Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXVII/288/2005

Uchwa??a nr XXVII/288/2005

Numer uchwa??y: 2005/27/288
Numer sesji: 27
Rok: 2005

 

Uchwała Nr XXVII/288/2005

Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 stycznia 2005 roku

w sprawie: ustalenia organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i usługi
                 w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Lesznie.

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz  art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.),

Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się organizację w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy w Lesznie zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralna część uchwały.

 

§ 2

 

1.      Ustala się odpłatność za pobyt i usługi w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Lesznie zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2.      Miesięczny koszt dziennego pobytu w Środowiskowym Domu Samopomocy ulega corocznie zmianie zgodnie z uchwalonym budżetem Miasta Leszna na dany rok, w części dotyczącej działu opieki społecznej.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i  wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania.

 

 

 

 

 

                                                                                           Przewodniczący

                                                                                     Rady Miejskiej Leszna

                                                                                        Wojciech Rajewski                                                                       


 

Załącznik nr 1

do uchwały nr XXVII/288/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 stycznia 2005 roku

w sprawie: ustalenia organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i usługi w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Lesznie.

 

REGULAMIN

Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesznie

 

Rozdział I

 

1.      Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką budżetową samorządu Miasta Leszna realizującą zadanie powiatu z zakresu administracji rządowej.

 

2.      Środowiskowy Dom Samopomocy wchodzi w skład struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jako jednostka podległa.

 

3.      Środowiskowy Dom Samopomocy, zwany dalej „Domem” jest ośrodkiem wsparcia o zasięgu ponadlokalnym. Swymi świadczeniami obejmuje mieszkańców miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego.

 

      4.      Siedziba Domu mieści się w budynku przy ulicy Niepodległości 27c w Lesznie.

5.      Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z budżetu Państwa. Są przekazywane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu jako dotacja celowa w ramach budżetu miasta Leszna.

 

6.      Nadzór merytoryczny nad wykonaniem zadania zleconego sprawuje Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, a nadzór nad psychiatryczną opieką zdrowotną w Domu sprawują organa właściwe do nadzoru nad zakładami opieki zdrowotnej.

 

Rozdział II

 

1.      Środowiskowy Dom Samopomocy jest przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi i osób upośledzonych umysłowo.

 

2. Celem Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia osób w nim przebywających, podniesienie poziomu ich zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej, przystosowanie do funkcjonowania społecznego w środowisku, a także w miarę możliwości, przystosowanie osób z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia pracy i pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia.

 

3. Cel wymieniony w ust.2 jest realizowany między innymi poprzez:

1)poradnictwo i pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego,

2)terapię zajęciową,

3)organizację czasu wolnego,

4)zajęcia kulinarno-oświatowe,

5)zajęcia rekreacyjne,

6)psychiatryczną opiekę lekarską,

7)opiekę psychologiczno-pedagogiczną,

8)rehabilitację społeczną,

9)możliwości wykonywania dobrowolnych prac na rzecz Domu.

 

4. W ramach realizacji programu merytorycznego, Dom zapewnia pomieszczenia i urządzenia niezbędne do wykonywania programu, w szczególności:

1)pracownie terapii zajęciowej,

2)pracownie rehabilitacji ogólnej i kinezyterapii,

3)kuchnię wraz z jadalnią do terapii kulinarnej,

4)pokój ciszy wraz z czytelnią,

5)gabinet lekarza i pielęgniarki,

6)salkę telewizyjną,

7)węzły sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

 

5. Osoby przebywające w Domu biorą udział w organizowanych zajęciach i terapii dostosowanej do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności oraz do ich możliwości i zainteresowań.

 

6. Zajęcia dla uczestników mogą odbywać się poza siedzibą Domu (imprezy kulturalne, wycieczki, itp.).

 

7. Zajęcia dla osób zakwalifikowanych do Domu odbywają się przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku, od godz.730 do 1530).

 

8. Dopuszcza się możliwość organizowania zaplanowanych uprzednio zajęć w godzinach innych, niż podane w ust.7 oraz w dni wolne od pracy.

 

Rozdział III

 

1. Dom samodzielnie opracowuje plany swojej działalności.

 

2. Pracą Domu kieruje kierownik.

 

Rozdział IV

 

1.      Dom jest placówką otwartą, koedukacyjną i przeznaczoną dla osób pełnoletnich.

 

2.      Do Domu mogą być kierowane i przyjmowane osoby, które:

(1)  nie zagrażają własnemu zdrowiu i życiu oraz zdrowiu i życiu innych osób,

(2)  samodzielnie wykonują podstawowe czynności życiowe związane z samoobsługą,

(3)  nie są obłożnie chore.

 

3.      Decyzję administracyjną o skierowaniu do Domu wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie na podstawie następujących dokumentów:

(1)  wniosku osoby zainteresowanej,

(2)  wywiadu środowiskowego,

(3)  opinii lekarskiej (w tym dotyczącej chorób zakaźnych), psychiatry i psychologa.

 

4.      Decyzję poprzedzoną wywiadem środowiskowym o wysokości odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

 

5.      W przypadkach szczególnych na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie może odstąpić w części lub całości od żądania zwrotu wydatków za udzielone świadczenie.

 

6.      Liczba osób skierowanych musi uwzględniać ilość miejsc w Domu oraz okres oczekiwania, który nie może przekraczać 3 miesięcy.

 

7.      Osoby zakwalifikowane do Domu mogą otrzymać obiad, ponosząc pełną odpłatność według kosztu ustalonego przez placówkę, która obiady zakupi.

