Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A NR XLIV/571/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego w rejonie ulic: Wilkowickiej, Sp????-dzielczej, Jana Styki, Artura Grottgera i granic miasta Leszna.

UCHWA?A NR XLIV/571/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie przyst?pienia do sporz?dzenia miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego w rejonie ulic: Wilkowickiej, Sp????-dzielczej, Jana Styki, Artura Grottgera i granic miasta Leszna.

Numer uchwa??y: 571
Numer sesji: 44
Rok: 2014

UCHWAŁA NR XLIV/571/2014
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 04 listopada 2014 roku


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego w rejonie ulic: Wilkowickiej, Spół-dzielczej, Jana Styki, Artura Grottgera i granic miasta Leszna.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zmianami) oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-strzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 647 ze zmianami), uchwala się co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego w rejonie ulic: Wilkowickiej, Spółdzielczej, Jana Styki, Artura Grottgera i granic miasta Leszna, w formie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego UCHWAŁĄ NR XXXII/379/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu za-gospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrzei, torów kolejowych i granic mia-sta Leszna (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 30 czerwca 2009 roku Nr 128 poz. 2115).

§ 2. Granice opracowania planu naniesiono na mapie geodezyjnej, stanowiącej za-łącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Przedmiot planu zostanie określony zgodnie z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 647 ze zmianami).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLIV/571/2014
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 04 listopada 2014 roku


w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-darowania przestrzennego w rejonie ulic: Wilkowickiej, Spół-dzielczej, Jana Styki, Artura Grottgera i granic miasta Leszna.

Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-spodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wilkowickiej, Spółdzielczej, Jana Styki, Artura Grottgera i granic miasta Leszna podejmuje się na wniosek Prezydenta Mia-sta Leszna.

W granicach opracowania planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowa-nia przestrzennego zatwierdzony UCHWAŁĄ NR XXXII/379/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu za-gospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Okrzei, torów kolejowych i granic mia-sta Leszna (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 30 czerwca 2009 roku Nr 128 poz. 2115). Sporządzenie zmiany obowiązującego planu wynika z nowych uwarunkowań funk-cjonalno-przestrzennych w rejonie strefy przemysłowej „VASA”. Dynamiczny rozwój strefy oraz lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie nowych terenów przemysłowych na terenie gminy Lipno wymaga weryfikacji między innymi zasad kształtowania za-budowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu. Przeprowadzenie procedury planistycznej pozwoli na wykonanie kompleksowych analiz między innymi w zakresie intensywności zabudowy, powierzchni terenów biologicznie czynnych, linii zabudowy i gabarytów obiektów a także na określenie nowych zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

Ustalenia nowego planu będą zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna, które dla tej części miasta przewiduje strefę produkcyjno – usługowo – techniczną.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Adam Stachowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.