Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXV/269/2004

Uchwa??a nr XXV/269/2004

Numer uchwa??y: 2004/25/269
Numer sesji: 25
Rok: 2004

 

Uchwała Nr XXV/269/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004 roku

w sprawie: określenia zasad odpłatności za korzystanie z wyżywienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  - Domu Seniora w Lesznie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§1

Dla osób uprawnionych do korzystania z wyżywienia w Domu Seniora ustala się odpłatność zgodnie z zasadami zawartymi w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

Koszt obiadu zmienia się corocznie zgodnie z uchwalonym budżetem Miasta Leszna na dany rok, w części dotyczącej działu opieki społecznej.

 

§3

 

Ustalenie wysokości odpłatności za obiady następuje na podstawie decyzji administracyjnej, poprzedzonej wywiadem środowiskowym.

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§5

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Leszna NR XXVII/315/2001 z dnia 25.01.2001 w  sprawie odpłatności za korzystanie z wyżywienia w placówce Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Domu Seniora w Lesznie.

 

§6

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania.

                       

 

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                              Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                                Wojciech Rajewski


 

Załącznik

do Uchwały Nr XXV/269/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004 roku 

 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA WYŻYWIENIE

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – Domu Seniora w Lesznie

 

1. Odpłatność za obiady dla osób gospodarujących wieloosobowo:

 

100% kryterium dochodowe = 316,00 zł

 

DOCHÓD NETTO OSOBY

 

% ODPŁATNOŚCI OBLICZONY OD KOSZTU I OBIADU W DOMU SENIORA

% DOCHODU

KWOTA DOCHODU W ZŁ

1

2

3

DO 133% DOCHODU UPRAWNIAJĄCEGO

 

DO 420,28

25%

PONAD 133% - 175%

PONAD 420,28 – DO 553,00

50%

 

PONAD 175% - 200%

PONAD 553,00 – DO 632,00

75%

 

PONAD 200%

PONAD 632,00

100%

 

 

 

2.Odpłatność za obiady dla osób gospodarujących samotnie:

 

100% kryterium dochodowego = 461,00 zł

 

DOCHÓD NETTO OSOBY

 

% ODPŁATNOŚCI OBLICZONY OD KOSZTU I OBIADU W DOMU SENIORA

% DOCHODU

KWOTA DOCHODU W ZŁ

1

2

3

DO 100% DOCHODU UPRAWNIAJĄCEGO

 

DO 461,00

25%

PONAD 100% - 130%

PONAD 461,00 – DO 600,00

50%

 

PONAD 130% - 150%

PONAD 600,00 – DO 692,00

75%

 

PONAD 150%

PONAD 692,00

100%

 

 

3. Odpłatność za korzystanie ze śniadań i kolacji:

            - osoby korzystające ponoszą całkowity koszt ww. posiłków.

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XXV/269/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004 roku

w sprawie: określenia zasad odpłatności za korzystanie z wyżywienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  - Domu Seniora w Lesznie.

 

            Do korzystania z usług Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Domu Seniora w Lesznie są uprawnieni: emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, starsze i inne osoby wg. potrzeb rozpoznanych przez pracownika socjalnego.

W tabelach określone są stopy procentowe (zależne od dochodu osoby/rodziny) odpłatności obliczanej od kosztu 1 obiadu w Domu Seniora ustalanego na dany rok. Koszt 1 obiadu w Domu Seniora corocznie ulega zmianie w zależności od uchwalonego Budżetu Miasta Leszna na dany rok w części dotyczącej działu opieki społecznej.

Uchwała w proponowanej wersji pozwoli na prawidłową realizacje zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej oraz planu budżetowego przyjętego przez Radę Miejską Leszna.

             W związku z wejściem w życie zapisów nowej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) zmianie uległa podstawa prawna poprzednio obowiązującej Uchwały dotyczącej odpłatności. Ponadto w nieco odmienny sposób określono kryterium dochodowe dla rodzin wieloosobowych określając stawkę 316,00 zł na osobę bez podwyższania stawki na „pierwszą osobę w rodzinie”, która stanowiła podstawę wyliczeń odpłatności w poprzednio obowiązującej uchwale.

            Zaproponowane tabele odpłatności są zbliżone do poprzednio obowiązujących. Progi procentowe dla gospodarstw wieloosobowych zostały podwyższone w celu utrzymania korzystnych dla podopiecznych stawek.

            Wobec powyższego istnieje konieczność wywołania niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

 

Opracował:                                                                         

MOPR Leszno
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.