Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr XLIV/578/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie : wyra??enia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier??awy z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. z siedzib? w P??ocku na nieruchomo??? stanowi?c? w??asno??? Miasta Leszna, po??o??on? w Lesznie przy ul. Lipowej, w celu prowadzenia prac rekultywacyjnych gruntu.

U C H W A ? A Nr XLIV/578/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie : wyra??enia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzier??awy z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. z siedzib? w P??ocku na nieruchomo??? stanowi?c? w??asno??? Miasta Leszna, po??o??on? w Lesznie przy ul. Lipowej, w celu prowadzenia prac rekultywacyjnych gruntu.

Numer uchwa??y: 578
Numer sesji: 44
Rok: 2014U C H W A Ł A Nr XLIV/578/2014
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 04 listopada 2014 roku

w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z Polskim
Koncernem Naftowym ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku na
nieruchomość stanowiącą własność Miasta Leszna, położoną w Lesznie przy ul. Lipowej, w celu prowadzenia prac rekultywacyjnych gruntu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ppkt a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, której przedmiotem jest nieruchomość położona w Lesznie przy ul. Lipowej, oznaczona w ewidencji gruntów działkami nr 117/2, 118/3, 118/4 ark. mapy 63, nr 95/1, 96/5 ark. mapy 87 o łącznej powierzchni 0,0804 ha, stanowiąca własność Miasta Leszna, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie prowadzi księgę wieczystą PO1L/00030263/0, w celu prowadzenia prac rekultywacyjnych na przedmiotowej nieruchomości gruntowej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XLIV/578/2014 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 04 listopada 2014 roku

w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z Polskim
Koncernem Naftowym ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku na
nieruchomość stanowiącą własność Miasta Leszna, położoną w Lesznie przy ul. Lipowej, w celu prowadzenia prac rekultywacyjnych gruntu.


Nieruchomość wchodząca w skład Zasobu Gminnego Nieruchomości Miasta Leszna, położona w Lesznie przy ul. Lipowej objęta księgą wieczystą PO1L/00030263/0, stanowi obecnie przedmiot umowy dzierżawy zawartej w dniu 1 lutego 2012 r. na okres 3 lat tj. do 31.12.2014 r., z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. z/s w Płocku. Nieruchomość oddana została w dzierżawę w celu przeprowadzenia prac rekultywacyjnych oraz prac likwidacyjnych naniesień po stacji paliw.
Z uwagi na to, że Dzierżawca do czasu wygaśnięcia obowiązującej umowy dzierżawy nie zrealizuje w pełni zamierzonego celu związanego z osiągnięciem efektu ekologicznego w odniesieniu do przedmiotowej nieruchomości, dlatego złożył nowy wniosek o udostępnienie nieruchomości na kolejne 3 lata.
Zawarcie kolejnej umowy umożliwi Dzierżawcy zakończenie prac rekultywacyjnych.
W obowiązującym stanie prawnym wynikającym z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami art. 25 ust.2 i art. 23 ust.1 pkt. 7a w odniesieniu do nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego zawarcie kolejnej umowy po 3 letnim okresie najmu wymaga zgody rady.
W związku z powyższym wnoszę niniejszy projekt uchwały w celu jego uchwalenia.

Opracował :
Wydział Gospodarki
NieruchomościamiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.