Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XLIV/576/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie: wyra??enia zgody na zbycie w drodze darowizny udzia??u w wysoko??ci 861/23418 cz???ci w prawie w??asno??ci nieruchomo??ci, po??o??onej w Lesznie przy ulicy Zwyci?stwa 1, 3, 5, 7.

UCHWA?A Nr XLIV/576/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie: wyra??enia zgody na zbycie w drodze darowizny udzia??u w wysoko??ci 861/23418 cz???ci w prawie w??asno??ci nieruchomo??ci, po??o??onej w Lesznie przy ulicy Zwyci?stwa 1, 3, 5, 7.

Numer uchwa??y: 576
Numer sesji: 44
Rok: 2014


UCHWAŁA Nr XLIV/576/2014
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 04 listopada 2014 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny udziału w wysokości 861/23418 części w prawie własności nieruchomości, położonej w Lesznie przy ulicy Zwycięstwa 1, 3, 5, 7.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ppkt a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§1.
Wyraża się zgodę na zbycie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa udziału Miasta Leszna w wysokości 861/23418 części w prawie własności nieruchomości, położonej
w Lesznie przy ulicy Zwycięstwa 1, 3, 5, 7, oznaczonej działką
nr 35/154 o pow. 0.0137 ha ark. mapy 45
zapisanej w księdze wieczystej PO1L/00030261/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

UZASADNIENIE
do uchwały Nr XLIV/576/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny udziału w wysokości 861/23418 części w prawie własności nieruchomości położonej w Lesznie przy ulicy Zwycięstwa 1, 3, 5, 7.

Budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Lesznie przy ulicy Zwycięstwa 1, 3, 5, 7, zlokalizowany jest na nieruchomości, stanowiącej działkę oznaczoną nr 35/96 o pow. 0.0647 ha na arkuszu mapy 45. Przedmiotowa nieruchomość stanowi współwłasność pomiędzy Skarbem Państwa – udział w wysokości 861/23418 części, Miastem Leszno – udział 10600/23418 części oraz właścicielami wyodrębnionych lokali mieszkalnych – udział 11957/23418 części. Budynek mieszkalny zlokalizowany na wyżej wymienionej działce gruntu położony jest w granicach nieruchomości gruntowej.
Nieruchomość przyległa, zlokalizowana wokół budynku stanowiąca działkę oznaczoną numerem 35/154 ark. mapy 45 o pow. 0.0137 ha stanowi współwłasność Miasta Leszna w udziale 11461/23418 części oraz właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych w udziale 11957/23418 części. Do prawidłowego i racjonalnego korzystania z budynku i urządzeń położonych na nieruchomości zabudowanej, stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa, Miasta Leszna oraz właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych niezbędne jest korzystanie z działki przyległej. Ponieważ działka ta stanowi jedynie współwłasność Miasta Leszna i właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych, zasadne jest dokonanie darowizny udziału w prawie własności nieruchomości oznaczonej działką 35/154 o pow. 0.0137 ha arkusz mapy 45 w części odpowiadającej udziałowi jakim Skarb Państwa dysponuje w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym tj. 861/23418 części.
Realizacja powyższego umożliwi właściwe uregulowanie stanu prawnego nieruchomości
i stworzenie racjonalnych warunków korzystania z nieruchomości budynkowej.
Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.Opracował:
Wydział Gospodarki
NieruchomościamiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.