Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXV/264/2004

Uchwa??a nr XXV/264/2004

Numer uchwa??y: 2004/25/264
Numer sesji: 25
Rok: 2004

Uchwała Nr XXV /264/ 2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna na rok 2004.

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1592 ze zmianami) oraz art.109 i art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148 ze zmianami)  Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

1.      Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2004 po stronie dochodów o kwotę 535.523,- zł oraz zmian po stronie dochodów na kwotę 40,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

2.      Dokonuje się zwiększenia budżetu miasta Leszna na rok 2004 po stronie wydatków o kwotę 535.523,- zł oraz zmian po stronie wydatków na kwotę 281.000,- zł zgodnie z Załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

3.      Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 12 „Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” zgodnie z Załącznikiem
Nr 5 do niniejszej uchwały.

4.      Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 13 „Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” zgodnie z Załącznikiem
Nr 6 do niniejszej uchwały.

5.      Dokonuje się zmian w Załączniku Nr  8 „Wydatki majątkowe”   w następujący sposób:

-poz. „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”   zwiększa się o kwotę 882.257,- zł,

w tym:

            - poz. „inwestycje  wieloletnie” zwiększa się o kwotę 1.114.000,- zł

            - poz. „inwestycje  jednoroczne” zmniejsza się o kwotę 231.743,- zł

-poz. „Wykupy nieruchomości”  zmniejsza się o kwotę 780.000,- zł

Nowe brzmienie Załącznika Nr 8 dołącza się do niniejszej uchwały.

6.      Dokonuje się zmian w Załączniku Nr  8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna”  w następujący sposób:

-         w poz.IV.5 „Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicach Wyczółkowskiego, Fałata, Grottgera”

·        zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 114.000,- zł

 

-         w poz.V.1 „Oświetlenie stadionu im. Alfreda Smoczyka”

Zwiększa się w roku 2004 środki własne miasta o kwotę 1.000.000,- zł oraz w 2006 roku zmniejsza się środki własne miasta o kwotę 1.000.000,- zł.

 

Nowe brzmienie Załącznika Nr 8/1 dołącza się do niniejszej uchwały.

  

7.      Dokonuje się zmian w Załączniku Nr  8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna”  w następujący sposób:

-         w poz.I.1 „Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego”

·        zwiększenie środków własnych miasta o kwotę 40.000,- zł

-         w poz.II.1 „Komitety Inicjatyw Gospodarczych”

·        zmniejszenie środków własnych miasta o kwotę 274.000,- zł

·        zwiększenie odpłatności mieszkańców o kwotę 2.257,- zł

 

Nowe brzmienie Załącznika Nr 8/2 dołącza się do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

1.      § 1 ust. 1 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„Ustala się dochody budżetu w wysokości 150.958.904,- zł jak w załączniku Nr 1
do uchwały, w tym:

1) dochody miasta   w wysokości  96.674.429,- zł

2) dochody powiatu w wysokości 54.284.475,- zł”

 

 

2.      § 1 ust.2 pkt.5 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumienia
(umowy) z jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 145.326,- zł, jak
w załączniku Nr 6 do uchwały”

 

 

3.      § 2 ust. 1 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„Ustala się wydatki budżetu w wysokości 165.572.404,- zł jak w załączniku Nr 2
do uchwały, w tym:

1) wydatki miasta   w wysokości 102.323.863,- zł

2) wydatki powiatu w wysokości 63.248.541,- zł”

 

4.      § 2 ust.2 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1)     wydatki bieżące kwotę 140.939.561,- zł,  w tym:

a)     kwotę 75.349.744,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń, (...)

2)     wydatki majątkowe kwotę 24.632.843,-zł, jak w załączniku Nr 8”

 

5.      § 2 ust.5 pkt 5 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„wydatki w kwocie 115.326,- zł na realizację zadań przejętych przez powiat
w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego, jak w załączniku Nr 6 do uchwały”

 

6.      § 8 Uchwały nr XVI/146/2004 z dnia 5.02.2004r. przyjmuje brzmienie:

 

„Tworzy się rezerwy:

1)     ogólna w kwocie  522.883,- zł (...)”

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

             Przewodniczący

        Rady Miejskiej Leszna        

  Wojciech Rajewski


 

U z a s a d n i e n i e

do uchwały Nr XXV /264/ 2004 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 16 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie miasta Leszna

na rok 2004.

