Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XLIV/569/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie: okre??lenia szczeg????owych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w sp??acie nale??no??ci pieni???nych maj?cych charakter cywilnoprawny, przypadaj?cych Miastu Leszno lub jego jednostkom podleg??ym, warunk??w dopuszczalno??ci pomocy publicznej, w przypadkach, w kt??rych ulga stanowi? b?dzie pomoc publiczn? oraz w sprawie wskazania organ??w i os??b uprawnionych do udzielania tych ulg.

Uchwa??a Nr XLIV/569/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2014 roku w sprawie: okre??lenia szczeg????owych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w sp??acie nale??no??ci pieni???nych maj?cych charakter cywilnoprawny, przypadaj?cych Miastu Leszno lub jego jednostkom podleg??ym, warunk??w dopuszczalno??ci pomocy publicznej, w przypadkach, w kt??rych ulga stanowi? b?dzie pomoc publiczn? oraz w sprawie wskazania organ??w i os??b uprawnionych do udzielania tych ulg.

Numer uchwa??y: 569
Numer sesji: 44
Rok: 2014
Uchwała Nr XLIV/569/2014

Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2014 roku


w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Leszno lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.


Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1

1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Leszno lub jego jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organy i osoby uprawnione do udzielania tych ulg.
2. Przepisy niniejszej uchwały nie mają zastosowania do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

§ 2.
1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) uldze – rozumie się przez to umorzenie, odroczenie spłaty lub rozłożenie na raty w całości lub w części należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Leszno lub jego jednostkom podległym;
2) należnościach pieniężnych lub należnościach – rozumie się przez to należność główną oraz należności uboczne (odsetki, koszty);
3) wierzycielu – rozumie się przez to Miasto Leszno lub jego jednostki podległe;
4) dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną do zapłacenia należności pieniężnej;
5) organie – rozumie się przez to organy i osoby uprawnione do udzielania ulg wskazane w § 3 ust. 1;

6) ważnym interesie dłużnika – rozumie się przez to w szczególności:
występowanie nadzwyczajnych, losowych przypadków, gdy dłużnik nie jest w stanie uregulować swojego zobowiązania z tytułu należności pieniężnej, a ich opłacenie spowoduje zwrócenie się dłużnika o pomoc ze środków publicznych na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb życiowych.

Rozdział II

Organy i osoby uprawnione do udzielania ulg

§ 3.

1. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, o których jest mowa w niniejszej uchwale uprawniony jest:
1) Prezydent Miasta Leszna – bez względu na wysokość kwoty,
2) upoważnieni przez Prezydenta Miasta Leszna: dyrektorzy, kierownicy jednostek podległych:
a) w sprawach umorzeń należności pieniężnych przypadających kierowanej przez nich jednostce podległej - w przypadkach gdy wartość należności pieniężnej wykazana we wniosku nie przekracza kwoty 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych),
b) w sprawach pozostałych ulg udzielanych w zakresie należności pieniężnych przypadających kierowanej przez nich jednostce podległej - w przypadkach gdy wartość należności pieniężnej wykazana we wniosku nie przekracza kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

2. Jeżeli we wniosku dłużnika określono żądanie zastosowania ulgi w zakresie należności pieniężnych z różnych tytułów, dla celów ustalenia górnej granicy kwotowej określonej
w § 3 ust.1 pkt 2 kwoty te sumuje się.

3. Spłata należności pieniężnych może być odraczana lub rozkładana na raty na okresy nie dłuższe niż 33 miesiące, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku, gdy należność zostanie rozłożona na 33 raty, dłużnik przed upływem terminu spłaty 33 raty (po spłacie 32 rat) może wystąpić z wnioskiem o rozłożenie na kolejne raty kwoty wynikającej z 33. raty. W takim przypadku, gdy spełnione są warunki do rozłożenia na raty należność ta może być rozłożona na nie więcej niż 33 raty, pod warunkiem, że dłużnik złoży oświadczenie, iż uznaje swój dług wobec Miasta Leszna lub jego jednostek podległych.


