Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XLIV/567/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2014-2025

Uchwa??a Nr XLIV/567/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2014-2025

Numer uchwa??y: 567
Numer sesji: 44
Rok: 2014

Uchwała Nr XLIV/567/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2014-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami) oraz art. 226 – 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna na lata 2014-2025 przyjętej Uchwałą nr XXXIII/479/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia
19 grudnia 2013 roku, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Leszna: Nr XXXIV/489/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku, Nr XXXV/512/2014 z dnia
6 marca 2014 roku, Nr XXXVII/527/2014 z dnia 8 maja 2014 roku,
Nr XXXVIII/537/2014 z dnia 22 maja 2014 roku, Nr XL/541/2014 z dnia
26 czerwca 2014 roku, Nr XLII/552/2014 z dnia 25 września 2014 roku
oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna Nr 233/2014 z dnia
30 czerwca 2014 roku oraz Nr 381/2014 z dnia 30 września 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Leszna na lata 2014-2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) Załącznik nr 2 do uchwały obejmujący wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Dołącza się nowe brzmienie objaśnień przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/567/2014 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 4 listopada 2014 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Leszna na lata 2014-2025

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata
2014-2025, w związku z propozycją zmian w budżecie Miasta Leszna
na rok 2014, a w szczególności:

1. dostosowaniu załącznika dotyczącego prognozy kwot roku 2014 do danych wynikających ze zmian w budżecie Miasta Leszna dokonanymi w okresie
od dnia 30 września 2014 roku do dnia 20 października 2014 roku oraz uchwały nr XLIV/566/2014 z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej,

2. wprowadzeniu przedsięwzięć bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych:

a) „Podążając krokami J.A. Komeńskiego” w kwocie 108.788,60 zł,
z tego:
 „limit wydatków w 2014” roku 87.030,88 zł,
 „limit wydatków w 2016” roku 21.757,72 zł,
 „limit zobowiązań” 108.788,60 zł,

b) „Naukowe laboratorium w kuchni” w kwocie 52.070,66 zł, z tego:
 „limit wydatków w 2014 roku” 41.656,53 zł,
 „limit wydatków w 2016 roku” 10.414,13 zł,
 „limit zobowiązań” 52.070,66 zł,

3. zmianie przedsięwzięć bieżących realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych polegających na:
 zmniejszeniu „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków w 2015 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „E-urząd
dla e-obywatela, wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Koninie i Lesznie” o kwotę 221.856 zł,
 zmniejszeniu „limitu wydatków w 2014 roku” o kwotę 6.817 zł, zwiększeniu „limitu wydatków w 2015 roku” o kwotę 2.547 zł oraz zmniejszeniu „łącznych nakładów finansowych” i „limitu zobowiązań” o kwotę 4.270 zł zadania pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”,
 zwiększeniu „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków w 2014 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Konsultuj, działaj, wzmacniaj” o kwotę 600 zł,4. zmianie pozostałych przedsięwzięć bieżących polegających na:
 zwiększeniu „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków w 2014 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Bieżące utrzymanie dróg”
o kwotę 50.000 zł,
 zwiększeniu „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków
w 2014 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2014” o kwotę 15.000 zł,

5. zmianie przedsięwzięć majątkowych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych polegających na:
 zmniejszeniu „łącznych nakładów finansowych” o kwotę 62.723.542,33 zł (korekta mylnego zwiększenia dnia 25 września 2014 roku), „limitu wydatków w 2014 roku” oraz „limitu zobowiązań”
o kwotę 160.000 zł zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12
w granicach miasta Leszna Trasa W-Z”,
 zwiększeniu „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków
w 2016 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” o kwotę 4.270 zł,

6. wprowadzeniu pozostałego przedsięwzięcia majątkowego pn. „Program ochrony zabytków dla miasta Leszna na lata 2014 -2017” w kwocie
870.000 zł, z tego:
 „limit wydatków w 2014 roku” 420.000 zł,
 „limit wydatków w 2015 roku” 150.000 zł,
 „limit wydatków w 2016 roku” 150.000 zł,
 „limit wydatków w 2017 roku” 150.000 zł,

7. zmianie pozostałych przedsięwzięć majątkowych polegających na:

a) zwiększenia dotyczące pozostałych przedsięwzięć majątkowych:
 łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków
w 2014 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej” o kwotę 70.000 zł,
 „limitu wydatków w 2014 roku” o kwotę 44.760 zł, „limitu wydatków
w 2015 roku” o kwotę 1.800.000 zł, „limitu wydatków
w 2016 roku” o kwotę 1.500.000 zł oraz „łącznych nakładów finansowych”, „oraz „limitu zobowiązań” o kwotę 3.344.760 zł zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Szkoły Zawodowej Specjalnej”,
 zwiększeniu „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Budowa lodowiska sztucznie mrożonego (44 x 27 m) wraz z zapleczem i zadaszeniem
w Lesznie”,

b) zmniejszenia dotyczące pozostałych przedsięwzięć majątkowych:
 „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków
w 2015 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Budowa lokali socjalnych” o kwotę 284.000 zł,
 „łącznych nakładów finansowych”, „limitu wydatków
w 2014 roku” oraz „limitu zobowiązań” zadania pn.: „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie” o kwotę 30.000 zł,


c) zwiększenia i zmniejszenia dotyczące pozostałych przedsięwzięć majątkowych:
 „limitu wydatków 2015 roku” z jednoczesnym zwiększeniem „limitu wydatków 2017 roku” zadania pn.: „Rozbudowa systemu monitoringu miasta” o kwotę 150.000 zł,
 „limitu wydatków 2015 roku” z jednoczesnym zwiększeniem „limitu wydatków 2016 roku” zadania pn.: „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie” o kwotę 3.500.000 zł.


Opracował:
Wydział Budżetu
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.