 

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o zmianach
w budżecie miasta Leszna polegających na:

1.      Zmniejszeniu  dochodów – zadania miasta – kwota 304.064,- zł:

a)     w dz.700 rozdz.70005 – kwota 95.000,- zł z tytułu mniejszych niż planowano wpływów z tytułu:

-  opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości    40.000,- zł,

- opłat planistycznych i adiacenckich – 55.000,- zł,

b)     w dz.700 rozdz.70005 – kwota 95.000,- zł zwiększenie wpływów
ze sprzedaży nieruchomości,

c)      w dz.750 rozdz.75023 – kwota 25.000,- zł – zwiększenie z tytułu wyższych niż planowano wpływów z opłat za wydanie koncesji i licencji na przewóz osób i rzeczy taksówką,

d)     w dz.754 rozdz.75416 – kwota 25.000,- zł zwiększenie wpływów
z mandatów nakładanych przez Straż Miejską,

e)     w dz.756 rozdz.75601 – kwota 60.000,- zł – zmniejszenie z tytułu niższych niż planowano wpływów z podatku opłacanego w formie karty podatkowej,

f)        w dz. 756 rozdz.75615 –1.200.000,- zł z tytułu niższych niż planowano wpływów z podatku od nieruchomości. Na tak znaczne obniżenie szacowanych wpływów w stosunku do planu początkowego ma wpływ przede wszystkim restrukturyzacja zaległości podatkowych dotycząca
3 podmiotów gospodarczych na łączną kwotę 861.002,54 zł. Jednocześnie 7 podmiotów posiada zaległości na łączną kwotę 1.569.380,60 zł. Istnieje małe prawdopodobieństwo, że środki te wpłyną do końca roku.

g)     w dz.756 rozdz.75615 – kwota 50.000,- zł – zwiększenie z tytułu wyższych niż planowano wpływów z podatku od spadków i darowizn,

h)      w dz.756 rozdz.75618 – kwota 650.000,- zł – zwiększenie z tytułu wyższych niż planowano wpływów z opłaty skarbowej, głównie dzięki wprowadzeniu nowego tytułu opłaty pobieranej przy rejestrowaniu pojazdów sprowadzanych z zagranicy,

i)        w dz.758 rozdz.75802 - kwota  235.999,- zł  - Minister Finansów
na podstawie pisma ST3-4822-6/2004 z 18.11.2004r. zawiadamia
o przyznaniu ze środków rezerwy  subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ww. kwoty na uzupełnienie dochodów gminy,
z tytułu wyższego niż przewidywano wykonania w 2004 roku wydatków
na dodatki mieszkaniowe w stosunku do tych wydatków poniesionych
w 2003 roku,

j)        w dz.852 rozdz.85203 – kwota 7.850,- zł  oraz dz.852 rozdz.85219 – kwota 24.470,- zł – zmniejszenie z tytułu zmiany ustawy dotyczącej dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych
w Domu Seniora i MOPR. O powyższe kwoty zostały zmniejszone również wydatki w tych jednostkach.

k)      W dz.900 rozdz.90095 - kwota 2.257,- zł – zwiększenie odpłatności mieszkańców na realizowanych inwestycjach w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych.

 

2.      Zwiększeniu dochodów– zadania powiatu – kwota 839.587,- zł  oraz zmianie
po stronie dochodów na kwotę 40,- zł

a)     w dz.750 rozdz.75011 oraz w dz.754 rozdz.75411– kwota 40,- zł   - przeniesienie planowanych wpływów z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa (5 % wpływów stanowi dochód powiatu realizowany
przez KM PSP w Lesznie). Zaplanowano środki w administracji, winny być w rozdziale dotyczącym Straży Pożarnych,

b)     dz.756 rozdz.75618 – kwota 500.000,- zł – zwiększenie planowanych wpływów z opłaty komunikacyjnej. W ostatnim miesiącu 3-4 razy więcej osób niż w miesiącach poprzednich złożyło wnioski o wymianę prawa jazdy oraz ilość samochodów sprowadzanych z zagranicy również jest wyższa niż przewidywano w szacunkach (ostatnie zmiany w dniu 30.09.2004r.),