Rozdział III

Zasady udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych

§ 4.

1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym
należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Miastu Leszno lub jego jednostkom podległym, na wniosek dłużnika mogą być umarzane, albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

2. Ulgi z urzędu w spłacie należności pieniężnych mogą być stosowane, z uwzględnieniem przepisów niniejszej uchwały, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

1) osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych, przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi ważny interes publiczny.

§ 5.

Organ odraczając spłatę lub rozkładając na raty należność pieniężną powinien ustalić taki termin spłaty i ilość rat, by w razie nie wywiązania się dłużnika z terminów była możliwość dochodzenia tej należności przed upływem okresu przedawnienia.

§ 6.

1. Udzielenia ulgi dokonuje się na podstawie przepisów prawa cywilnego w formie pisemnej w przypadku:

1) umarzania lub odraczania części lub całości należności, rozkładania na raty –
w formie porozumienia, zwanego dalej porozumieniem,
2) odmowy umorzenia lub odroczenia części lub całości należności, rozłożenia na raty
w formie jednostronnego oświadczenia woli organu, zwanego dalej jednostronnym oświadczeniem woli.

2. Formę jednostronnego oświadczenia woli stosuje się także w przypadku udzielenia ulgi,
gdy dłużnik zmarł, nie można ustalić dłużnika, dłużnik będący osobą prawną został wykreślony
z właściwego rejestru, podmiot zobowiązany uległ likwidacji, lub w innych przypadkach
niemożności uzyskania oświadczenia woli dłużnika.

§ 7.

1. Jeżeli w dniu złożenia wniosku toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie należności objętej wnioskiem organ może podjąć działania celem zawieszenia postępowania egzekucyjnego do momentu rozstrzygnięcia sprawy.
2. Jeżeli odpowiedzialność dłużników jest solidarna postępowanie egzekucyjne zawiesza się tylko w stosunku do wnioskodawcy.
3. Jeśli było wszczęte postępowanie egzekucyjne o wyegzekwowanie wierzytelności, która została umorzona na podstawie niniejszych przepisów, wierzyciel występuje do organu egzekucyjnego o umorzenie tego postępowania egzekucyjnego.§ 8.

1. Jeżeli wniosek składa jeden z dłużników solidarnie odpowiedzialnych, wówczas w przypadku zaistnienia przesłanek do zastosowania ulgi w postaci umorzenia stosuje się ją tylko do wnioskodawcy.
2. Zastosowanie przez organ uprawniony do udzielania ulg ulgi w postaci umorzenia względem jednego z dłużników solidarnych nie ma skutków względem pozostałych dłużników.


§ 9.

1. W przypadku, gdy wniosek o umorzenie został złożony przez dłużnika, wobec którego wydano wyrok opróżnienia zajmowanego lokalu a należność dotyczy tego lokalu, udzielenie ulgi w postaci umorzenia może nastąpić dopiero po wykonaniu tego wyroku. W celu rozpatrzenia sprawy dłużnik po opróżnieniu zajmowanego lokalu zobowiązany jest do złożenia kolejnego wniosku.

2. Jeśli umorzenie obejmuje część należności, organ wyznacza termin spłaty pozostałej do uregulowania części należności. Jeśli dłużnik nie wywiąże się z tego terminu, porozumienie o udzieleniu ulgi lub jednostronne oświadczenie woli traci moc, a dłużnik jest zobowiązany zwrócić całą należność określoną w porozumieniu lub jednostronnym oświadczeniu woli wraz z należnymi odsetkami, w tym odsetkami za okres od dnia złożenia oświadczenia o umorzeniu do dnia zapłaty.

3. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej to w odpowiednim stosunku podlegają umorzeniu należności uboczne.

4. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia zawarcia porozumienia albo od dnia złożenia jednostronnego oświadczenia woli organu do upływu terminów zapłaty określonych przez organ przyznający tę ulgę.

