Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXV/266/2004

Uchwa??a nr XXV/266/2004

Numer uchwa??y: 2004/25/266
Numer sesji: 25
Rok: 2004

 

Uchwała Nr XXV/266/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004 roku

 

w sprawie wysokości opłat za świadczenia przedszkoli przekraczające bezpłatne podstawy programowe oraz przyrządzania posiłków .

 

 

                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329

ze zmianami)  uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

1.      Opłaty za świadczenia przedszkoli obejmujące koszty kształcenia i opieki przekraczające bezpłatne podstawy programowe oraz koszty przyrządzania posiłków - w oddziałach 9 - cio godzinnych ustala się w wysokości 128; zł miesięcznie.

2.      Opłaty za świadczenia przedszkoli obejmujące koszty przyrządzania posiłków

- w oddziałach 5 - cio godzinnych ustala się w wysokości 35; miesięcznie.

 

                                                                       § 2

 

Rodzice / opiekunowie dzieci z oddziałów specjalnych zwolnieni są z opłaty za świadczenia przedszkoli obejmujące koszty kształcenia i opieki przekraczające bezpłatne podstawy programowe oraz koszty przyrządzania posiłków.

 

                                                                       § 3

 

Traci moc Uchwała Nr XIV / 131 / 2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 grudnia 2003r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia przedszkoli przekraczające bezpłatne podstawy programowe oraz przyrządzania posiłków.

 

                                                                       § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

 

                                                                       § 5

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                           Wojciech Rajewski

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXV/266/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004 roku

w sprawie wysokości opłat za świadczenia przedszkoli przekraczające

bezpłatne podstawy programowe oraz przyrządzania posiłków .

 

 

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty przedszkola prowadzą bezpłatne nauczanie w zakresie podstaw programowych wychowania przedszkolnego. Podstawy programowe wychowania przedszkolnego realizowane są w czasie 5 godzin dziennie.

Za koszty przekraczające podstawy programowe wychowania przedszkolnego rodzice ponoszą odpłatność obliczoną na podstawie planu budżetu.

W oddziałach 9 godzinnych są to koszty funkcjonowania przedszkola przez

4 godziny dziennie oraz koszty przyrządzania posiłków.

W oddziałach 5 godzinnych są to koszty przyrządzania posiłków.

W leszczyńskich przedszkolach odpłatność wynikająca z kosztów przekraczających podstawy programowe wychowania przedszkolnego została określona w Uchwale Rady Miejskiej z dniem 1 stycznia 2004 roku w wysokości:

w oddziałach 9 godzinnych - 125 złotych + koszty surowca

w oddziałach 5 godzinnych – 34 złote + koszty surowca

W 2004 roku dotacja do przedszkoli miejskich wyniesie 8.497.869,- złotych.

W związku z pracami nad projektem budżetu na 2005 rok dokonano obliczeń kosztów utrzymania przedszkoli miejskich biorąc pod uwagę zarówno oddziały

9-godzinne jak i 5-godzinne.

Wyniosą one 8.995.150 zł , co daje miesięczny koszt utrzymania dziecka

 w 2005 roku w wysokości:

- w oddziałach 9 godzinnych – 428,28 zł, w tym 214,40 zł koszty przekraczające

                                                podstawy programowe wychowania przedszkolnego

                                                i koszty przyrządzania posiłków.

- w oddziałach 5 godzinnych –247,14 zł, w tym 36,05 zł koszty przyrządzania

                                                 posiłków.

            Opłaty za świadczenia przedszkoli mogą maksymalnie wynosić 214,40 zł 

w oddziałach 9 – godz. i 36,05 zł  w oddz. 5 – godz.

Biorąc pod uwagę w/w koszty, utrzymanie bazy oraz utrzymanie wysokiego poziomu usług w zakresie wychowania przedszkolnego proponuje się następującą odpłatność dla rodziców

            -  za miesięczny pobyt dziecka  w oddziałach  9- godzinnych  -  128 zł

            -  za miesięczny pobyt dziecka  w oddziałach  5- godzinnych  -    35 zł

Projekt budżetu zakłada osiągnięcie dochodów według proponowanych nowych stawek odpłatności. Wyniosą one 1.459.950  zł.

 

 

            Bez zmian pozostaje zasada wspomagania rodziców o trudnej sytuacji materialnej poprzez pokrywanie odpłatności z funduszu przeznaczonego na ten cel (MOPR), w wysokości odpowiadającej indywidualnej sytuacji.

 

 

 

 

Od stycznia do sierpnia 2004 r. z możliwości tej skorzystało w przedszkolach miejskich 1226 dzieci, w tym z oddziałów 9 godzinnych 546 dzieci – średnio miesięcznie 68 dzieci, oraz z oddziałów 5 godzinnych 680 dzieci co daje średnią miesięczną 85 dzieci.

 

 

W oddziałach 9 godzinnych wykorzystano ogólnie kwotę 91.665;  zł. ,

w tym na dofinansowanie do stałej kwotę 64.256,- zł. i na dofinansowanie do żywienia kwotę 27.409; - zł. Natomiast w oddziałach 5 godzinnych wykorzystano ogólnie kwotę 41.458,- zł. w tym na dofinansowanie do stałej kwotę 23.483,-zł 

i kwotę 17.975,- zł. na dofinansowanie do żywienia.

Ogólnie z dopłaty stałej wykorzystano kwotę   87.739,- zł.

a z dopłaty do żywienia 45.384,- zł.

 

            Proponuje się , aby rodzice / opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkolnych oddziałów specjalnych w Przedszkolu Miejskim nr 21 zwolnieni zostali z opłaty za świadczenia przedszkoli obejmujące koszty kształcenia i opieki przekraczające bezpłatne podstawy programowe oraz koszty przyrządzania

posiłków ,ponieważ utrzymanie w rodzinie dziecka specjalnej troski wymaga od rodziców ponoszenia wysokich kosztów indywidualnego leczenia i rehabilitacji .

 

 

 

 

 

Opracował:

Wydział Edukacji

UM Leszna
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.