Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXIV/244/2004

Uchwa??a nr XXIV/244/2004

Numer uchwa??y: 2004/24/244
Numer sesji: 24
Rok: 2004

 

Uchwała Nr XXIV/244/ 2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia  25 listopada 2004 roku

w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych
w podatkach lokalnych.

 

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami) art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z  1993 r. nr 94, poz. 431 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (t.j. Dz. U,. z 2002 r. nr 200, poz. 1682 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

 

§ 1

 

 

Ustala się wzory formularzy stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

 

 

-      załącznik nr 1 – wzór:       DN - 1            Deklaracja na podatek od nieruchomości.

-      załącznik nr 2 – wzór:       DR - 1            Deklaracja na podatek rolny.

-      załącznik nr 3 – wzór:       DL - 1             Deklaracja  na  podatek  leśny.

-      załącznik nr 4 – wzór:       IN - 1              Informacja o nieruchomościach i obiektach    budowlanych.

-      załącznik nr 5 – wzór:       IR - 1              Informacja w sprawie podatku rolnego.

-      załącznik nr 6 – wzór:       IL - 1              Informacja w sprawie podatku leśnego.

-            załącznik nr 7 – wzór:      ZN-1               Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

-          załącznik nr 8 - wzór:       ZN-2               Załącznik do deklaracji  / informacji składany w przypadku większej liczby nieruchomości

-           załącznik nr 9 - wzór:        ZN-3               Załącznik do deklaracji / informacji składany w przypadku większej liczby budowli

-           załącznik nr 10 – wzór:      ZL-1               Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

-           załącznik nr 11 -  wzór:     ZR-1               Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

 

§ 3

 

 

Traci moc Uchwała Nr III/24/2002 Rady Miejskiej Leszna z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych.
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 grudnia 2002 r. Nr 176,
poz. 5467).

 

 

§ 4

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

 

 

 

 

                                                                                                Przewodniczący      

                                                                                           Rady Miejskiej Leszna                           

                                                                                            Wojciech Rajewski

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIV/244/2004 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 listopada 2004 r.

 

w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych.

 

 

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych i ustawami: o podatku rolnym
i o podatku leśnym podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym są obowiązane do przedłożenia organowi podatkowemu deklaracji oraz informacji na formularzach o określonych wzorach. Rada Miasta Leszna uchwaliła w 2002 roku wzory formularzy, obowiązujące od roku 2003 do chwili obecnej.

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia br. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości  (Dz.U. Nr 107, poz.1138) zobowiązano organy podatkowe do prowadzenia z dniem 1 stycznia 2005 roku ewidencji podatkowej nieruchomości w systemie informatycznym- dla potrzeb wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Źródłem danych gromadzonych w tej ewidencji będą głównie deklaracje i informacje składane przez podatników. Minister Finansów zaprezentował na stronie internetowej wzory zeznań podatkowych, które organy podatkowe mogą dostosować do własnych potrzeb.

Realizując ustalenia rozporządzenia służby podatkowe przygotowały propozycje nowych wzorów, które proponuję Wysokiej Radzie do uchwalenia.

 

Celem wprowadzenia standardu informatycznego ewidencji podatkowej jest usprawnienie działalności aparatu skarbowego oraz poprawa ściągalności należności podatkowych przez ujawnienie niewskazanych lub nieprawidłowo zgłoszonych przedmiotów opodatkowania. Będzie to możliwe poprzez porównanie danych ewidencji podatkowej z danymi ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez geodezję. Zebrane informacje z zeznań podatkowych umożliwią wdrożenie standardu informatycznego.

 

 

Opracował:

Wydział Finansów

Referat Dochodów  

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.