5. Jeśli dłużnik nie spłaci :
1) należności pieniężnej w odroczonym terminie, cała niezapłacona należność staje się natychmiast wymagalna, wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę liczonymi od dnia zawarcia porozumienia o odroczeniu płatności albo od dnia złożenia jednostronnego oświadczenia woli o odroczeniu terminu płatności,
2) co najmniej dwóch rat należności pieniężnej w ustalonym terminie lub w ustalonej wysokości, pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia zawarcia porozumienia o rozłożeniu na raty albo złożenia jednostronnego oświadczenia woli organu o rozłożeniu na raty.
6. Jeżeli rata zostanie zapłacona po upływie zapłaty tej raty, ale przed upływem terminu zapłaty kolejnej raty, dłużnik jest zobowiązany zapłacić również odsetki w wysokości odsetek ustawowych za czas opóźnienia.


Rozdział IV
Warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

§ 10.

1. Organ na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności pieniężnych, które:

1) nie stanowią pomocy publicznej,
2) stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z dnia 24.12.2013 r.),
3) stanowią pomoc de minimis w rolnictwie – w zakresie i na zasadach określonych
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9 z dnia 24.12.2013 r.).
2. Nie stanowią pomocy de minimis ulgi określone w § 4 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 4.
3. Ulgi określone w § 4 ust. 1 oraz w § 4 ust. 2 pkt 5 mogą stanowić pomoc de minimis.

§ 11.


1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który chce skorzystać z pomocy de minimis obowiązany jest do złożenia organowi oprócz wniosku, o którym mowa w § 12:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz
2) innych dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404 ze zmianami ) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy de minimis w rolnictwie zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 12 :
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia
o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz

2) innych dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r. Nr 59 poz. 404 ze zmianami ) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.Rozdział V

Sposób i tryb udzielania ulg

§ 12.

1. Postępowanie w sprawie udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych wszczyna się na wniosek dłużnika lub z urzędu.
2. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa organowi uprawnionemu do udzielania ulg.
3. Wniosek winien zawierać co najmniej:
1) dane dotyczące dłużnika (nazwisko, imię, adres, miejsce zamieszkania / pobytu,
nazwa podmiotu, siedziba lub miejsce prowadzenia działalności, adres do korespondencji, PESEL, NIP, REGON),
2) wskazanie organu, do którego kierowany jest wniosek,
3) datę wniosku,
4) uzasadnienie wniosku,
5) treść żądania,
6) określenie tytułu należności i rodzaju ulgi,
7) w przypadku wniosku o odroczenie spłaty należności pieniężnej – proponowany termin spłaty, w przypadku wniosku o rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej – proponowana ilość i wysokość rat i proponowany termin spłaty,
8) dowody uzasadniające żądanie,
9) podpis wnioskodawcy.

4. Do wniosku dłużnik dołącza dokumenty potwierdzające :
1) jego status prawny, np. aktualny wypis do rejestru lub ewidencji,
2) sytuację majątkową i rodzinną, a w szczególności źródła i rozmiary osiąganego dochodu, posiadany majątek, dochody osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, bilans i rachunek zysków i strat z ostatnich dwóch lat,
3) inne dokumenty potwierdzające zasadność przesłanek do udzielenia ulgi,
4) w przypadku osób fizycznych oświadczenie, o którym mowa w ust. 6.

