Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXV/270/2004

Uchwa??a nr XXV/270/2004

Numer uchwa??y: 2004/25/270
Numer sesji: 25
Rok: 2004

 

Uchwała Nr XXV/270/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004 roku

w sprawie: zasad zwrotu świadczeń z pomocy społecznej

 

Na postawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. ) oraz  art.96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z  późn.zm.)  Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej według następujących zasad:

1)     powyżej 100 do 150 % kryterium dochodowego - zasiłek podlega zwrotowi w  wysokości 25 % przyznanej pomocy,

2)     powyżej 150 do 200 % kryterium dochodowego - zasiłek podlega zwrotowi w wysokości 50 % przyznanej pomocy,

3)     powyżej 200 % kryterium dochodowego – zasiłek podlega zwrotowi w wysokości 100 % przyznanej pomocy.

 

§ 2

 

Decyzję poprzedzoną wywiadem środowiskowym o wysokości przyznanego świadczenia i zasadach zwrotu wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

 

§ 3

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie może w przypadkach szczególnych odstąpić od żądania zwrotu wydatków na udzielone świadczenia w całości lub w części na zasadach i w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej.

   

 

§ 4

 

Zwrot wydatków za udzielone świadczenia z pomocy społecznej wnoszony jest w kasie lub na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie w  terminie określonym w decyzji o przyznaniu świadczenia przez osobę korzystającą ze świadczenia.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 6

 

Traci moc uchwała Nr XXX/330/2001 Rady Miejskiej Leszna z dnia 05.04.2001r. w sprawie zasad zwrotu świadczeń z pomocy społecznej.

 

§ 7

 

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania.

 

 

 

 

     Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

   Wojciech Rajewski


 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXV/270/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004 roku

w sprawie: zasad zwrotu świadczeń z pomocy społecznej.

 

               Osoby i rodziny, którym przyznano pomoc w postaci: usług, rzeczową, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych, zasiłków celowych pod warunkiem zwrotu, zobowiązane są w części lub całości do zwrotu wydatków, jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę kryterium dochodu określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z treścią art.96 ust.4  określa rada gminy w drodze uchwały.

W związku z wejściem w życie zapisów nowej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz.U. Nr 64 poz.593 z późn.zm.) zmianie uległa podstawa prawna poprzednio obowiązującej Uchwały dotyczącej zasad zwrotu świadczeń z pomocy społecznej.

 

Stąd konieczność podjęcia uchwały w tej sprawie.

 

 

Opracował:                                                              

MOPR Leszno
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.