Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XLIV/579/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Leszna Panu Profesorowi Czes??awowi Kr??likowskiemu

UCHWA?A NR XLIV/579/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Leszna Panu Profesorowi Czes??awowi Kr??likowskiemu

Numer uchwa??y: 579
Numer sesji: 44
Rok: 2014


UCHWAŁA NR XLIV/579/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2014 roku
w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Leszna Panu Profesorowi Czesławowi Królikowskiemu

Na podstawie art.6 ust.1 w związku z art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz § 54 ust.1, §55, §56 Statutu Leszna stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 r., (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 59, poz.1252 z 24 sierpnia 1999 roku ze zmianami), Rada Miejska:

§ 1
nadaje
Panu Czesławowi Królikowskiemu
HONOROWE OBYWATELSTWO
MIASTA LESZNA

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie do uchwały NR XLIV/579/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta Leszna Panu Profesorowi Czesławowi Królikowskiemu
Niezwykle trudno jest mówić i pisać o sprawach oczywistych, o których wiemy, że istnieją, że są konieczne do życia i wzrostu, a których trwania i codziennej obecności nawet sobie nie uświadamiamy. Zjawisko podobne, niestety, często także ma miejsce w środowisku społecznym. Żyją bowiem wśród nas ludzie wielcy intelektem, kulturą, doświadczeniem, wielcy duchem twórcy nauki i dóbr kultury, myśliciele, współtwórcy historii – tej wielkiej, ojczystej i historii naszej małej ojczyzny, naszego Miasta. Spotykamy ich w różnych miejscach – w biurze, w domu, w zakładzie pracy, w kościele, na ulicy, w sali wykładowej i czasem nawet ich nie zauważamy, bo wydają się mali, niepozorni, niezwracający na siebie uwagi, zwyczajni. Zwykli skromni, szarzy ludzie. Ale tak naprawdę bywają wśród nich Herosi o niezwykłej osobowości – ludzie wielcy.
Myśląc o Profesorze Czesławie Królikowskim można stwierdzić z całą odpowiedzialnością, że wyrażone stwierdzenia, chociaż może trochę patetyczne, w żadnym wypadku nie są przesadzone ani wypowiedziane „na wyrost” ze zwykłej tylko uprzejmości uzasadnionej okolicznościami. W osobie Profesora spotykamy faktycznie człowieka niezwykłego, o którego formacie decyduje życiorys i dokonania.
Profesor Królikowski jest Wielkopolaninem z krwi i kości. Pochodzi z rodziny kolejarskiej z Jarocina. Urodził się w roku 1926 i wzrastał w domu, gdzie uzyskał formację duchową, ukształtowaną w tradycji wielkopolskiej, której konstytutywnymi cechami są: wierność tradycji, patriotyzm, praca połączona z odpowiedzialnością i dokładnością, i szacunek dla człowieka. Te cechy kultywuje do dziś. Elementem istotnym wzorca wychowawczego kształtującego Profesora był skauting. Związek Harcerstwa Polskiego, którego był członkiem, pociągał go formami pracy wychowawczej.
Naukę szkolną brutalnie przerwał wybuch II wojny światowej. Czesław nie mógł kontynuować nauki i dlatego podjął pracę najpierw w go¬spodarstwie rolnym, a później w Fabryce Przeróbki Lnu w Witaszycach (Flachswerke A.G.).Traumatyczne przeżycia wojny i okupacji zrodziły pragnienie włączenia się do walki. Wtedy zetknął się z ru¬chem oporu i z lokalną komórką Armii Krajowej, z którą konspiracyjnie współpracował do roku 1945. Po wojnie intensywnie odrabiał zaległości w nauce. W roku 1947 otrzymał tzw. „małą maturę”, a w 1950 osiągnął „świadectwo dojrzałości” i wysoko ceniony tytuł technika elektryka. Po zdaniu matury został nauczycielem w Technikum Energetycznym i równolegle pracował w biurze projektowym jednostki wojskowej. Bez trudu zdał egzamin wstępny do Szkoły Inżynier¬skiej na Wydział Elektryczny w Poznaniu. W tym okresie, w roku 1952 zawarł związek małżeński z Barbarą Wieczorek. Nauka i rozwój intelektualny doprowadziły go do podjęcia pracy w Politechnice Poznańskiej. W uczelni tej Czesław Królikowski przeszedł wszystkie stopnie naukowe i organizacyjne: od inżyniera do tytułu profesora zwyczajnego i od asystenta do funkcji rektora. W roku 1957 uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka, w roku 1964 uzyskał stopień doktora inżyniera, a w roku 1968 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych. W 1972 r., Rada Państwa nadała Mu tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a po kolejnych następnych sześciu latach, w 1978 r., tytuł naukowy profesora zwyczajnego. W latach 1969–1981 był prorektorem, a do 1983 r. rektorem Politechniki Poznańskiej. Od 1983 roku, nie zaniedbując obowiązków profesora na Politechnice w Poznaniu, pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (później w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego). W roku 1991 uzyskał prawo do emerytury, lecz nie zaniechał pracy dydaktycznej i organizacyjnej. W dalszym ciągu pracował w ministerstwie jako ekspert. Trwały wtedy prace nad ustawą o państwowych szkołach zawodowych, uchwaloną przez Sejm w 1997 r. Głównym motorem prac przygotowawczych nad projektem tej ustawy był doradca Ministra Prof. Czesław Królikowski. O Jego pracy nad tą ustawą, rektor prof. Wiesław Osiński pisze: „Kto wie być może nie byłoby do dzisiaj na mapie edukacyjnej nie tylko Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie, ale i pozostałych publicznych uczelni zawodowych, gdyby nie determinacja i przekonanie do swoich racji ówczesnego wiceministra …”.
