Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XLIV/573/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 04 listopada 2014 r.w sprawie:uchwalenia zmiany studium uwarunkowa?? i kierunk??w zagospodarowania przestrzennego Leszna.

UCHWA?A NR XLIV/573/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 04 listopada 2014 r.w sprawie:uchwalenia zmiany studium uwarunkowa?? i kierunk??w zagospodarowania przestrzennego Leszna.

Numer uchwa??y: 573
Numer sesji: 44
Rok: 2014


UCHWAŁA NR XLIV/573/2014
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 04 listopada 2014 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t. ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t. ze zm.) oraz w związku z podjęciem przez Radę Miejską Leszna uchwały Nr XXVIII/430/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna, Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:
§1. Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna.
§2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) załącznik nr 1 - rysunek zatytułowany: „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna opracowany w skali 1:10 000”;
2) załącznik nr 2 - część opisowa zatytułowana. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna - tekst jednolity”;
3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium.
§3. Na obszarze opracowania zmiany studium tracą moc ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna przyjętego uchwałą nr XIX/210/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 9 marca 2000 r. oraz zmienionego uchwałami nr XXXVIII/476/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 czerwca 2006 r., nr XIX/215/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r., nr XXXVII/447/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 r., nr XXXVIII/462/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 r., nr XXXVIII/463/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2009 r. oraz nr VI/80/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 r..
§4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLIV/573/2014
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 04 listopada 2014 r.

Uchwałą Nr XXVIII/430/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku Rada Miejska Leszna uznała za zasadne przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna.
Procedura formalno-prawna zmiany studium została przeprowadzona zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 j.t. ze zm.).
Stosownie do art. 11 pkt 1 i 2 w/w ustawy poinformowano, poprzez ogłoszenie w prasie, obwieszenie w sposób zwyczajowo przyjęty oraz pisemne zawiadomienia, zainteresowanych, w szczególności instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania zmiany studium, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium. W ogłoszeniu, obwieszczeniu i zawiadomieniu określono formę, miejsce i termin składania wniosków do projektu zmiany studium.
Projekt zmiany studium uzyskał opinie i został uzgodniony stosownie do art. 11 pkt 5 i 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz stosownie do przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 j.t. ze zm.). Wniesione w opiniach i uzgodnieniach uwagi zostały rozpatrzone i w większości uwzględnione w projekcie zmiany studium. Projekt zmiany studium został wyłożony do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 lipca 2014 r. do 11 sierpnia 2014 r. Podczas wyłożenia, w dniu 06 sierpnia 2014 r. zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami. Termin wnoszenia uwag do projektu ustalono do dnia 02 września 2014 r. Do projektu zmiany studium nie wniesiono uwag.
W procedurze sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna, zapewniono udział społeczeństwa zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 j.t. ze zm.). Nie zostały wniesione uwagi i wnioski w zakresie odpowiadającym art. 40 w/w ustawy dotyczących merytorycznej treści projektu studium, w tym zagadnień dotyczących ochrony środowiska. W związku z brakiem w/w uwag i wniosków nie zaistniała konieczność ich rozpatrzenie i uwzględnienia stosownie do art. 42 w/w ustawy
W opracowaniu studium zweryfikowano uwarunkowania rozwoju Leszna w rejonie objętym zmianą studium. w odniesieniu do zaistniałego zapotrzebowania na nowe tereny inwestycyjne w zakresie terenów produkcji, usług, zabudowy mieszkaniowej, terenów zieleni działkowej oraz spójnego, drożnego układu komunikacyjnego. Przyjęte kierunki i zasady rozwoju wskazują obszary i zasady optymalnego wykorzystania przestrzeni w sposób zapewniający zachowanie ładu przestrzennego. Istniejące tereny zabudowy mieszkaniowej zostały uzupełnione i odizolowane przestrzennie od potencjalnego oddziaływania inwestycji sąsiednich. Wyznaczone zostały nowe tereny produkcyjno-usługowe dające m. in. możliwość wykorzystania terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w centrum miasta, które przestały być już wykorzystywane na cele infrastruktury kolejowej. Wprowadzone zapisy dotyczące kierunków rozwoju przestrzennego, w szczególności w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami i hałasu, pozwolą na zachowanie właściwych standardów jakości środowiska.
Ze względu na powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna


Tadeusz Pawlaczyk


Zdjęcia dołączone:

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Adam Stachowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.