Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXVIII/298/2005

Uchwa??a nr XXVIII/298/2005

Numer uchwa??y: 2005/28/298
Numer sesji: 28
Rok: 2005

 

Uchwała  Nr  XXVIII/298/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 marca  2005 roku

 

 

w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powierzonych samorządom powiatowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  w roku 2005.

 

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r Nr 123 poz.776 ze zmianami), Rada Miejska Leszna :

 

 

§1

 

Uchwala plan podziału środków finansowych przyznanych przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych w roku 2005.

 

§2

 

Nowy plan podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                                 Przewodniczący

                                                                            Rady Miejskiej Leszna

 

 

                                                                              Wojciech Rajewski

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

 

do Uchwały nr XXVIII/298/2005  Rady Miejskiej Leszna  z dnia 8 marca 2005 roku.

 

 

           Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88 poz.808) dokonał podziału środków finansowych przypadających samorządom powiatowym do realizacji zadań ustawowych w roku 2005.

           Powiat Leszno otrzymał kwotę 1 073 698,00 zł., w tym kwota 191 326,00 zł stanowi zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenie społeczne z umowami zawartymi z pracodawcami w latach poprzednich. Na realizację zadań bieżących przypada kwota 882 372,00 zł.

   Biorąc pod uwagę realizację zadań i wykorzystanie środków finansowych w roku poprzednim, złożone dotychczas wnioski o przyznanie dofinansowania oraz analizę potrzeb osób niepełnosprawnych, proponuje się podział środków finansowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

  Podziału środków na poszczególne zadania z rehabilitacji społecznej dokonano proporcjonalnie do wykorzystanych środków w roku 2004.

W dziale rehabilitacji zawodowej dodatkowo 30.000 zł przydzielono na nowe zadanie refundacji miesięcznych kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego osobie niepełnosprawnej w pracy.

        Podział środków został pozytywnie zaopiniowany przez członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na posiedzeniu w dniu 25.02. 2005r.

W przypadku otrzymania dodatkowych środków finansowych w ciągu roku, Rada proponuje zwiększenie kwoty na zadanie dofinansowania sportu, kultury , rekreacji i turystyki dzieci i młodzieży  niepełnosprawnej.

 

Sporządziła:                                                                              

Bogumiła Szymkowiak

MOZIRON

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizację  zadań w powiecie miasto Leszno w 2005 roku

 

 

 

Łączna kwota przyznanych środków                                                     1 073 698,00

 

1.zobowiązania  dotyczące refundacji wynagrodzeń i składek

   na ubezpieczenia społeczne art.26                                                                191 326,00

3.finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych

   art.38 i40                                                                                                             12.000,00

4.pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej

    art.12                                                                                                                 270.000,00

5.dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art. 13                    2 000,00

6.przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych art.26          40 000,00

7.zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników

   pomagających osobie niepełnosprawnej w pracy  art.26d                             30 000,00

 

Razem rehabilitacja zawodowa                                                                    545 326,00

 

 

 1.dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych                                                  132 093,00

    art.35a ust.1 pkt 7 lit.a

 

2.dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt   rehabilitacyjny,                        

    przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

    art.35a ust.1 pkt7 lit.c                                                                                     132 093,00

 

3.likwidacja barier architektonicznych, w   komunikowaniu się                      174 363,00

    i  technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób

    niepełnosprawnych art.35a ust.1 pkt.7 lit.d

 

4.dofinansowanie sportu, kultury ,rekreacji i turystyki                                        89 823,00

   art.35a ust.1 pkt7 lit.b     

  

Razem rehabilitacja społeczna                                                                     528 372,00
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-03-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.