5. Określa się wzór formularza wniosku o udzielenie ulgi, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Jeżeli wniosek o zastosowanie ulgi złożony zostanie bez zastosowania ustalonego formularza, wniosek podlega rozpatrzeniu, jeżeli spełnienia wymogi określone w § 12 ust. 3.
6. Określa się wzór oświadczenia osoby fizycznej występującej z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłatach należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Leszno lub jego jednostkom podległym, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Jeżeli wniosek o udzielenie ulgi nie spełnia wymogów formalnych, zwłaszcza w zakresie udokumentowania żądania zgłoszonego we wniosku, organ wzywa dłużnika do uzupełnienia braków w terminie 14 dni, wraz z pouczeniem, że niezastosowanie się do wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
8. Jeśli dłużnik nie zastosuje się do wezwania Organ zawiadamia dłużnika w formie pisemnej o pozostawieniu jego wniosku bez rozpatrzenia.
9. Termin do uzupełnienia braków formalnych może być przywrócony tylko wówczas, gdy dłużnik uprawdopodobni, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy oraz, że uzupełnił braki formalne niezwłocznie po ustaniu przyczyny uchybienia terminowi.
10. Jeżeli wniosek o udzielenie ulgi nie zawiera adresu wnioskodawcy, organ pozostawia go bez rozpatrzenia.
11. Udzielenie ulgi musi być poprzedzone postępowaniem, które wykaże, czy występują przesłanki do zastosowania ulgi. Szczególnie istotne jest ustalenie czy występują przesłanki ważnego interesu dłużnika lub interesu publicznego.
12. W przypadku zastosowania ulgi z urzędu dowodami potwierdzającymi zasadność udzielenia ulgi mogą być w szczególności:
1) notatki służbowe,
2) odnotowany wynik przeprowadzonej analizy akt sprawy,
3) kalkulacje przewidywanych kosztów postępowania egzekucyjnego, potwierdzające, że mogą być one wyższe niż dochodzone należności,
4) dokument potwierdzający wykreślenie osoby prawnej z właściwego rejestru osób prawnych, np. zaświadczenie wydane przez organ prowadzący rejestr,
5) postanowienie właściwego Sądu o zakończeniu postępowania likwidacyjnego,
6) akt zgonu.

13. Porozumienie o udzieleniu ulgi albo jednostronne oświadczenie woli organu o odmowie zastosowania ulgi musi zawierać w szczególności: dane osoby której przyznano albo odmówiono ulgi, kwotę umorzenia, terminy zapłaty należności pieniężnej odroczonej albo rozłożonej na raty, wysokość rat, pouczenie o skutkach nie wywiązania się przez dłużnika z terminów zapłaty należności pieniężnych określonych w porozumieniu albo w jednostronnym oświadczeniu woli organu.
14. Pismo zawierające jednostronne oświadczenie woli organu o odmowie udzielenia ulgi doręczane jest wnioskodawcy.
15. Pismo zawierające jednostronne oświadczenie woli dotyczące umorzenia należności z urzędu, w przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1-2, pkt 4 pozostawia się w aktach sprawy.
16. Organ może rozwiązać porozumienie w sprawie zastosowania ulgi ze skutkiem natychmiastowym oraz cofnąć jednostronne oświadczenie woli o udzieleniu ulgi, jeśli wyjdzie na jaw, że:
1) dowody, na podstawie których udzielono ulgi są fałszywe,
2) dłużnik wprowadził organ w błąd, co do okoliczności stanowiących podstawę zastosowania ulgi.
17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 dłużnik jest zobowiązany zwrócić całą należność pieniężną wraz z odsetkami liczonymi od dnia zawarcia porozumienia albo złożenia jednostronnego oświadczenia woli organu.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 13.

Wnioski o udzielenie ulg nierozpatrzone do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpoznaniu
w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą. Przepisy niniejszej uchwały mają zastosowanie także do wniosków dotyczących spraw już rozstrzygniętych.

§ 14.

Traci moc uchwała nr VI/78/2011 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Leszno lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania organów i osób uprawnionych
do udzielania tych ulg (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011r. Nr 137, poz. 2197).

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 16

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Niniejszą uchwałę stosuje się do 30 czerwca 2021r., z zastrzeżeniem , że w okresie od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 30 czerwca 2021r. niniejszą uchwałę, w zakresie dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, stosuje się jeżeli spełnione zostaną warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.).
Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykU Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XLIV/569/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 04 listopada 2014 roku

w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Leszno lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

Ustawa o finansach publicznych uprawnia organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz do wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg. Ulgi te stosowane mogą być tylko do przypadających jednostce samorządu lub jej jednostkom podległym należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny.

