Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015



Akty prawne


Projekty uchwał


Wolontariat



Informacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna




Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.pl



Strona główna » Dokumenty » Obwieszczenia » Informacja o wydaniu decyzji ??rodowiskowej dla przedsiewziecia polegajacego na zmianie sposobu u??ytkowania budynk??w z przeznaczeniem na us??ugi zwi?zane z r?czn? obr??bk? metali oraz powierzchniow? obr??bk? metali z zastosowaniem proces??w elektrolitycznych, a tak??e monta?? oczyszczalni ??ciek??w pogalwanicznych na terenie dzia??ki po??o??onej w Lesznie, przy ulicy Artura Grottgera (nr dzia??ki 49/2)?.

Informacja o wydaniu decyzji ??rodowiskowej dla przedsiewziecia polegajacego na zmianie sposobu u??ytkowania budynk??w z przeznaczeniem na us??ugi zwi?zane z r?czn? obr??bk? metali oraz powierzchniow? obr??bk? metali z zastosowaniem proces??w elektrolitycznych, a tak??e monta?? oczyszczalni ??ciek??w pogalwanicznych na terenie dzia??ki po??o??onej w Lesznie, przy ulicy Artura Grottgera (nr dzia??ki 49/2)?.

Numer dokumentu: GK-O.6220.2.2014
Rok: 2015

GK-O.6220.2.2014 Leszno, dnia 23 grudnia 2014 r.




OBWIESZCZENIE

PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI

DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI


Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zmianami)

i n f o r m u j ę

o wydanej w dniu 19 grudnia 2014 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynków z przeznaczeniem na usługi związane z ręczną obróbką metali oraz powierzchniową obróbką metali
z zastosowaniem procesów elektrolitycznych, a także montaż oczyszczalni ścieków pogalwanicznych na terenie działki położonej w Lesznie, przy ulicy Artura Grottgera
(nr działki 49/2)”.

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy
o sygn. GK-O.6220.2.2014 można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pokój nr 23, II piętro, w godzinach urzędowania tj. od godz. 7.30 – 15.30.

Prezydent Miasta Leszna



Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:



Typ dokumentu: Obwieszczenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Micha?? ??yski
Informację wprowadził: Anna Poloch
Opublikowany dnia: 2015-01-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-01-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie




Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.