Prof. zw. dr hab. inż. Czesław Królikowski ma imponujący dorobek naukowy. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji w tym: 12 monografii, rozpraw i studiów, 14 podręczników i skryptów, 121 artykułów naukowych, 10 prac o postępach wiedzy i kierunkach badań naukowych, ponad 40 prac popularno-naukowych oraz dotyczących organizacji Szkolnictwa Wyższego a także 7 patentów. Ze źródeł dobrze poinformowanych wiemy, że Profesor jest na etapie końcowym opracowywania kolejnego podręcznika.
Szczególny okres w działalności Prof. Cz. Królikowskiego ma miejsce już po formalnym przejściu na emeryturę, gdy w 1999 r. rozpoczął pracę w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego – najpierw w latach 1999–2008 jako Prorektor Uczelni i dyrektor Instytutu Politechnicznego, w latach 2008–2012 jako jej Rektor i od roku 2012 nadal jako dyrektor Instytutu Politechnicznego. Ten szczególny okres to czas związania się Profesora z Lesznem. W naszym mieście jest niemal codziennie oddziałując na rozwój naszego środowiska we właściwy dla profesora sposób – przez pracę dydaktyczną, przez spotkania z osobami opiniotwórczymi, przez liczne rozmowy i dyskusje z nami. Trzeba podkreślić, że był jednym z najważniejszych w gronie twórców tej uczelni. Jego głos przesądzał o wielu decyzjach lokalnych i na szczeblu resortu. Przyjęte drogi rozwoju i rozmach zaznaczyły się nie tylko w działalności PWSZ, lecz także odcisnęły swoje znamię na życiu miasta. Profesor Królikowski jest współinicjatorem inwestycji rozwojowych Uczelni, jak Biblioteka Uczelniana i aula wielofunkcyjna. Oba obiekty tworzą nowe oblicze i są wizytówką nie tylko PWSZ, lecz także naszego Miasta, a co najważniejsze – służą nie tylko środowisku akademickiemu, ale przez swe oddziaływanie przymnażają dobra wspólnego oraz służą całemu Miastu i wszystkim chcącym korzystać z dóbr kultury mieszkańcom Leszna. Wyższa Uczelnia, której jest wybitnym współtwórcą
• należy do najściślejszej czołówki najlepszych państwowych wyższych szkół zawodowych w Polsce (według rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”)
• należy do zaszczytnej grupy „Uczelni Liderów”, wyróżnione dodatkowo certyfikatem za „Najwyższą Jakość Studiów” (według Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego),
• piastuje ponownie, i to po raz ósmy z rzędu, pierwsze miejsce zdobyte wśród PWSZ-ów w Akademickich Mistrzostwach Polski,
• w bieżącym roku rozwija istniejące i uruchamia nowe kierunków studiów: europeistykę, logistykę i budownictwo, z których budownictwo powstaje w Instytucie kierowanym przez Profesora Królikowskiego.
Wpływ Profesora Czesława Królikowskiego na działalność i rozwój naszego Miasta, chociaż nie bezpośredni, to jednak jest ewidentny i niepodważalny. Jest aktywny w życiu intelektualnym środowiska poprzez współuczestnictwo w powstaniu i organizacji Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i aktywną w nim działalność. Jego praca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w doborowym gronie współpracowników wyniosła Leszczyńską Uczelnię na wyżyny. To sprawia, że Leszno nie pozostaje w opłotkach miast średniej wielkości, lecz nie tylko aspiruje, ale faktycznie lokuje się na mapie ośrodków przygotowujących kadrę dla potrzeb regionu, województwa, Polski i Europy. W znaczącej mierze zasługę w tym względzie ma Profesor Czesław Królikowski.

Swoją wiedzę i wielkopolski sposób myślenia transmituje do młodzieży kształtując jej myślenie, a tym samym naszą przyszłość.
Uwzględniając dorobek naukowy, dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie rozwoju szkolnictwa wyższego, nieporównywalny wkład w powstanie, działalność i osiągnięcia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, a tym samym w rozwój infrastrukturalny i społeczny Miasta Leszna – wniosek o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Leszna jest w pełni zasadny.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Tomasz Malepszy
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.