Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Komunikaty i og??oszenia » Og??oszenie o naborze wniosk??w na realizacj? inicjatyw lokalnych.

Og??oszenie o naborze wniosk??w na realizacj? inicjatyw lokalnych.


1. Inicjatywa lokalna to forma współpracy Miasta Leszna z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności naszego Miasta. Podstawami prawnymi inicjatywy lokalnej są:

1)  Uchwała Nr IX/128/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

2) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Rozdział 2a, art. 19b – 19h, zwana dalej Ustawą.

 

2. Zadania jakich mogą dotyczyć wnioski o realizację zadania publicznego Miasta Leszna w zakresie inicjatywy lokalnej:

1) działalności charytatywnej,

2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

3) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

5) promocji i organizacji wolontariatu,

6) edukacji, oświaty i wychowania,

7) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki (wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i krajoznawstwa),

8) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach (ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego),

9) porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 

3. Kto może wystąpić z wnioskiem?

1) mieszkańcy miasta Leszna bezpośrednio,
2) mieszkańcy miasta Leszna za pośrednictwem organizacji pozarządowych mających siedzibę na terenie miasta Leszna oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
Ustawy.

4. Co powinien zawierać składany wniosek?

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej powinien zawierać w szczególności:


1) nazwę i opis zadania;
2) termin realizacji zadania;
3) informacje o grupie inicjatywnej;
4) miejsce wykonywania zadania;
5) szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji;
6) opis dotychczas wykonanych prac;
7) opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania;
8) określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna;
9) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy w tym:
a) całkowity koszt,
b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania,
c) oświadczenie o zgromadzonych środkach finansowych, na poziomie nie niższym, niż 15% kosztu realizacji zadania
(Załącznik nr 2 do ogłoszenia).
d) informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania;
10) informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy
z administracją publiczną;
11) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną wraz z podpisami.


5. Kiedy składać wnioski?

Wnioski o realizacje zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych należy składać w Urzędzie Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno w terminie do 31 grudnia  2014r. do godziny 14:30.

 
6. Jak złożyć wniosek
?

1) Wnioski owsparcie inicjatyw lokalnych należy złożyć na formularzu, którego wzór można pobrać poniżej ze strony (Załącznik nr 1 do ogłoszenia).

2) Wnioski należy złożyć:

- osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15, z dopiskiem Wydział Promocji i Rozwoju,

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Leszna, Wydział Promocji i Rozwoju,  ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

3) Wnioskodawca składa podpisany wniosek o dofinansowanie zadania w zakresie inicjatywy lokalnej w dwóch egzemplarzach papierowychoraz jednej wersji elektronicznejw formacie .doc (na płycie CD/DVD).Wniosek należy złożyć w tożsamej wersji papierowej i elektronicznej.

4) Dokumenty należy dostarczyć w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie. Na kopercie należy umieścić również pełną nazwę i adres Wnioskodawcy oraz dopisać  w odpowiedzi na konkurs: „Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej”.

7. Sposób realizacji inicjatywy lokalnej:

1) Wydział Promocji i Rozwoju, w ciągu 7 dni roboczych  od daty zakończenia naboru wniosków, ustala komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Leszna bądź jednostkę organizacyjną Miasta Leszna, właściwą do realizacji danej inicjatywy lokalnej i przekazuje wniosek do tej komórki bądź jednostki.

2) Właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Leszna bądź jednostka organizacyjna Miasta Leszna,w terminie 3 tygodni od daty otrzymania niezbędnych dokumentów opiniuje złożony wniosek:

a) ocenia wniosek pod względem formalnym,

b) w razie potrzeby wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienia brakujących danych
w terminie 7 dni
,

c) dokonuje analizy wniosku uwzględniając kryteria zawarte w pkt 8 oraz biorąc pod uwagę wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy,

d) potwierdza, czy złożony wniosek spełnia wszystkie kryteria oceny formalnej i może zostać przekazany Komisji Konkursowej.

3) Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Leszna. Komisja działa w składzie co najmniej 3 osób, a decyzje podejmuje zwykłą większością głosów biorąc pod uwagę opinię, o której mowa w pkt 2.

4) Rozstrzygniecie Komisji podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Leszna.

8. Kryteria oceny wniosków:

1) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.
2) liczba uczestników inicjatywy lokalnej.
3) wkład własny grupy inicjatywnej na poziomie nie niższym  niż 30% kosztu realizacji zadania.
4) liczba osób, którym służyć będzie zadanie publiczne wykonane w ramach inicjatywy lokalnej.

Środków wydatkowanych przez Inicjatora na przygotowanie inicjatywy lokalnej (przed dniem złożenia wniosku) nie zalicza się do wkładu własnego Inicjatora.

9. Jaki może być wkład mieszkańców w realizację inicjatywy?

1) Wkład mieszkańców (jako wnioskodawców, inicjatorów) może polegać na pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Stawki godzinowe powinny odpowiadać stawkom rynkowym. Na etapie składania wniosku inicjator musi posiadać zgromadzone środki finansowe, na poziomie nie niższym niż 15% kosztu realizacji zadania, co potwierdza oświadczeniem (patrz ust.4 pkt 9) ppkt. c)

2) W ramach inicjatywy mieszkańcy przychodzą nie tylko z pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale deklarują współudział w jego realizacji.

 

10. Jaki może być wkład Miasta w realizację inicjatywy?

1) Miasto nie przekazuje mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną. Wspiera realizację zadania w sposób organizacyjny lub rzeczowy (w tym również np. zakup usług i dóbr). Jeśli rolą samorządu w ramach realizacji inicjatywy lokalnej będzie zabezpieczenie wkładu finansowego, to nie trafi on do wnioskodawców, tylko jest wydatkowany bezpośrednio przez organ wykonawczy zgodnie z prawem zamówień publicznych.

2) Miasto może przekazać wnioskodawcom na podstawie umowy użyczenia rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej

3) Realizacja inicjatywy lokalnej następuje zgodnie z przepisami prawa – w tym prawa zamówień publicznych.

 

11. Na czym polega współpraca z Miastem w ramach inicjatywy lokalnej?

1) W przypadku pozytywnej decyzji o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta Leszna lub jednostka organizacyjna Miasta Leszna wraz z wnioskodawcą, przystępują do sporządzenia dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy i przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogramu i kosztorysu oraz innych dokumentów wynikających ze specyfiki zadania. Realizacja zadania odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej przez Prezydenta Miasta Leszna z wnioskodawcą.

2) Umowa powinna zawierać w szczególności:

a) oznaczenie stron umowy,

b) szczegółowy opis współfinansowanego zadania publicznego oraz termin wykonania inicjatywy,

c) zobowiązania wnioskodawcy i Miasta,
d) udział członków grupy inicjatywnej,

e) termin i sposób rozliczenia realizacji zadania publicznego,

f)   regulacje ustalające fakt przejęcia przez Miasto Leszno  prawa własności do przedmiotów stanowiących wkład własny wnioskodawcy.

3) Miasto może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź Wnioskodawca nie wywiąże się z zadeklarowanego wkładu finansowego, rzeczowego lub wkładu pracy społecznej.

4) Inicjatywa lokalna zostanie sfinansowana z budżetu Miasta Leszna na rok 2014.

 

12. Co się dzieje po zrealizowaniu inicjatywy?

Właściwa komórka organizacyjna Miasta Leszna, bądź jednostka organizacyjna Miasta Leszna współpracuje  z grupą inicjatywną. Po zrealizowaniu inicjatywy wspólnie z inicjatorami przygotowuje sprawozdanie.Pliki do pobrania:
- formularz wniosku (załącznik nr 1)

- oświadczenie o zgromadzonych środkach finansowych (załącznik nr 2)

 

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Typ dokumentu: Komunikaty i og??oszenia
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Maria Marciniak
Informację wprowadził: Lucyna Gbiorczyk
Opublikowany dnia: 2014-12-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-12-10
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.