Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXV/265/2004

Uchwa??a nr XXV/265/2004

Numer uchwa??y: 2004/25/265
Numer sesji: 25
Rok: 2004

 

Uchwała Nr  XXV / 265 / 2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004 roku

 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 

                               

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

 

 

§ 1

 

  1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki, lub ich części stanowiące własność przedsiębiorcy, związane z faktycznym prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem:

- budynków związanych z działalnością handlową o powierzchni użytkowej

  powyżej 100 m2, stanowiącej podstawę opodatkowania podatkiem

  od nieruchomości

- budynków stacji paliw.

 

  1. Okres zwolnienia wynosi 3 lata od dnia uzyskania zwolnienia i liczy się od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym spełniono łącznie następujące warunki:

- budowa została zakończona, albo rozpoczęto użytkowanie

  budynku, lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem

- rozpoczęto działalność gospodarczą w tym budynku lub jego części.

 

 

 

 

 

§ 2

 

  1. Zwolnienie od podatku od nieruchomości ma charakter pomocy de minimis.
  2. Pomoc de minimis, o której mowa w pkt 1 będzie udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10, 13.01.2001).
  3. Zwolnienie nie ma zastosowania do:

a)      pomocy przyznawanej przedsiębiorcom sektora przewozu rzeczy i osób oraz działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską

b)      pomocy udzielanej dla działalności związanej z wywozem, mianowicie pomocy związanej bezpośrednio z ilością wywożonych produktów, ustanowieniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub wydatkami bieżącymi dotyczącymi prowadzenia działalności wywozowej

c)      pomocy uwarunkowanej użyciem towarów produkcji krajowej przed towarami przywożonymi.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie poczynając od roku podatkowego 2005.

 

 

 

Przewodniczący

     Rady Miejskiej Leszna

 

        Wojciech Rajewski

 

 

UZASADNIENIE

 

do uchwały Nr XXV/265/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 16 grudnia 2004 roku

 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 

 

Zgodnie z art.7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Gminy może wprowadzić w podatku od nieruchomości, inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe. Prezydent Miasta Leszna proponuje zwolnić od podatku nowo wybudowane budynki lub ich części, stanowiące własność przedsiębiorcy, związane z faktycznym prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Leszna („Zmniejszenie poziomu bezrobocia przez zdynamizowanie lokalnej gospodarki i przyciągnięcie nowych inwestycji. Budowanie podstawy do trwałego rozwoju gospodarczego”) miasto popiera rozwój przedsiębiorczości i nowe inwestycje. Nowe budynki w mieście, jak również rozbudowa starych wiążą się z pobudzaniem lokalnej koniunktury gospodarczej. Przy ich realizacji pracują istniejące już firmy, powstają nowe miejsca pracy. Nowe inwestycje generują większe wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości. Czynnikiem stymulującym lokalne inwestycje i zachęcającym do ich podejmowania jest zwolnienie od podatku od nieruchomości. Przygotowana propozycja Miasta Leszna jest prosta i zrozumiała, a dzięki temu dostępna dla wszystkich przedsiębiorców, zarówno małych jak i dużych.

Zwolnienie od podatku ma charakter pomocy de minimis. Pomoc ta udzielana jest w przypadku gdy wartość wnioskowanej pomocy brutto, łącznie z wartością uzyskanej pomocy de minimis w okresie 3 lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 100.000 euro. Tryb postępowania w zakresie udzielania tej pomocy reguluje ustawa z dnia 30 kwietnia br. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123, poz. 1291).

 

OPRACOWAŁ:

 

- Wydział Promocji i Rozwoju

- Referat Dochodów
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-12-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.