Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXIV/245/2004

Uchwa??a nr XXIV/245/2004

Numer uchwa??y: 2004/24/245
Numer sesji: 24
Rok: 2004

 

Uchwała  nr  XXIV/245/2004

Rady  Miejskiej  Leszna  z  dnia  25 listopada 2004 roku

 

w sprawie: określania zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz    częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

 

§ 1

Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom i rodzinom, których dochód na osobę w  rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

 

§ 2

       1.Osoby, które nie spełniają kryterium dochodowego zawartego w art. 8 ust.1 zwracają

          poniesione wydatki za usługi opiekuńcze w części lub całości zgodnie z zasadami

          zawartymi w tabelach Nr 1 i 2, stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.

2.    Koszt godziny usługi opiekuńczej zmienia się corocznie, zgodnie z uchwalonym Budżetem Miasta Leszna na dany rok w części dotyczącej działu opieki społecznej.

 

                                                                                 § 3

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych lub wniosek członka rodziny, można odstąpić od żądania zwrotu poniesionych wydatków w części lub całości.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XVIII / 208 / 2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie: określania zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz Uchwała Nr XXVII/314/2001 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 stycznia 2001 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/208/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie: określania zasad przyznawani i  odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2005 roku

 

                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                          Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                                             Wojciech Rajewski

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XXIV/245/2004  Rady Miejskiej Leszna

z dnia   25 listopada 2004 roku

 

w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi

opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.

 

 

 

 

 

 

            W związku z wejściem w życie zapisów nowej ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami), zmianie uległa podstawa prawna poprzednio obowiązującej Uchwały dotyczącej odpłatności.

 

Kryterium dochodowe dla osób samotnie gospodarujących nie zostało zmienione. Jest to kwota 461, - zł., która nie ulega zmianie od 2 lat, a to wiąże się z systematycznym procentowym wzrostem stawki odpłatności za usługi opiekuńcze. Natomiast zmianie uległa kwota kryterium dochodowego dla rodzin wieloosobowych, która wynosi 316,- zł.i jest niższa o 102, - zł. w porównaniu z kwotą poprzedniego kryterium. W związku z tym w zaproponowanych tabelach progi procentowe dla podopiecznych gospodarujących samotnie i dla podopiecznych w gospodarstwach wieloosobowych zostały podwyższone w celu utrzymania korzystnych dla podopiecznych stawek.

 

 

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych corocznie ulega zmianie, w zależności od uchwalonego Budżetu Miasta Leszna na dany rok, w części dotyczącej działu opieki społecznej. Uchwała w proponowanej wersji pozwoli na prawidłową realizację zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej oraz planu budżetowego przyjętego przez Radę Miejską  Leszna.

 

            Wobec powyższego istnieje konieczność wywołania niniejszej uchwały.

 

 

 

 

 

 

Opracowano:                                                                                                       

MOPR Leszno                                                                                                     

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.