Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXIV/246/2004

Uchwa??a nr XXIV/246/2004

Numer uchwa??y: 2004/24/246
Numer sesji: 24
Rok: 2004

 

Uchwała Nr XXIV/246/2004

 

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 roku

 

w sprawie: określenia zasad odpłatności za udzielone schronienie osobom bezdomnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn w Lesznie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§1

Dla osób bezdomnych uprawnionych do korzystania ze schronienia w Noclegowni ustala się odpłatność zgodnie z zasadami zawartymi w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

1.      Udzielenie schronienia w Noclegowni poprzedzone jest wywiadem środowiskowym.

2.      Decyzję o przyznaniu miejsca w Noclegowni oraz o odpłatności za pobyt wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

3.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z Noclegowni można odstąpić od żądania zwrotu poniesionych wydatków w części lub całości.

 

§3

1.  Koszt udzielonego noclegu zmienia się corocznie zgodnie z uchwalonym budżetem Miasta
     Leszna na dany rok, w części dotyczącej działu opieki społecznej.

2.  W nagłych wypadkach wymienionych w § § 1 i 2 zgodę na udzielenie schronienia podejmuje kierownik lub inny pracownik socjalny noclegowni.

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§5

Traci moc uchwała Rady Miejskiej Leszna NR XXVIII/324/2001 z dnia 27.02.2001 w  sprawie odpłatności za udzielone schronienie osobom bezdomnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lesznie.

 

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązująca od dnia 01 stycznia 2005 roku.

                       

                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                              Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                                Wojciech Rajewski


 

TABELA ODPŁATNOŚCI ZA UDZIELONE NOCLEGI

dla osób bezdomnych

w Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn - Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 w Lesznie

 

 

% KRYTERIUM DOCHODOWEGO

KWOTA

DOCHODU [zł]

% ODPŁATNOŚCI OBLICZONEJ OD

KOSZTU 1 NOCLEGU

1

2

3

DO 100%

 

Do 461 zł

25%

Ponad 100 – Do 120%

Ponad 461 – Do 553,20

50%

 

Ponad 120% - Do 140%

Ponad 553,20 – Do 645,40

75%

 

Ponad 140% - Do 160%

Ponad 645,40 – Do 737,60

100%

 

Ponad 160% - Do 180%

Ponad 737,60 – Do 829,80

100%

 

Ponad 180% - Do 200%

Ponad 829,80 – Do 922,00

100%

 

Ponad 200%

Ponad 922,00

100%

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

do Uchwały nr XXIV/246/2004  Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 roku

w sprawie określenia zasad odpłatności za udzielone schronienie osobom bezdomnym  w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie – Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn w Lesznie.

 

             W związku z wejściem w życie zapisów nowej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) zmianie uległa podstawa prawna poprzednio obowiązującej Uchwały dotyczącej odpłatności.

Zaproponowana tabela odpłatności jest zbliżona do poprzednio obowiązującej, z tym, że zrezygnowano z pobierania symbolicznej opłaty w wysokości 1 zł za dobę w stosunku do osób o dochodach nie przekraczających kryterium dochodowego zgodnie z zapisami art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej: „osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby (...) nie przekracza kryterium dochodowego”.

W tabeli określone są stopy procentowe (zależne od dochodu osoby/ rodziny) odpłatności obliczanej od kosztu jednego noclegu w Noclegowni na dany rok.

Koszt jednego noclegu w Noclegowni corocznie ulega zmianie w zależności od uchwalonego Budżetu Miasta Leszna na dany rok w części dotyczącej działu opieki społecznej.

Uchwała w proponowanej wersji pozwoli na prawidłową realizacje zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej oraz planu budżetowego przyjętego przez Radę Miejską Leszna.

 

            Wobec powyższego istnieje konieczność wywołania niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

 

Opracował:                                                                           

MOPR Leszno
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.