Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XLIV/575/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci stanowi?cej lokal mieszkalny.

Uchwa??a Nr XLIV/575/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie wyra??enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda??y nieruchomo??ci stanowi?cej lokal mieszkalny.

Numer uchwa??y: 575
Numer sesji: 44
Rok: 2014


Uchwała Nr XLIV/575/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2014 roku


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518) oraz §17 ust.5 uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie: zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 11 października 2013 r., poz. 5554) uchwala się, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny zbywany na rzecz najemcy – wymienionego w załączniku do niniejszej uchwały – w wysokości określonej w tym załączniku, według zasad ustalonych w §17 ust. 3 uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaPrzewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLIV/575/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny.

Z wnioskami o nabycie nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny znajdujący się w budynku wymienionym w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Leszna, zwrócił się najemca tego mieszkania.
Przepisy art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami umożliwiają za zgodą Rady, udzielenie bonifikaty od cen sprzedaży lokali mieszkalnych i od pierwszej opłaty za prawo wieczystego użytkowania, ustalonej w sposób określony w art. 67 ust. 3 ustawy.
Zaproponowane w projekcie Uchwały bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, zostały określone w oparciu o zasady ustalone w §17 ust. 3 Uchwały odnoszące się do czasookresu zamieszkiwania (1 rok – 1% bonifikaty), wieku budynku, w którym znajduje się mieszkanie ( budynki wybudowane do 1945r. włącznie – 60%, budynki wybudowane
po 1945 – 45%) i dochodu najemcy, który nabywa lokal.
W przypadku, gdy dochód miesięczny na 1 członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, w którym wystąpiono z wnioskiem o sprzedaż lokalu, udziela się bonifikaty w wysokości 40% od ceny sprzedaży i pierwszej opłaty rocznej za prawo wieczystego użytkowania.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu w 2013r. pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki za ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe wynosiło 3.278,14 zł (MP poz. 158 z 2014 r.)
Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.

Opracował:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.