c)      w dz.758 rozdz.75802 - kwota  247.581,- zł  - Minister Finansów
na podstawie pisma ST3-4822-7/2004 z 18.11.2004r. zawiadamia
o przyznaniu ze środków rezerwy  subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ww. kwoty na uzupełnienie dochodów powiatu,
z tytułu zmiany systemu finansowania rodzin zastępczych (kwota
231.816,- zł) oraz zmiany systemu finansowania domów pomocy społecznej (kwota 15.765,- zł),

d)     w dz.852 rozdz.85204 - kwota 40.106,- zł – zwiększenie dochodów z tytułu dotacji od Starostwa Powiatowego we Wschowie na podstawie podpisanych porozumień z miastem Lesznem na umieszczenie dziecka
z tamtejszego terenu w rodzinie zastępczej w mieście Lesznie,

e)     w dz.854 rozdz.85415 – kwota 51.900,- zł – zwiększenie o środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, który jako „Instytucja Wdrażająca” podpisał z miastem Lesznem umowę o dofinansowanie Projektu „Wspieranie młodzieży wiejskiej w podnoszeniu poziomu wykształcenia”. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 – „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich
w regionach”.

3.      Zwiększeniu wydatków – zadania miasta – kwota 443.517,- zł  oraz zmianie
po stronie wydatków na kwotę 1.193.463,- zł

a)     w dz.700 rozdz.70005 – kwota 821.400,- zł – zmniejszenie planowanych wydatków realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami:

- na podatek od nieruchomości na działkę w Henrykowie (kwota 16.400,- zł) – od 2004 roku grunt podlega podatkowi rolnemu,

- na koszty postępowania sądowego (kwota 25.000,- zł) – środki nie zostaną wykorzystane do końca roku,

- na wykupy nieruchomości (kwota 780.000,- zł) – nie dokonano wykupów pod drogę K-2 w rejonie ul.Święciechowskiej – Krzyckiego,

b)     w dz.700 rozdz.70095 – kwota 18.000,- zł – wprowadzenie nowego tytułu w wydatkach – 20 % partycypacji do Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, w wyniku czego do dyspozycji miasta zostanie oddane mieszkanie 2-pokojowe w budynku przy ul.Ks.Marciniaka,

c)      w dz.710 rozdz.71004 – kwota 160.000,- zł – zmniejszenie środków
w budżecie na plany zagospodarowania przestrzennego. Środki do końca roku nie będą wykorzystane. Budżet realizowany przez Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego,

 

d)     w dz.710 rozdz.71014 – kwota 15.000,- zł – zmniejszenie planu
o zaoszczędzone środki wynikające z rozstrzygnięć przetargowych
na usługi geodezyjne. Budżet realizowany przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

e)     w dz.758 rozdz.75818 – kwota 377.980,- zł – zwiększenie rezerwy ogólnej wg poniższego rozliczenia:

- zwiększenia:

·        ponadplanowe dochody                                   -     1.250.000,- zł

·        zwiększ.subwencji - gmina                               -        235.999,- zł

·        zwiększ.subwencji - powiat                              -        247.581,- zł

·        dot.ze St.Wschow.-rodziny zastępcze            -           40.106,- zł

·        oszczędności w wydatkach                              -        996.400,- zł

Razem zwiększenia                              2.770.086,- zł

 

- zmniejszenia:

·        niedoszacowanie pod.karta podatkowa        -           60.000,- zł

·        niedoszacowanie pod.od nieruch.                  -     1.200.000,- zł

·        wydatki-TBS                               .                       -           18.000,- zł

·        wydatki – dodatki mieszkan.                           -           74.000,- zł

·        wydatki – oświetlenie Stadionu                       -     1.000.000,- zł

Razem zmniejszenia                             2.352.000,- zł

 

Różnica - zwiększenie                                418.086,- zł

                                               z  tego:

                                                                      - w zadaniach miasta 377.980,- zł

                                                                      - w zadaniach powiatu 40.106,- zł

 

f)        w dz.852 rozdz.85203 i 85219 – kwota 7.850,- zł i 24.470,- zł  - zmniejszenie planu zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w pkt. 1 lit. j) ,

g)     w dz.852 rozdz.85215 – kwota 74.000,- zł – zwiększenie środków
na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Po rozliczeniu dokonanym
przez Wydział Gospodarki Lokalowej wyliczono, że do końca roku potrzeba 74.000,- zł więcej niż zaplanowano na rok 2004,

h)      w dz.900 rozdz.90002 – kwota 120.000,- zł – nowy tytuł w budżecie – segregacja odpadów. Za usługę wykonywaną przez Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o. miasto w 2004 roku zapłaci 120.000,- zł. Środki pochodzą z umorzeń pożyczek z WFOŚiGW, zapisane pierwotnie
w budżecie na wydatki inwestycyjne w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych,

i)        w dz.900 rozdz.90015 – kwota 40.000,- zł – zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.”Budowa nowych linii oświetlenia ulicznego” – zadanie będzie realizowane w ulicach Jaworowa, Sosnowa, Gajowa
i Dębowa,
 

 

j)        w dz.900 rozdz.90095 – kwota 164.743,- zł - zmniejszenie środków
na zadania:

- kwota 7.000,- zł – niewykorzystane środki na prowadzenie szaletów przeznacza się na sporządzenie oświetlenia i przebudowę otoczenia pomnika Powstańców Wielkopolskich na pl.Kościuszki,

- 157.743,- zł – zmniejszenie środków na inwestycje miejskie
wg poniższego rozliczenia:

·        Komitety Inicjatyw Gospodarczych – zmniejszenie o kwotę 274.000,- zł (w tym 120.000,- zł przeznaczone na segregację odpadów) - zadanie jednoroczne,

·        Komitety Inicjatyw Gospodarczych - zwiększenie o 2.257,- zł z tytułu włączenia odpłatności mieszkańców  - zadanie jednoroczne,

·        Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ulic Wyczółkowskiego, Fałata i Grottgera – zwiększenie o kwotę 114.000,- zł – zadanie wieloletnie,

k)      w dz.921 rozdz.92195 – kwota 7.000,- zł - zwiększenie środków
na sporządzenie oświetlenia i przebudowę otoczenia pomnika Powstańców Wielkopolskich na pl.Kościuszki,

l)        w dz.926 rozdz.92605 – kwota 1.000.000,- zł - zwiększenie środków
na oświetlenie Stadionu im.A.Smoczyka. Zadanie wieloletnie , realizowane częściowo ze środków Totalizatora Sportowego. O kwotę 1 mln zł zmniejsza się środki własne miasta w 2006 roku. 

 

4.      Zwiększeniu wydatków – zadania powiatu – kwota 92.006,- zł  oraz zmianie
po stronie wydatków na kwotę 69.743,- zł

a)     w dz.758 rozdz.75818 – kwota 40.106,- zł – zwiększenie rezerwy ogólnej wg omówienia zawartego w pkt 3 lit. e) uzasadnienia,

b)     w dz.852 rozdz.85204 – kwota 69.743,- zł – przeniesienie środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w rozdziale dotyczącym finansowania rodzin zastępczych. W związku z interpretacją RIO
o klasyfikowaniu wydatków na ten cel za dzieci z miasta Leszna umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów należy dokonać stosownej zmiany. Środki winny być wprowadzone jako dotacja dla innej jst, a nie jak dotychczas, jako wydatek merytoryczny w formie zasiłku lub  świadczonej usługi,

c)      w dz.854 rozdz.85415 – kwota 51.900,- zł – zwiększenie środków na wydatki związane ze stypendiami dla uczniów zgodnie z opisem zawartym
w pkt. 2 lit. e) uzasadnienia.

 

5.      Załącznik nr 8 – „Wydatki majątkowe”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 5 uchwały) .

 Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 8.

 

 

6.      Załącznik  nr 8/1 – „Wieloletnie zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 6 uchwały) i zgodnie z punktem  3 lit. j)  oraz  lit. l)  uzasadnienia.

Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 8/1.

 

 

7.      Załącznik  nr 8/2 – „Jednoroczne zadania inwestycyjne realizowane ze środków budżetu miasta Leszna”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg opisanych zmian w treści uchwały
(§ 1 pkt 7 uchwały) i zgodnie z punktem  3 lit. j)  uzasadnienia.

Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 8/2.

