Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXII/225/2004

Uchwa??a nr XXII/225/2004

Numer uchwa??y: 2004/22/225
Numer sesji: 22
Rok: 2004

 

UCHWAŁA Nr XXII/225/2004

 Rady Miejskiej Leszna

  z dnia 26 sierpnia 2004r

 

 

 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Mickiewicza w Lesznie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717) oraz w  związku z uchwałą Nr XIII/124/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 października 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Mickiewicza w Lesznie, Rada Miejska Leszna uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Mickiewicza w Lesznie, zwany dalej planem.

 

§ 1

 

Niniejsza uchwała obowiązuje na obszarze, którego granice określa rysunek, będący jej integralną częścią, zatytułowany “MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULICY MICKIEWICZA W LESZNIE” opracowany  w skali 1: 500, zwany dalej rysunkiem planu.

 

ROZDZIAŁ I

Ustalenia ogólne

 

§ 2

 

Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenia terenów:

teren zabudowy usługowej i zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem - U/ZP,

teren urządzeń elektroenergetycznych, oznaczony na rysunku planu symbolem – E.

teren dróg publicznych, oznaczony na rysunku planu symbolem – KD.

 

§ 3

 

W zakresie zasad podziału geodezyjnego ustala się:

na rysunku planu przedstawiono istniejące podziały geodezyjne,

na obszarze planu zezwala się na  wtórne podziały działek oraz scalanie istniejących działek i zagospodarowanie ich w całości, pod warunkiem, że nie spowoduje to dysfunkcyjności terenów sąsiednich, tzn. uniemożliwi ich zabudowę zgodnie z ustaleniami niniejszego planu albo ograniczy prawidłowy dostęp do nich.  

 

 

 

ROZDZIAŁ II

Ustalenia szczegółowe

 

§ 5

 

Dla terenu zabudowy usługowej i zieleni urządzonej (U/ZP) ustala się:

lokalizację usług o charakterze ponadlokalnym, ogólnomiejskim i centrotwórczym w szczególności usługi nauki, edukacji, administracji z towarzyszącymi usługami handlu, gastronomii, kultury, rozrywki, sportu, rekreacji, turystyki, itp.,możliwość modernizacji i rozbudowy istniejącego budynku oraz ewentualnej nadbudowy o 1 piętro, możliwość stosowania wszelkich rodzajów dachów, w tym kombinacji dachów płaskich i pochyłych oraz płaskich jednostronnie pod warunkiem zapewnienia wysokich walorów architektonicznych projektowanych budynków, przy zachowaniu maksymalnej wysokości dla nowych budynków nie wyższej od istniejącego budynku (lub podwyższonej zgodnie z ustaleniami pkt. 2),  lokalizację zabudowy zgodnie z nieprzekraczalną linią zabudowy określoną na rysunku planu, możliwość lokalizacji parkingów o nawierzchniach uniemożliwiających przenikanie do gruntu związków ropopochodnych, możliwość prowadzenia sieci i lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej, maksymalną powierzchnię zabudowy – 70 % powierzchni całkowitej terenu,

minimalną powierzchnię zieleni – 10 % powierzchni całkowitej terenu.

 

§ 6

 

Dla terenu urządzeń elektroenergetycznych (E) ustala się możliwość modernizacji i lokalizacji nowych urządzeń infrastruktury, w szczególności urządzeń elektroenergetycznych.

 

§ 7

 

Dla terenu dróg publicznych (KD) ustala się:

lokalizację ulicy na obszarze planu zgodnie z rysunkiem, szerokość projektowanej ulicy zgodną z rysunkiem, z wydzieloną jezdnią i chodnikiem jedno – lub dwustronnym lub w układzie jednoprzestrzennym z innymi zabezpieczeniami ruchu pieszych, tereny komunikacji stanowią przestrzeń do realizacji urządzeń podziemnych infrastruktury technicznej.

 

§ 8

 

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

zagospodarowanie terenu winno uwzględniać występowanie istniejącej zieleni; postuluje się wprowadzenie pasa zieleni izolacyjnej od strony wschodniej i zachodniej opracowania planu,

gromadzenie i usuwanie odpadów powinno być oparte o istniejący system oczyszczania miasta,

realizacja nowych inwestycji bezwzględnie musi respektować ustalone w planie normy intensywności zabudowy oraz nasycenia zielenią,

należy bezwzględnie wyegzekwować prawidłowe funkcjonowanie systemu odprowadzania ścieków komunalnych do kanalizacji sanitarnej, z zakazem innych form odprowadzania ścieków.

