Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XLIV/583/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2014 roku zmieniaj?ca uchwa??? w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czysto??ci i porz?dku na terenie miasta Leszna.

Uchwa??a Nr XLIV/583/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2014 roku zmieniaj?ca uchwa??? w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czysto??ci i porz?dku na terenie miasta Leszna.

Numer uchwa??y: 583
Numer sesji: 44
Rok: 2014


Uchwała Nr XLIV/583/2014

Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leszna.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie, Rada Miejska Leszna uchwala:


§ 1

W uchwale Nr XXIII/381/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leszna (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp. z 2013r. poz. 2214 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany:


1. § 2 otrzymuje brzmienie:
„Postanowienia Regulaminu są interpretowane i stosowane w zgodzie w szczególności
z przepisami:
- ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399),
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409.),
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21),
- ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 r. ze zm.),
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1155 ze zm.),
- ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)”.


2. w § 12:
1) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5 odpady zielone”
2) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2 W przypadku złożenia deklaracji o braku segregacji w
pojemniku na odpady komunalne zmieszane można gromadzić wyłącznie odpady wymienione
w ust. 1 pkt. 1 – 4. Z pozostałymi odpadami wymienionymi w ust. 1 pkt 5-12 należy postępować
zgodnie z zapisami § 18”.

3) po § 12 dodaje się § 12 a w brzmieniu:

„ § 12a Zabrania się:
1) gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne, gorącego popiołu, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon oraz odpadów zielonych,
2) gromadzenia w pojemnikach i workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, w tym rolniczej, nie mających charakteru odpadów komunalnych, w tym odpadów medycznych i odpadów opakowaniowych,
3) gromadzenia w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek”.

3. w § 13:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości stosować należy:
1) worki o pojemności od 60 litrów do 240 litrów wykonane z folii
polietylenowych o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów,
uniemożliwiającej rozerwanie się worka,
2) pojemniki (kontenery) o pojemności od 60 litrów do 30 000 litrów. Na nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej maksymalna pojemność pojemnika wynosi 1100 litrów.”
2) ust. 4, 5 otrzymują brzmienie:
„4. Zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych następuje w pojemnikach, o
których mowa w ust. 1 pkt. 2, z uwzględnieniem ust.6 i 6a
5. W zabudowie jednorodzinnej zbieranie odpadów w sposób selektywny następuje w workach, a w zabudowie wielorodzinnej następuje w pojemnikach (kontenerach), o jakich mowa w ust. 2 i 3, przystosowanych do odbioru mechanicznego za pomocą urządzenia typu HDS. W zabudowie wielorodzinnej, w indywidualnych przypadkach, dopuszcza się zbieranie odpadów w sposób selektywny w workach lub w pojemnikach przystosowanych do mechanicznego załadunku odpadów komunalnych, o jakich mowa w ust. 2 i 3, po wcześniejszym uzgodnieniu z Komunalnym Związkiem Gmin Regionu Leszczyńskiego.
3) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Na nieruchomościach niezamieszkałych zbieranie odpadów w sposób
selektywny następuje w workach lub pojemnikach (kontenerach), o jakich mowa w
ust. 2 i 3, przystosowanych do opróżniania mechanicznego za pomocą urządzenia
typu HDS. W przypadku zbierania w pojemnikach (kontenerach) należy o tym
poinformować Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”.
4) po ust. 6 dodaje się 6a w brzmieniu:
„6a. W wyjątkowych sytuacjach, gdy okazjonalnie występuje na nieruchomości
zamieszkałej zwiększenie ilości wytworzonych odpadów komunalnych, odpady te
mogą być odebrane w workach dostawionych do pojemników na zmieszane odpady
pod warunkiem, uzgodnienia odbioru zwiększonej ilości odpadów w workach
z Komunalnym Związkiem Gmin Regionu Leszczyńskiego, w terminie nie krótszym
niż na dwa dni robocze przed datą odbioru odpadów wynikającą z harmonogramu”.

