Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXIV/248/2004

Uchwa??a nr XXIV/248/2004

Numer uchwa??y: 2004/24/248
Numer sesji: 24
Rok: 2004

 

U C H W A Ł A  nr XXIV/248/2004

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 roku

w sprawie rozpatrzenia skarg Pani Katarzyny TULISZKA

 

 

Na podstawie art. 18 ustęp 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku nr 98, poz. 1071 ze zmianami) i  § 14 pkt 3 załącznika nr 6 do Statutu Leszna Regulaminy Komisji Rady Miejskiej w  związku z § 10 ustęp 1 Statutu Leszna (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego nr 59, poz. 1252 z dnia 24 sierpnia 1999 roku Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Skargi Pani Katarzyny Tuliszka z dnia 9 sierpnia 2004 roku na Wiceprezydenta Miasta Leszna Pana Jana Wojciechowskiego i z dnia 6 września 2004 roku na Prezydenta Miasta Leszna uznać za bezzasadne.

 

 

§ 2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

§ 3

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna.

 

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                        Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                        Wojciech RAJEWSKI

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały nr XXIV/248/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie rozpatrzenia skarg Pani Katarzyny TULISZKA

 

 

 

          Komisja Praworządności i Porządku Publicznego na podstawie upoważnienia przedmiotowego określonego w § 14 pkt 3 Regulaminów Komisji Rady Miejskiej Leszna stanowiącego Załącznik nr 6 do Statutu Leszna zajmowała się dwukrotnie problematyką skarg Pani Katarzyny TULISZKA:

- na Straż Miejską (z dnia 14 lipca 2004r.)

- na Wiceprezydenta Miasta Leszna Pana Jana Wojciechowskiego (z dnia 9 sierpnia   
  2004 roku)

- na Prezydenta Miasta Leszna ( z dnia 6 września 2004r.).

Podczas posiedzenia w dniu 28 września 2004 roku zapoznano się ze sprawą, dotyczącą rzekomego wyprowadzania psa bez smyczy przez Panią Elżbietę Smereczyńską – Zygmunt na podwórze posesji przy ulicy Leszczyńskich 21 i braku interwencji Straży Miejskiej celem ukarania pani Smereczyńskiej – Zygmunt. Należy zauważyć, że Pani Elżbieta Smereczyńska – Zygmunt jest, podobnie jak Pani Katarzyna Tuliszka, współwłaścicielką posesji przy ul. Leszczyńskich 21 w Lesznie, również tam zamieszkującą.

Zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Strażach Gminnych, do zadań straży należy „.... ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych” a w myśl ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach (art. 3 ust. 2 pkt 4) „ gminy (...) określają wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i porządku w  miejscach publicznych”. Wymieniona wyżej posesja przy ul. Leszczyńskuich 21 w  Lesznie jest między innymi współwłasnością Pani Elżbiety Smereczyńskiej – Zygmunt i Pani Katarzyny Tuliszka.

Wymieniony problem dotyczy współżycia sąsiedzkiego i powinien być rozwiązywany na drodze powództwa cywilnego.

Należy nadmienić, że Pani Elżbieta Smereczyńska – Zygmunt była dwukrotnie karana mandatem przez Straż Miejską za wyprowadzanie psa bez smyczy na ulicy Leszczyńskich i Zielonej.

      W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr PN.III-2.0553-25/s/04, które wpłynęło do Rady w dniu 01 października br. Komisja Praworządności i Porządku Publicznego zajęła się ponownie problemem skarg przygotowując podczas posiedzenia w dniu 26 października br. projekt niniejszej uchwały, który przedstawia Radzie Miejskiej Leszna.

 

 

 

Opracowała:

Komisja Praworządności

I Porządku Publicznego

Rady Miejskiej Leszna
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.