 

 

Rozdział V

 

1. Dom może, za zgodą jego uczestników prowadzić sprzedaż prac wykonanych podczas zajęć terapeutycznych, a uzyskane ze sprzedaży środki przeznaczy na zakup materiałów do terapii zajęciowej.

 

2. Dom może przyjmować zlecenia od firm i instytucji na wykonanie określonych prac w ramach zajęć terapeutycznych. Środki uzyskane w ten sposób przeznacza się na zakup materiałów do terapii zajęciowej.

 

3. Wyceny prac przeznaczonych do sprzedaży dokonuje komisja powołana przez kierownika Domu.

 

Rozdział VI

 

1. Personel Domu prowadzi dokumentację dotyczącą prowadzonych zajęć i osób w nich uczestniczących. Indywidualna dokumentacja uczestników zawiera informacje o stanie zdrowia, zachowaniu, stopniu realizacji potrzeb psychospołecznych oraz inne istotne fakty.

 

2. Zakres dokumentacji oraz sposób jej prowadzenia określa kierownik Domu.

 

Rozdział VII

 

1. Dom współpracuje z grupami samopomocowymi osób niepełnosprawnych psychicznie, ich rodzinami oraz stowarzyszeniami i organizacjami im pomagającymi.

 

2. Dom współpracuje z organami administracji państwowej, samorządowej, jednostkami służby zdrowia, instytucjami i osobami fizycznymi.

 


 

Załącznik nr 2

 

do uchwały nr XXVII/288/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 stycznia 2005 roku

w sprawie: ustalenia organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i usługi w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Lesznie.

 

Opłata za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy uzależniona jest od wysokości przekroczenia kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej, według wyliczenia z poniższych tabel:

 

a) odpłatność dla osób gospodarujących samotnie:

 

% kryterium

dochodowego  (461zł)

kwota dochodu

(w zł)

wysokość opłat w %

ustalana od ceny usług

Do 100%

do 461 zł

bezpłatnie

ponad 100% - do 150%

ponad 461 zł - do 691,50 zł

2%

ponad 150% - do 200%

ponad 691,50 zł - do 922 zł

3%

ponad 200% - do 250%

ponad 922 zł - do 1.152,50 zł

4%

ponad 250% - do 300%

ponad 1.152,50 zł - do 1.383 zł

5%

ponad 300% - do 350%

ponad 1.383 zł - do 1.613,50 zł

6%

ponad 350% - do 400%

ponad 1.613,50 zł - do 1.844 zł

7%

ponad 400%

ponad 1.844 zł

8%

 

 

 

b) odpłatność dla osób gospodarujących w rodzinie wieloosobowej:

 

% kryterium

dochodowego  (316zł)

kwota dochodu

(w zł)

wysokość opłat w %

ustalana od ceny usług

Do 100%

do 316 zł

bezpłatnie

ponad 100% - do 150%

ponad 316 zł - do 474 zł

3%

ponad 150% - do 200%

ponad 474 zł - do 632 zł

4%

ponad 200% - do 250%

ponad 632 zł - do 790 zł

5%

ponad 250% - do 300%

ponad 790 zł - do 948 zł

6%

ponad 300% - do 350%

ponad 948 zł - do 1.106 zł

7%

ponad 350% - do 400%

ponad 1.106 zł - do 1.264 zł

8%

ponad 400%

ponad 1.264 zł

9%

 

 

UZASADNIENIE 

 

do uchwały nr XXVII/288/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 stycznia 2005 roku

w sprawie: ustalenia organizacji oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i usługi w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Lesznie.

 

Do korzystania z pobytu i usług ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesznie uprawnione są osoby pełnoletnie – niepełnosprawne umysłowo i z zaburzeniami psychicznymi. Dom przygotowany jest na przyjęcie 50 osób. Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia osób w nim przebywających, podniesienie poziomu ich zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej, a także przystosowywanie do prawidłowego funkcjonowania społecznego.

Realizacja celów odbywa się w formie treningów: umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej, umiejętności społecznych i interpersonalnych oraz umiejętności spędzania wolnego czasu i prowadzona jest w ramach zajęć w pracowniach terapeutycznych oraz poprzez terapię pedagogiczną, logopedyczną, poradnictwo psychiatryczne i  psychologiczne. Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy mają zapewniony również dostęp do szeroko rozumianego poradnictwa socjalnego, a także stałej opieki pielęgniarskiej. Metody stosowane dla osiągnięcia wyznaczonych celów wzbogacane są zajęciami wspomagającymi umiejętności rozpoznawania sytuacji społecznych, zapobiegającymi przejawom agresji, rozbudzającymi empatię i życzliwość oraz umiejętność współpracy.

Odpłatność za pobyt i usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy, dotyczy osób korzystających z pobytu dziennego i ustala się ją w zależności od posiadanego dochodu osoby samotnej lub dochodu na osobę w rodzinie. Odpłatność ta uzależniona jest od wysokości przekroczenia kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej, według wyliczenia w załączonych tabelach, w których określone są stopy procentowe zależne od dochodu osoby/rodziny. W przypadkach szczególnych na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego, można odstąpić w części lub całości od żądania zwrotu wydatków za udzielone świadczenie.

Uchwała w proponowanej wersji pozwoli na prawidłową realizację zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej oraz planu budżetowego przyjętego przez Radę Miasta Leszna. Wobec powyższego istnieje konieczność wywołania niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

Opracował:                                                                                                  

MOPR Leszno
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-01-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.