzą z wypracowanych dochodów i subwencji oświatowej omówionych w poz.1lit.a) i 1 lit.b) uzasadnienia.

 

d)     przeznaczeniu 120.000,- zł na wydatki inwestycyjne jednoroczne
na zadanie Komitety Inicjatyw Gospodarczych. Środki przeznaczone są jako udział miasta na dofinansowanie zadań proekologicznych. Środki pochodzą z umorzonej spłaty pożyczki z WFOŚiG w Poznaniu
na kanalizację Zatorze.

 

e)     przeznaczeniu 43.000,- zł na dotację dla Miejskiego Zakładu Zieleni. Środki w wysokości 30.000,- zł pochodzą z umorzonej spłaty pożyczki
z WFOŚiGw w Poznaniu na kanalizację Zatorze i  przeznaczone są
na wymianę pieca c.o. o parametrach poprawiających efekt ekologiczny. Natomiast 13.000,- zł pochodzi z rezerwy ogólnej i przeznaczone jest
na zakup ławek i koszy parkowych.

 

4.      wydatki  - zadania powiatu – zwiększenie o kwotę 626.966,- zł

Kwoty omówione w pkt.2 uzasadnienia przeznaczone są :

a)     126.120,- zł  – na zwiększenie wydatków remontowych w szkołach zawodowych

 

b)     400,746,- zł – na zwiększenie rezerwy ogólnej

 

c)      72.100,- zł – na zwiększenie wydatków powiatowego Urzędu Pracy

 

d)     28.000,- zł – na zwiększenie wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 

 

 

5.      Załącznik nr 8 –„Wydatki majątkowe”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 3 uchwały). Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 8.

6.      Załącznik nr 8/2 –„Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu ,miasta Leszna”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 7 uchwały) i zgodnie z punktem  3 lit.d)  uzasadnienia.

Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 8/2.

7.      Załącznik nr 8/3 –„Zakupy inwestycyjne w roku 2004”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 4 uchwały). Zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta  (komputeryzację i samochód osobowy oraz modernizację budynków). Wprowadza się również wydatki na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy na kwotę 43.000,- zł z przeznaczeniem na komputeryzację stanowisk pracy. Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 8/3.

 

8.      Załącznik nr 8/4 –„Dotacje dla zakładów budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne w roku 2004”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 5 uchwały). Zwiększa się wydatki na zakupy inwestycyjne w Miejskim Zakładzie Zieleni (ławki i kosze parkowe oraz zakup pieca c.o.).

Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 8/4.

 

9.      Załącznik nr 15 –„Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 6 uchwały). Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismem nr FOŚ.IIIA/Le/42/174/04 z dnia 23.06.2004r. zawiadomił miasto Leszno o umorzeniu kwoty 150.000,- zł tj.30 % zaciągniętej pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zatorze rejon Północny
w Lesznie” . Jednocześnie w piśmie zwrócono uwagę, że powyższa kwota powinna być wykorzystana na inwestycyjne przedsięwzięcia proekologiczne.
W związku z tym dokonano korekty załącznika, a kwotę 150.000,- zł przeznaczono na:

- 120.000,- zł na wydatki inwestycyjne w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych dla Społecznego Komitetu Adaptacji i Rozbudowy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Lesznie realizującego gazowe ogrzewanie c.o. w budynku przy ul.Wałowej

- 30.000,- zł dla Miejskiego Zakładu Zieleni na zakup pieca c.o. gwarantującego efekt ekologiczny

 

Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 15.

 

10. Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie:

a)      Załącznika Nr 3 „Zadania zlecone gminie na rok 2004” po zmianach dokonanych w tym załączniku Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna
Nr 196/2004 z dnia 30.06.2004r. oraz Nr 228/2004 z dnia 2.08.2004.  

 

 

Zmiany polegały na włączeniu dotacji potwierdzonych przez Wielkopolski                   Urząd Wojewódzki w Poznaniu  na zadania:

- w dz.852 rozdz.85212 - kwota 73.894,- zł na świadczenia rodzinne,

-w dz.852 rozdz.85278 – kwota 3.984,- zł na pomoc pieniężną
dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003r.

oraz na włączeniu dotacji potwierdzonej przez Krajowe Biuro Wyborcze
w Lesznie  w wysokości 49.280,- zł na koszty wyborów posłów
do Parlamentu Europejskiego.

Dokonano również przeniesienia dotacji z  Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu zgodnie z pismem oznaczonym
FB.I-3.3011-155/04 z dnia 12 lipca 2004r. w następującym zakresie:

jest:                      dz.852 rozdz.85214 § 2010

winno być:            dz.852 rozdz.85214 § 2030

Ponadto dokonano przeniesień środków po stronie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdz.75113 na kwotę 3.107,- zł
oraz w rozdz.85212 na kwotę 24.000,- zł.

 

b)      Załącznika Nr 4 „Zadania zlecone powiatowi na rok 2004” po zmianach dokonanych w tym załączniku Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna
Nr 197/2004 z dnia 30.06.2004r. Zmiany polegały na przeniesieniach środków po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w rozdz.71015 na kwotę 230,- zł oraz w rozdz.75411 na kwotę 5.326,- zł.

 

 

 

Opracował:                                                                                      Akceptował:

Wydział Budżetu

 

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-08-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.