4. § 14 otrzymuje brzmienie:
„ § 14 1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki przystosowane do mechanicznego załadunku odpadów komunalnych zmieszanych, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w rozdziale IV i o pojemności wynoszącej dla zmieszanych odpadów komunalnych minimum:


1) 30 litrów (0,030 m3) na jednego mieszkańca, jednak nie mniej niż pojemnik, o pojemności 60 litrów ;
2) 7 litrów (0,007 m3) na 1 ucznia/dziecko/studenta/pracownika w budynkach użyteczności publicznej i placówkach oświatowych, przedszkolach, żłobkach;
3) 10 litrów (0,010 m3) na 1 łóżko oraz na każdego pracownika w szpitalach, koszarach, hotelach, motelach, pensjonatach, internatach, domach akademickich, bursach, noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych, domach pomocy społecznej oraz na każdego pracownika w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, pomieszczeniach biurowych związanych z wykonywaniem wolnych zawodów;
4) 10 litrów (0,010 m3) na 1 miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych;
5) 120 litrów (0,120 m3) w lokalach gastronomicznych nie posiadających miejsc konsumpcyjnych;
6) 10 litrów (0,010 m3) na 1 pracownika w stacjonarnych punktach handlowych zlokalizowanych poza budynkami typu kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie;
7) 10 litrów (0,010 m3) na 1 pracownika w punktach handlowych i usługowych innych niż wskazane w pkt 6;
8) 10 litrów (0,010 m3) na 1 punkt targowy w urządzonych targowiskach, halach targowych, giełdach;
9) 10 litrów (0,010 m3) na 1 działkę w ogrodach działkowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku;
10) 60 litrów (0,060 m3) na 1 domek letniskowy w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia każdego roku;
11) 5 litrów (0,005 m3) na 1 miejsce postojowe w zespołach garaży.

2. Do ustalenia liczby siedzących miejsc konsumpcyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 4), dolicza się miejsca konsumpcyjne usytuowane w ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu.
3. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie nieruchomości w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej lub pojemniki, o jakich mowa w § 13 ust. 5, o objętości odpowiadającej ilości wytworzonych odpadów selektywnie zbieranych.
4. W przypadku nieruchomości mieszanych (czyli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą) oraz nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych (w sytuacji, gdy każdy lokal posiada osobny pojemnik na odpady komunalne zmieszane), właściciel nieruchomości zobowiązany jest oznaczyć pojemnik w następujący sposób:
a) nieruchomości mieszane: pojemnik dla części zamieszkałej należy oznaczyć literą „Z”, natomiast pojemnik dla części niezamieszkałej literami „NZ”,
b) nieruchomości zamieszkałe wielolokalowe: pojemnik należy oznaczyć numerem lokalu lub w inny sposób umożliwiający identyfikację nieruchomości, dla której pojemnik jest przeznaczony.
Pojemnik należy trwale oznaczyć, umieszczając odpowiedni napis w widocznym miejscu.”

5. w § 15:

1) ust. 1, 2, 3, 4 otrzymują brzmienie: „ 1. Pojemniki (w tym worki) do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych dla osób z nich korzystających, na równej, utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. Miejsce ich usytuowania właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.

2. Przepisy § 15 ust. 1 stosuje się odpowiednio do usytuowania koszy na odpady, ustawionych przy drogach publicznych i przystankach komunikacji zbiorowej.
3. W dniu odbioru odpadów, pojemniki (w tym worki) do gromadzenia odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości jest zobowiązany wystawić przed posesję, bezpośrednio przy granicy nieruchomości, w pasie drogi publicznej, z uwzględnieniem ust. 4 i 6, nie później niż do godziny 6.00 dnia, w którym jest wyznaczony termin ich odbioru, jednak nie wcześniej niż 24 h przed tym terminem,
4. W indywidualnych przypadkach, gdy odbiór pojemników lub worków z odpadami komunalnymi sprzed posesji powodowałby zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym lub zagrożenie bezpieczeństwa pieszych, albo gdy na nieruchomości wydzielone jest specjalne miejsce do gromadzenia odpadów, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej, dopuszcza się odbiór bezpośrednio z posesji, po wcześniejszym uzgodnieniu z Komunalnym Związkiem Gmin Regionu Leszczyńskiego.”
2) ust. 5 wykreśla się

6. § 16 otrzymuje brzmienie: „§ 16. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki (w tym worki) na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i nie powodować zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek utrzymywać je w czystości poprzez mycie i dezynfekowanie, z częstotliwością zapewniającą ich odpowiedni stan sanitarny.”