 

8.      Załącznik nr 12 –„Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg zmian określonych w załączniku nr 5
do niniejszej uchwały. Zmiany dotyczą uaktualnienia środków pieniężnych
na początek roku budżetowego, a także wysokości opłat za wycinkę drzew. Korekta dochodów powoduje jednocześnie zmniejszenie możliwości wydatkowych. Po dokonanej analizie skorygowano niektóre tytuły wydatków. Wprowadzono natomiast  nowe zadanie  w zakresie ochrony powietrza – termomodernizacja budynku Państwowej szkoły Muzycznej I i II stopnia
w Lesznie przy ul.Wałowej.

Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 12.

 

9.      Załącznik nr 13 –„Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

Dokonuje się aktualizacji załącznika wg zmian określonych w załączniku nr 6
do niniejszej uchwały. Zmiany dotyczą uaktualnienia środków pieniężnych
na początek roku budżetowego, a wpłat spodziewanych z Urzędu Marszałkowskiego. Korekta dochodów powoduje jednocześnie zwiększenie możliwości wydatkowych na zadanie związane z segregacją odpadów realizowaną przez Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o.

Przedkłada się nowe brzmienie Załącznika Nr 13.

 

10.Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie:

a)     Załącznika Nr 3 „Zadania zlecone gminie na rok 2004” po zmianach  dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna
Nr 330/2004 z dnia 30.11.2004 r.  Zmiany polegały na włączeniu dotacji potwierdzonych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu:

- na zadanie w dz.852 rozdz.85212 - kwota 998.129,- zł – świadczenia rodzinne,

- na zadanie w dz.900 rozdz.90015 – kwota 57.230,- zł – oświetlenie uliczne.

 

Dokonano również korekty dotacji :

- na zadanie w dz.751 rozdz.75113 - kwota 1.653,- zł – wybory
do Parlamentu Europejskiego,

- na zadanie w dz.852 rozdz.85213 - kwota 40.000,- zł – składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,

- na zadanie w dz.852 rozdz.85216 - kwota 562,- zł – zasiłki rodzinne. 

Ponadto dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej po stronie wydatków mających charakter porządkujący plan
w dz.852 rozdz.85203 na kwotę 14.900,- zł.

b)     Załącznika Nr 4 „Zadania zlecone powiatowi na rok 2004” po zmianach dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna
Nr 331/2004 z dnia 30.11.2004 r. Zmiany polegały na włączeniu dotacji potwierdzonych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 
na zadanie w dz.700 rozdz.70005 - kwota 69.513,- zł – odszkodowania
za grunty przejęte z dniem 1.01.1999 pod drogi publiczne oraz w dz.750 rozdz.75045 – kwota 120,- zł – komisje poborowe. Ponadto dokonano przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej
po stronie wydatków mających charakter porządkujący plan:

- w dz.700 rozdz.70005 na kwotę 20.350,- zł – gospodarka gruntami.

- w dz.710 rozdz.71015 na kwotę 1.331,- zł – Pow.Insp.Nadz.Bud.

- w dz.750 rozdz.75045 na kwotę 25,- zł – komisje poborowe.

- w dz.754 rozdz.75411 na kwotę 26.318,- zł – KM PSP.

 

c)      Załącznika Nr 5 „Zadania powierzone powiatowi na rok 2004” po zmianach dokonanych w tym załączniku niniejszą uchwałą tj. włączeniu środków
w wysokości 40.106,- zł z budżetu Starostwa Powiatowego we Wschowie na podstawie podpisanego porozumienia na finansowanie pobytu dzieci
w leszczyńskich rodzinach zastępczych, a także dokonanych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Leszna Nr 332/2004 z dnia 30.11.2004 r. Zmiany dokonane Zarządzeniem dotyczyły zmniejszenia dotacji na komisje poborowe w dz.750 rozdz.75045 – kwota 120,- zł oraz włączenia dotacji :

- ze Starostwa Powiatowego w Lesznie w dz.754 rozdz.75411 – kwota 30.000,-  zł jako refundacja poniesionych wydatków na CPR.

- z Ministerstwa Kultury w dz.921 rozdz.92110 – kwota 17.460,- 
z przeznaczeniem na działalność MBWA

- z Ministerstwa Kultury w dz.921 rozdz.92116 – kwota 271.600,- 
z przeznaczeniem na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej.

 

 

 

Opracował:                                                                                      Akceptował:

Wydział Budżetu

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.