Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne » Nab??r zako??czony na stanowisko samodzielny referent w Przedszkolu Miejskim nr 18 w Lesznie

Nab??r zako??czony na stanowisko samodzielny referent w Przedszkolu Miejskim nr 18 w Lesznie


1.Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie średnie / wyższe kierunkowe: technolog żywienia, dietetyk, ekonomista
f) udokumentowane świadectwami pracy, bądź zaświadczeniami o zatrudnieniu –minimum czteroletnie doświadczenie zawodowe,
g) znajomość przepisów: HCCP, o Systemie Informacji Oświatowej, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych.
h) bardzo dobra znajomość obsługi komputera – MS Office, urządzeń biurowych,

2.Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) wykształcenie wyższe kierunkowe: technolog żywienia, dietetyk, ekonomista,
b) udokumentowane świadectwami pracy, bądź zaświadczeniami o zatrudnieniu minimum czteroletnie doświadczenie zawodowe
c)komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
d) umiejętność pracy pod presją czasu, rzetelność i odpowiedzialność,
e) umiejętność sprawnej organizacji pracy,

3.Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny m. in. za uczestniczenie w układaniu jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi, przestrzeganie zasad HCCP w przedszkolu, zaopatrzenie kuchni w artykuły spożywcze i prowadzenie magazynu, naliczanie i przyjmowanie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu zgodnie z przepisami, prowadzenie kancelarii
Szczegółowy opis stanowiska pracy znajduje się Przedszkolu.

4.Wymagane dokumenty:
a)wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b)list motywacyjny,
c)życiorys /CV/,
d)kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie oraz kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem,
d) oświadczenia kandydata (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl):
- o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
e)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.

5.Warunki pracy na stanowisku:
a)miejsce pracy: Przedszkole Miejskie nr 18 w Lesznie
b)rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,
c)wymiar czasu pracy: pełen etat,
d)termin rozpoczęcia pracy: styczeń 2015 r.

Dokumenty należy składać w Przedszkolu Miejskim nr 18 ul. Włodarczaka 3, 64 – 100 Leszno, pok. nr 12 lub pocztą na adres Przedszkola z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko samodzielny referent w terminie do dnia 8 grudnia 2014r. do godz. 15.00.
Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia oferty w formie przesyłki listowej, liczy się data nadania ( stempla pocztowego) w urzędzie pocztowym.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Przedszkola – tablica w holu głównym. Dokumenty aplikacyjne niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną
Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Nab??r do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Zofia Waszkiewicz
Informację wprowadził: Magdalena Poprawska
Opublikowany dnia: 2014-11-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-12-24
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.