7. w § 17:
1) ust. 2 pkt 1a otrzymuje brzmienie:
„2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z
terenów nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) Bezpośrednio z nieruchomości:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie”,
2) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Bezpośrednio z nieruchomości - papier i tektura (makulatura) oraz opakowania
wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne, szkło kolorowe – nie
rzadziej niż raz w miesiącu”.
3) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) Informacja o częstotliwości, o której mowa w ust. 2 i ust. 3 będzie
przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego w formie harmonogramu,
dostępnego na stronie internetowej Związku.”


8. w § 18:
1) ust. 1 pkt 1a, 1b, pkt 2b, 2e otrzymują brzmienie:
„1) Bezpośrednio z nieruchomości
a) odpadów komunalnych zmieszanych poprzez przekazanie ich przedsiębiorcy uprawnionemu do odbierania odpadów komunalnych, zwanego dalej przedsiębiorcą, po uprzednim zebraniu ich w pojemnikach,
b) odpadów selektywnie zebranych, typu: papier i tektura (makulatura) oraz opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale, szkło białe, szkło kolorowe poprzez przekazanie ich przedsiębiorcy, po uprzednim zebraniu ich w workach lub pojemnikach.”

„ 2) b) przeterminowanych i nie wykorzystanych leków poprzez przekazywanie ich do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
e) zużytych baterii i akumulatorów poprzez przekazywanie ich do punktów
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.”

2) po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) Dodatkowo mieszkańcy mogą oddać odpady typu zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte baterie w punktach zajmujących się ich zbieraniem,
a niewykorzystane i przeterminowane leki w większości aptek.
Zasady odbioru odpadów, miejsca i godziny ich przyjmowania oraz wykaz aptek przyjmujących przeterminowane i niewykorzystane leki, umieszczone są na stronie internetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego (www.kzgrl.pl).”.
3) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:
1) Bezpośrednio z nieruchomości –
a) odpadów komunalnych zmieszanych poprzez przekazanie ich przedsiębiorcy uprawnionemu do odbioru odpadów komunalnych po uprzednim zebraniu ich w pojemnikach o objętości zgłoszonej w złożonej deklaracji;
b) odpadów selektywnie zebranych, typu: papier i tektura (makulatura) oraz opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne i metale, szkło białe, szkło kolorowe, wytworzonych w wyniku przebywania na nieruchomości ludzi. Odpady te mogą być również przekazane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
4) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„ 3. Od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zajętych pod domy letniskowe oraz
rodzinne ogrody działkowe dodatkowo odbiera się za pośrednictwem punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, następujące frakcje odpadów
komunalnych:
1) w ilości nieograniczonej:
a) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
b) meble i odpady wielkogabarytowe,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d) przeterminowane leki,
e) zużyte baterie i akumulatory,
f) zużyte opony,
2) w ilości ograniczonej do 100 kg na jeden domek letniskowy i jedną działkę w
rodzinnym ogrodzie działkowym rocznie:
a) odpady budowlane i rozbiórkowe.
4.Odpady opakowaniowe z papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz opakowania
wielomateriałowe należy, w miarę możliwości, trwale zgnieść przed ich
umieszczeniem w pojemniku lub worku.”.
9. § 19 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Informacje dotyczące punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym adresów i godzin otwarcia podane są na stronie internetowej Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.
2. Zasady przyjmowania odpadów w punktach selektywnego zbierania odpadów
komunalnych określają regulaminy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2015 r.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


U Z A S A D N I E N I E

do uchwały nr XLIV/583/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2014 roku zmieniającej uchwałę Nr XXIII/381/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta LesznaPo około 1,5 roku działalności nowego systemu gospodarki odpadami okazało się, że należy dokonać korekt w jego funkcjonowaniu.
Proponowane przez KZGRL zmiany mają na celu usprawnienie i uporządkowanie spraw związanych ze zbiórką i wywozem odpadów na terenie miasta Leszna.Opracował:
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Eugeniusz Karpi??ski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.