Rada Miejska Leszna uchwałę taką już podjęła, jednak z uwagi na zmianę przepisów w zakresie pomocy publicznej istnieje potrzeba podjęcia uchwały dostosowanej do zmienionych przepisów (ulgi w spłacie należności mających charakter cywilnoprawny w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą mogą stanowić pomoc publiczną).

Ulgami są: umorzenie, albo odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej. Ulga może być udzielona tylko w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym. Organ stanowiący może postanowić również o stosowaniu ulg z urzędu w przypadkach wystąpienia okoliczności wymienionych w art.56 ust.1 ustawy o finansach publicznych (śmierć osoby fizycznej, wykreślenie z właściwego rejestru osób prawnych, nieskuteczne postępowanie egzekucyjne, likwidacja jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej).

Proponowana uchwała nie przewiduje, poza zmianami związanymi z pomocą publiczną, żadnych zasadniczych zmian, w stosunku do uchwały aktualnie obowiązującej. Dodano jedynie ustęp 4 w § 3. Potrzeba taka wynikła z praktycznego stosowania uchwały.

Projekt niniejszej uchwały został sporządzony po konsultacji z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Leszna i z jednostkami podległymi Miastu Leszno (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe). Został on również, jako projekt programu pomocowego przewidującego udzielanie pomocy de minimis, zgłoszony Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
W przewidzianym terminie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił 3 zastrzeżenia. Prezydent Miasta Leszna dostosował się tylko do jednego z nich, ponieważ dwa były bezzasadne, gdyż projekt niniejszej uchwały przesłany Prezesowi UOKiK-u zawierał już wszystkie elementy zapewniające zgodność projektu uchwały z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r..
Zastrzeżenie, które zostało uwzględnione dotyczyło ograniczenia terminu obowiązywania uchwały. Zapis wprowadzono w § 16 ust.2.

Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, projekt niniejszej uchwały został zgłoszony Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Minister nie wniósł zastrzeżeń.

Prezydent Miasta Leszna w projekcie niniejszej uchwały:

1. wskazał, że do udzielania ulg uprawnieni są: Prezydent Miasta Leszna oraz upoważnieni przez niego dyrektorzy i kierownicy jednostek podległych Miastu Leszno - § 3 uchwały,
2. określił zakres udzielania ulg przez osoby upoważnione przez Prezydenta (górna granica kwotowa, okres odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnej) - § 3 uchwały,
3. określił okoliczności, w przypadku których stosowane mogą być ulgi z urzędu - § 4 ust. 2 uchwały,
4. zobowiązał organ stosujący ulgę do ustalenia terminów spłaty umożliwiających dochodzenie należności przed ich przedawnieniem - § 5 uchwały,
5. określił formę udzielania ulg - § 6 uchwały
6. określił zasady udzielania ulg w przypadku gdy toczy się postępowanie egzekucyjne - § 7 uchwały,
7. określił zasady udzielania ulg w przypadku osób solidarnie odpowiedzialnych za zobowiązanie - § 8 uchwały,
8. określił zasady umorzeń należności - § 9 ust. 1 - 3 uchwały,
9. określił zasady odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej - § 9 ust. 4 - 6 uchwały,
10. określił warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną - § 10 i 11 uchwały,
11. określił sposób udzielania ulg (na wniosek dłużnika lub z urzędu) oraz tryb udzielania ulg - § 12 uchwały,
12. określił wzór formularza wniosku o udzielenie ulgi – zał. Nr 1 do uchwały,
13. określił wzór oświadczenia składanego wraz z wnioskiem o ulgę – zał. Nr 2 do uchwały.
Opracowanie:
Wydział Dochodów i Windykacji

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: El??bieta Weigt
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.