Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » U C H W A ? A Nr XLIV/577/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie : wyra??enia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na cz???? nieruchomo??ci gruntowej wraz z cz???ci? powierzchni obiektu komina usytuowanego na tej nieruchomo??ci, po??o??onej w Lesznie przy ul. Dekana, z przeznaczeniem na cele techniczne zwi?zane z funkcjonowaniem anten i nadajnika do emisji programu radiowego.

U C H W A ? A Nr XLIV/577/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie : wyra??enia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na cz???? nieruchomo??ci gruntowej wraz z cz???ci? powierzchni obiektu komina usytuowanego na tej nieruchomo??ci, po??o??onej w Lesznie przy ul. Dekana, z przeznaczeniem na cele techniczne zwi?zane z funkcjonowaniem anten i nadajnika do emisji programu radiowego.

Numer uchwa??y: 577
Numer sesji: 44
Rok: 2014


U C H W A Ł A Nr XLIV/577/2014
RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 04 listopada 2014 roku

w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości gruntowej wraz z częścią powierzchni obiektu komina usytuowanego na tej nieruchomości, położonej w Lesznie przy ul. Dekana, z przeznaczeniem na cele techniczne związane z funkcjonowaniem anten i nadajnika do emisji programu radiowego.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ppkt a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami ) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu z Panią Anną Obertaniec prowadzącą firmę o nazwie OPERATOREM FM Anna Obertaniec z/s w Legnicy, której przedmiotem jest część nieruchomości gruntowej o powierzchni 7,5 m2 oraz część powierzchni obiektu komina usytuowanego na tej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Leszna, oznaczonej działką nr 438/1 ark. mapy 40 zapisanej w księdze wieczystej PO1L/00040892/1 z przeznaczeniem na cele techniczne związane z funkcjonowaniem anten i nadajnika do emisji programu radiowego Polskiego Radia, z możliwością udostępnienia swoich urządzeń nadawczych zainstalowanych na przedmiocie najmu osobie trzeciej do podnajmu w ramach nieprzekraczających ilościowo i jakościowo tych urządzeń.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XLIV/577/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2014 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości gruntowej wraz z częścią powierzchni obiektu komina usytuowanego na tej nieruchomości, położonej w Lesznie przy ul. Dekana, z przeznaczeniem na cele techniczne związane z funkcjonowaniem anten i nadajnika do emisji programu radiowego.

Umowa najmu, której przedmiotem była część nieruchomości gruntowej wraz z częścią powierzchni obiektu komina usytuowanego na nieruchomości położonej w Lesznie przy ul. Dekana, zawarta została z OPERATOREM FM Anna Obertaniec z/s w Legnicy w dniu 19 grudnia 2011 r., która obowiązuje do dnia 31.12.2014 r. Najemca korzystał z przedmiotowej nieruchomości na cele techniczne związane z funkcjonowaniem anten i nadajnika do emisji programów radiowych Polskiego Radia, a zainstalowane na przedmiocie najmu urządzenia nadawcze udostępniał operatorom radiowym Katolickiego Radia EMAUS- radio Diecezji Poznańskiej oraz Radia ESKA z Warszawy. Anteny nadawcze usytuowane są na szczycie komina usytuowanego na działce gruntu nr 438/1 ark. mapy 40 położonej przy ul. Dekana w Lesznie.
Przedmiotowy obiekt nie pełni już funkcji emitora spalin i od dłuższego czasu wykorzystywany jest jako maszt do montażu anten telefonii komórkowych, radiowych i telewizyjnych.
Operator Fm Anna Obertaniec zainteresowana jest korzystaniem z nieruchomości na dotychczasowe cele na kolejne lata. Ponadto firma obsługująca Polskie Radio udostępnia innym operatorom radiowym swoje urządzenia nadawcze zainstalowane na kominie. Udostepnienie swoich urządzeń nadawczych przez najemcę OPERATOREM FM Anna Obertaniec innym operatorom radiowym nie spowoduje dodatkowego obciążenia obiektu komina, ani też konieczności zajęcia nowej jego powierzchni.
Ocena stanu technicznego komina wykonana w sierpniu 2014 r. określa stan techniczny tego obiektu jako bardzo dobry, a komin spełnia kryteria bezpieczeństwa jako maszt telefonii komórkowych i instalacji radiowych. Obiekt ten w okresie jego użytkowania nie wymaga dużych nakładów na konserwację, a jego udostępnienie jako masztu dla celów telekomunikacyjnych i radiowych w drodze najmu przynosi znaczy dochód dla budżetu Miasta.
W obowiązującym stanie prawnym wynikającym z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami art. 25 ust.2 i art. 23 ust.1 pkt. 7a w odniesieniu do nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego zawarcie kolejnej umowy po 3 letnim okresie najmu wymaga zgody rady.
W związku z powyższym wnoszę niniejszy projekt uchwały w celu jego uchwalenia .

Opracował :
Wydział Gospodarki
NieruchomościamiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.