 

§ 9

 

Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: przy prowadzeniu prac ziemnych wymagany jest nadzór archeologiczny, a w przypadku stwierdzenia nawarstwień kulturowych przeprowadzenie ratowniczych badań wykopaliskowych.

 

§ 10

 

Obsługa komunikacyjna terenu U/ZP odbywać się będzie poprzez istniejące zjazdy (od ul. Mickiewicza i ul. Cichej) lub przez nowe zjazdy, po uzgodnieniu z właściwym zarządcą dróg; należy zapewnić możliwość obsługi komunikacyjnej terenu E przez teren U/ZP lub teren KD.

 

§ 11

 

Ustala się zakaz lokalizacji obiektów o charakterze tymczasowym, niezwiązanym z realizacją ustaleń planu.

 

§ 12

 

Ustalenia w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów: na terenie opracowania planu nie występują.

 

§ 13

 

Ustalenia w zakresie obsługi terenów infrastrukturą techniczną:

wodociąg - zaopatrzenie w wodę nastąpi poprzez podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej,

kanalizacja sanitarna – ścieki odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej; odprowadzanie wszystkich ścieków do oczyszczalni ścieków, wody deszczowe odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej;

sieć energetyczna (skablowana, podziemna) -  sposób zasilania i układ sieci wraz z transformatorami wewnętrznymi (zakładowymi) rozwiązany będzie na etapie programowania i projektowania realizacyjnego i uzgodniony z właściwym dysponentem sieci. sieć telefoniczna (skablowana, podziemna) – warunki techniczne przyłączenia do sieci określi operator sieci na etapie programowania i projektowania realizacyjnego.

sieć gazowa – zaopatrzenie w gaz nastąpi z istniejącej i planowanej sieci gazowej - warunki techniczne przyłączenia do sieci rozdzielczej określi właściwy dysponent sieci,

sieć cieplna – zaopatrzenie w energię cieplną nastąpi z istniejącej i planowanej sieci cieplnej; warunki techniczne przyłączenia określi właściwy dysponent sieci.

Ustala się możliwość zasilania w energię cieplną z innych źródeł energii.

Ustala się gromadzenie odpadów bytowych w pojemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji.

Należy zachować funkcjonowanie systemu melioracyjnego, a w przypadku konieczności jego naruszenia, zapewnić rozwiązanie zastępcze.

Podstawą realizacji uzbrojenia technicznego stanowić będą projekty branżowe.

 

ROZDZIAŁ III

Ustalenia końcowe

 

§ 14

 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych w planie ustala się 30 % stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

 

§ 15

 

Tracą moc ustalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Leszna, dotyczącej terenu przy ul. Mickiewicza przyjętego uchwałą nr XX/234/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 01.06.2000 r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 53, poz. 643 z dnia 04.08.2000 r. na obszarze objętym niniejszą uchwałą.

 

§ 16

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 17

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

                                                                                                                                                                 Przewodniczący

Rady Miejskiej Leszna

 

Wojciech Rajewski

 

 

 

u z a s a d n i e n i e

do uchwały  Nr XXII/225/2004 Rady Miejskiej Leszna

      z dnia 26 sierpnia 2004 roku

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Mickiewicza w Lesznie wykonano z inicjatywy Prezydenta Miasta Leszna zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w oparciu o uchwałę Nr XIII/124/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 października 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia w/w planu.

Intensywny rozwój Uczelni wyrażający się ilością prowadzonych kierunków studiów, a tym samym liczbą studentów wymaga podjęcia działań inwestycyjnych, których celem będzie zwiększenie powierzchni dydaktycznych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa zamierza rozpocząć budowę auli wielofunkcyjnej, z zespołem sal wykładowych.

Aktualnie obowiązujący na przedmiotowym obszarze plan miejscowy z 2000 roku  uniemożliwiał realizację w/w zamierzeń Uczelni określając przeznaczenie sąsiednich terenów pod zieleń parkową i parking (bez prawa zabudowy).

Proponowany zakres zmian jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna zatwierdzonym uchwałą Nr XIX/210/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 marca 2000 roku.

Prezydent Miasta Leszna - mając na uwadze dobro społeczności akademickiej -wnioskuje zatem do Rady Miejskiej Leszna o podjęcie niniejszej uchwały.

 

 

 

 

Opracował:

Wydział Architektury

Planowania Przestrzennego

i Budownictwa
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-08-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.