Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XLIV/566/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zmiany uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2014

Uchwa??a Nr XLIV/566/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie zmiany uchwa??y bud??etowej Miasta Leszna na rok 2014

Numer uchwa??y: 566
Numer sesji: 44
Rok: 2014

Uchwała Nr XLIV/566/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 listopada 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Miasta Leszna na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zmianami), art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 ze zmianami), art. 211, 212, 214, 215, 222, 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

W budżecie Miasta Leszna na rok 2014 przyjętym Uchwałą Nr XXXIII/481/2013 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2014 po stronie dochodów o kwotę 325.355,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia budżetu Miasta Leszna na rok 2014 po stronie wydatków o kwotę 325.355,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 285.415.566,02 zł, jak w załączniku Nr 1 do uchwały, w tym:
1) dochody miasta w wysokości 194.462.031,74 zł,
2) dochody powiatu w wysokości 90.953.534,28 zł”.

2. § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dochody bieżące w kwocie 267.061.011,12 zł i dochody majątkowe w kwocie 18.354.554,90 zł”.

3. w § 1 ust. 3 pkt 1 Uchwały nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1) dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.149.700,42 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały”.

4. w § 1 ust. 3 pkt 2 Uchwały nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2) dotacje na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.590.046,75 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały”.

5. w § 1 ust. 3 pkt 6 Uchwały nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„6) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w kwocie 7.457.890,41 zł.

6. § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 291.668.566,02 zł, jak w załączniku Nr 2 do uchwały, w tym:
1) wydatki miasta w wysokości 196.290.954,74 zł,
2) wydatki powiatu w wysokości 95.377.611,28 zł”.

7. § 2 ust. 2 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
1) wydatki bieżące kwotę 261.368.018,12 zł,
2) wydatki majątkowe kwotę 30.300.547,90 zł,
jak w załączniku nr 2 i 8 do uchwały”.

8. w § 2 ust. 3 pkt 1 Uchwały nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„1) wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 18.149.700,42 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały”.

9. w § 2 ust. 3 pkt 2 Uchwały nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„2) wydatki na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej w kwocie 9.590.046,75 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały”.

10. w § 2 ust. 3 pkt 6 Uchwały nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„6) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w kwocie 5.899.674,41 zł.

11. § 3 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19.12.2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2014 roku w kwocie 38.058.866,90 zł, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 17.803.819,90 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 20.255.047,00 zł,
jak w załączniku nr 9 do uchwały.”

12. § 8 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Tworzy się rezerwy:
1) ogólna w kwocie 203.495,00 zł,
2) celowa w kwocie 681.382,00 zł, z tego:
- na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 91.882,00 zł,
- na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego 570.000,00 zł,
- na udział Miasta w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w kwocie 19.500,00 zł,
- na zadania budżetu obywatelskiego w kwocie 0,00 zł,
- na promocję miasta podczas Szybowcowych Mistrzostw Świata w kwocie 0 zł”.

13. § 13 Uchwały Nr XXXIII/481/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku otrzymuje brzmienie:
㤠13
1. Wpływy z opłaty produktowej w kwocie 25.000 zł przeznacza się na wydatki związane z finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych w kwocie 25.000 zł, jak w załączniku nr 1 i nr 2 do uchwały.
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.500.000 zł przeznacza się na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” w kwocie 230.000 zł oraz na realizację „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” w kwocie 1.270.000 zł, dodatkowo na realizację „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” przeznacza się kwotę 100.000 zł, jak w załączniku nr 7 do uchwały”,
3. Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 201.750 zł z przeznacza się na wydatki związane z finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 982.385,90 zł, jak w załączniku nr 12 do uchwały”.

§ 3

1. W Załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2014 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. W Załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2014 rok” dokonuje się zmian – zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7 „Realizacja zadań określonych w programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 „Wydatki majątkowe na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 12 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na 2014 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/566/2014 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 4 listopada 2014 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2014

Prezydent Miasta Leszna przedstawia Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2014, których uzasadnienie przedstawia poniżej.

1. Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2014 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 6.436 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2014 roku, nr FB-I.3111.290.2014.6 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej,
b) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 5.000 zł z tytułu zawarcia umowy prewencyjnej z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. na działalność związaną z bezpieczeństwem p.poż.,
c) zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 5.794 zł projektu „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej i przeniesieniu jej na lata następne,
d) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 2.689 zł z tytułu rozliczenia przez Leszczyńską Spółdzielnię Mieszkaniową kosztów ogrzewania (1.467 zł) oraz korektą faktury dotyczącą reklamacji wadliwego towaru (1.222 zł),
e) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 87.030,88 zł na realizację przez Gimnazjum nr 1 programu ERASMUS+ pn.: „Podążając krokami J.A. Komeńskiego” finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję,
f) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 32.640 zł oraz zmiany na kwotę 20.400 z tytułu zwiększenia m.in. stawki żywieniowej, większej liczby wydawanych obiadów oraz wyższą frekwencją w Przedszkolach Miejskich, Szkołach Podstawowych i Gimnazjach,
g) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 41.000 zł z tytułu planowanych wyższych wpłat mieszkańców na inwestycje realizowane w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych.

2. Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów na 2014 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 251.383 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2014 roku, nr FB-I.3111.241.2014.3, na zadaniu pn.: „Przebudowa ulicy Ewerysta Estkowskiego (DP 6263P) w Lesznie na odcinku od skrzyżowania z DK 12 do granicy miasta”,
b) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 50.000 zł z tytułu wpływu odszkodowań z firm ubezpieczeniowych za uszkodzenie mienia miasta w wyniku kolizji drogowych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawców tych zdarzeń,
c) zwiększeniu środków w dz. 710 rozdz. 71014 o kwotę 18.000 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 listopada 2014 roku, nr FB-I.3111.392.2014. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentów geodezyjno-prawnych dla działek dla których nie są urządzone księgi wieczyste i ustalenie podstawy nabycia prawa własności na rzecz Skarbu Państwa oraz sporządzenie dokumentów geodezyjnych w celu ujawnienia w księgach wieczystych działek wchodzących w skład nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
d) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 2.526 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2014 roku, nr FB-3.111.290.2014.6 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej,
e) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 150.000 zł w związku z pismem z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przekazaniu dofinansowania na realizację zakupu inwestycyjnego pn.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
f) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 55.486 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 listopada 2014 roku, nr FB-I.3111.392.2014.4 z przeznaczeniem na:
- pokrycie wydatków na szkolenia uzupełniającego strażaka w związku z nieplanowanym przejściem na zaopatrzenie emerytalne oraz na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do ratownictwa chemiczno-ekologicznego w wysokości 34.486 zł,
- realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej PSP w Lesznie” w wysokości 21.000 zł,
g) zwiększeniu środków w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 69.000 zł z Funduszu Wsparcia przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w przeznaczeniem na: „zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej” w wysokości 48.000 zł oraz 21.000 zł na wydatki bieżące,
h) włączeniu środków w dz. 754 rozdz. 75478 o kwotę 2.853 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 października 2014 roku, nr FB-I.3111.235.2014.8, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 roku,
i) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 41.656,53 zł na realizację przez II Liceum Ogólnokształcące programu ERASMUS+ pn.: „Naukowe laboratorium w kuchni” finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję,
j) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 12.368 zł z tytułu wynajmu boiska szkolnego (kwota 4.150 zł) oraz zwrotu przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową kosztów poniesionych za zużyte media (kwota 8.218 zł) w III Liceum Ogólnokształcącym,
k) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80140 o kwotę 2.800 zł z tytułu przeprowadzonego szkolenia dla firmy Spinko Sp. z o.o. w Centrum Kształcenia Praktycznego,
l) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85204 o kwotę 3.047 zł w związku z planowanymi dochodami od innych powiatów dot. realizacji zadania całodobowej opieki nad dziećmi z innych powiatów na terenie Miasta Leszna.

3. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2014 rok” do uchwały budżetowej – zadania miasta
Proponowane zmiany polegają na:
a) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60004 o kwotę 16.900 zł dla Miejskiego Zakładu Komunikacji z przeznaczeniem na zakup serwera, z tego: zmniejszenie na zadaniu pn.: „modernizacja zewnętrznej sieci c.o. i wod. kan. na terenie zajezdni” o kwotę 11.457 zł oraz zwiększenie o kwotę 5.443 zł z rezerwy ogólnej,
b) zwiększenie w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”. Ww. kwota przeznaczona będzie na budowę łącznika-zjazdu w ul. Kiepury z jezdni głównej do wybudowanego odcinka wzdłuż posesji nr 14-26 w ramach KIG-ów,
c) zwiększeniu w dz. 700 rozdz. 70005 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na dotację na realizację zakupów inwestycyjnych przez Miejski Zakład Budynków Komunalnych pn.: „Zakup programu komputerowego KADRY i PŁACE”,
d) zmniejszeniu w dz. 710 rozdz. 71014 o kwotę 30.000 zł w związku z niewykorzystaniem ww. kwoty z zakresu opracowań geodezyjnych realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji,
e) zmniejszeniu w dz. 710 rozdz. 71095 o kwotę 80.000 zł w związku z niewykorzystaniem środków dot. opracowań projektowych realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji,
f) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 6.436 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej. Środki pochodzą ze zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
g) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na działalność związaną z bezpieczeństwem p. poż. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
h) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75023 o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta” dot. adaptacji bursy na potrzeby wydziałów Urzędu Miasta,
i) zwiększenie w dz. 750 rozdz. 75075 o kwotę 250.000 zł z przeznaczeniem na promocję miasta przez kluby sportowe,
j) zmniejszeniu w dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 6.817 zł w związku z realizacją projektu pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia i rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”,
k) zwiększeniu rezerwy ogólnej o kwotę 35.755 zł wynikająca z następującego rozliczenia:
- zmniejszenie rezerwy z przeznaczeniem na wydatki w wysokości 1.059.543 zł,
- zwiększenie rezerwy w związku ze zmniejszeniem wydatków na kwotę 1.155.298 zł,
- zmniejszenia o kwotę 60.000 zł z jednoczesnym przeniesieniem do zadań powiatu,
l) zmniejszeniu w dz. 801 o kwotę 285.624 zł, z tego:
 rozdz. 80101 zmniejszenie o kwotę 30.000 zł,
 rozdz. 80104 zmniejszenie o kwotę 175.000 zł oraz zwiększenie o kwotę 40.000 zł,
 rozdz. 80110 zmniejszenie o kwotę 80.624 zł,
dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
m) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 4.722 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dostępu rodziców do e-dziennika w Szkole Podstawowej nr 7,
n) zwiększenie w dz. 801 o kwotę 9.912 zł oraz zmiany w rozdz. 80101, rozdz. 80104, rozdz. 80110, rozdz. 80113, rozdz. 80143 i rozdz. 80148 na kwotę 218.895 zł o charakterze porządkującym budżet w planie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym m.in zmiany w zadaniach inwestycyjnych:
- zmniejszenie o kwotę 30.000 zł na zadaniu pn.: „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4” (dz. 801 rozdz. 80101),
- zmniejszeniu o kwotę 5.160 na zadaniu pn.: ”zakup maszyny czyszczącej” (dz. 801 rozdz. 80101),
- zwiększeniu o kwotę 6.000 zł na zadaniu pn.: „zakup sprzęt kuchennego” (dz. 801 rozdz. 80104) dot. zakupu obieraczki do ziemniaków w Przedszkolu Miejskim nr 13,
- zwiększeniu o kwotę 19.668 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 18 i wymiana okien” (dz. 801 rozdz. 80104),
o) zmniejszeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 7.000 zł, z tego zwiększenie o kwotę 25.000 zł w związku z nowo utworzonym Przedszkolem Językowym Orbi i zmniejszeniem o kwotę 32.000 zł z tytułu dotacji dla niepublicznych przedszkoli w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci w Przedszkolu „Bajka”,
p) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazanej gminie na realizację zadań realizowanych w ramach porozumień w związku ze wzrostem liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin,
q) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 39.100 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w przedszkolach, z tego: zakup basenu 3-komorowego do zmywalni w Przedszkolu Miejskim nr 3 (kwota 4.000 zł), zakup patelni elektrycznej w Przedszkolu Miejskim nr 5 (kwota 4.600 zł), zakup chłodni w Przedszkolu Miejskim nr 10 (kwota 8.500 zł), zakup zmywarki kapturowej w Przedszkolu Miejskim nr 13 (kwota 15.000 zł), zakup kuchni gazowej w Przedszkolu Miejskim nr 15 (kwota 7.000 zł),
r) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80104 o kwotę 2.689 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów do Przedszkola Miejskiego nr 15. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
s) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80110 o kwotę 87.030,88 zł z przeznaczeniem na realizację przez Gimnazjum nr 1 programu ERASMUS+ pn.: „Podążając krokami J.A. Komeńskiego” finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję,
t) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 32.640 z przeznaczeniem na zakup środków żywności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (środki pochodzą ze zwiększonych dochodów z tytułu zwiększenia stawki żywieniowej i większej liczby dzieci korzystających z wyżywienia) oraz zmian na kwotę 35.532 zł o charakterze porządkującym budżet,
u) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80148 o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki dla stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3,
v) zwiększenie w dz. 851 rozdz. 85153 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie infrastruktury bazy wodniackiej w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
w) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (środki pochodzą ze zmniejszonych wydatków w zadaniach powiatu rozdz. 85204),
x) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85395 o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. .:„Konsultuj, działaj, wzmacniaj”,
y) zwiększenie w dz. 854 o kwotę 49.982 zł, z tego:
- rozdz. 85401 zwiększenie o kwotę 52.246 zł i zmniejszenie na kwotę 1.966 zł,
- rozdz. 85407 zmniejszenie o kwotę 298 zł,
w związku ze zwiększoną od września 2014 roku liczbą godzin w świetlicach szkolnych,
z) zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 35.000 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z zakresu ochrony środowiska na realizację zadania na ograniczenie niskiej emisji (środki przenosi się do zadań powiatu),
aa) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym. Zwiększenie dotyczy dostosowania planu do faktycznie zrealizowanych wydatków na tym zadaniu w roku 2013,
bb) zwiększenie w dz. 900 rozdz. 90017 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Zakładu Zieleni na realizację zadania pn.: „Zakup urządzeń do STREET WORKOUT do Parku Jana Jonstona”,
cc) zmniejszeniu w dz. 900 rozdz. 90095 o kwotę 59.000 zł, z tego:
 zmniejszenie o kwotę 30.000 zł w związku z niewykorzystaniem ww. kwoty na nadzory techniczne realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji ,
 zwiększenie o kwotę 41.000 zł z przeznaczeniem na realizację wspólnie realizowanych inwestycji ze Spółdzielnią Mieszkaniową Przylesie dot. budowy zespołów parkingowych wzdłuż ulic Zamenhofa i Rejtana w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych,
 zmniejszenie o kwotę 70.000 zł środków własnych na realizację zadania pn.: :Komitety Inicjatyw Gospodarczych”,
dd) zwiększeniu w dz. 921 rozdz. 92109 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiego Ośrodka Kultury, z tego:
- zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup strojów dla członków Orkiestry Dętej Miasta Leszna,
- zwiększenie dotacji na inwestycje o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu audio technicznego,
ee) zwiększeniu w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup ścieżki akrobatycznej,
ff) zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami w następujących działach i rozdziałach:
- dz. 750 rozdz. 75075 na kwotę 7.380 zł w celu wyodrębnienia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „zakup aplikacji mobilnej Leszno. Przewodnik Miejski”,
- dz. 750 rozdz. 75095 na kwotę 31.100 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizacji projektu unijnego pn.: „Podnoszenie innowacyjności oraz wzmacnianie marki Leszczyńkiego Klastra Budowlanego”,
- dz. 854 rozdz. 85154 na kwotę 3.000 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- dz. 921 rozdz. 92195 na kwotę 8.800 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

4. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 2 „Plan wydatków na 2014 rok” do uchwały budżetowej – zadania powiatu
Proponowane zmiany polegają na:
a) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 160.000 zł na zadaniu „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna – Trasa WZ”,
b) zmniejszeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 251.383 zł na zadaniu „Przebudowa ulicy Ewarysta Estkowskiego (DP 6263P) w Lesznie na odcinku od skrzyżowania z DK 12 do granicy miasta” w związku ze zmniejszeniem dotacji od Wojewody Wielkopolskiego po rozstrzygnięciu przetargowym i rozliczeniu końcowym inwestycji,
c) zwiększeniu w dz. 600 rozdz. 60015 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na remont mienia miasta w pasach drogowych uszkodzonego podczas kolizji drogowych, środki pochodzą z firm ubezpieczeniowych w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawców tych zdarzeń. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
d) zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71014 o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentów geodezyjno-prawnych dla działek, dla których nie sią urządzone księgi wieczyste (środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa),
e) zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 2.526 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej. Środki pochodzą ze zwiększonej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
f) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (środki pochodzą z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
g) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 55.486 zł z przeznaczeniem na:
- pokrycie wydatków na szkolenia uzupełniającego strażaka w związku z nieplanowanym przejściem na zaopatrzenie emerytalne oraz na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do ratownictwa chemiczno-ekologicznego w wysokości 34.486 zł,
- realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej PSP w Lesznie” w wysokości 21.000 zł,
h) zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 69.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla KM PSP Leszno” w wysokości 48.000 zł oraz na wydatki bieżące w wysokości 21.000 zł,
i) włączeniu środków w dz. 754 rozdz. 75478 o kwotę 2.853 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 roku,
j) zmniejszeniu w dz. 758 rozdz. 75818 rezerwy ogólnej o kwotę 25.065 zł wynikająca z następującego rozliczenia:
- wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w wysokości 10.065 zł
- wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 75.000 zł
- zwiększenie z zadań miastu o kwotę 60.000 zł,
k) zmniejszeniu w dz. 801 o kwotę 420.204 zł, z tego:
 rozdz. 80120 zmniejszenie o kwotę 147.230 zł oraz zwiększenie o kwotę 10.000 zł,
 rozdz. 80130 zmniejszenie o kwotę 282.974 zł, dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych w związku z dostosowaniem planu do przewidywanego wykonania,
l) zmniejszenie w dz. 801 o kwotę 45.478 zł oraz zmiany w rozdz. 80120, rozdz. 80130, rozdz. 80134 i rozdz. 80140 na kwotę 97.010 zł o charakterze porządkującym budżet w planie szkół i jednostek oświatowych, w tym: zwiększenie w zakresie wydatków inwestycyjnych dot. zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Szkoły Zawodowej Specjalnej” w wysokości 44.760 zł,
m) zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 41.656,53 zł na realizację przez II Liceum Ogólnokształcące programu ERASMUS+ pn.: „Naukowe laboratorium w kuchni” finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję,
n) zmniejszenie w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 4.722 zł (dot. plan Wydziału Edukacji) z przeznaczeniem na wydatki w zadaniach miasta,
o) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80130 o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni Zespołu Szkół Technicznych,
p) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80120 o kwotę 12.368 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w III Liceum Ogólnokształcącym. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
q) zwiększenie w dz. 801 rozdz. 80140 o kwotę 2.800 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej szkolenie w Centrum Kształcenia Praktycznego. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
r) zwiększaniu w dz. 852 rozdz. 85202 o kwotę 10.065 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej,
s) zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85204 o kwotę 3.047 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadania całodobowej opieki nad dziećmi z innych powiatów na terenie Miasta Leszna. Środki pochodzą ze zwiększonych dochodów,
t) zmniejszeniu w dz. 852 rozdz. 85204 – rodziny zastępcze o kwotę 150.000 zł i przeniesieniu jej do zadań miasta na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
u) zmniejszenie w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 118.447 zł środków własnych stanowiących zabezpieczenie funkcjonowania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Zadanie jest zadaniem zleconym i winno być w całości pokryte ze środków budżetu państwa. W roku bieżącym po raz pierwszy Wojewoda Wielkopolski zapewnił finansowanie zadania w całości zwiększając dotację celową o kwotę 237.568 zł,
v) zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85333 o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy w związku m. in z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
w) zwiększenie w dz. 854 o kwotę 5.408 zł oraz zmiany na kwotę 3.586 zł o charakterze porządkującym budżet pomiędzy jednostkami oświatowymi,
x) zmniejszenie w dz. 854 rozdz. 85402 o kwotę 30.000 zł wydatków na zadaniu pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Starozamkowej”,
y) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85406 o kwotę 5.400 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
z) zwiększenie w dz. 854 rozdz. 85410 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania pokoi mieszkalnych w Bursie Międzyszkolnej nr 1 na biura Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego” dot. wykonania i montażu szafy wbudowanej oraz na wykonanie oddzielnego opomiarowania biur,
aa) zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90004 o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną przyrody (środki pochodzą z zadań powiatu),
bb) zmianach pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami w następujących działach i rozdziałach:
- dz. 754 rozdz. 75404 na kwotę 145.000 zł dot. zmniejszenia wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z jednoczesnym zwiększeniem wpłat na realizację zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych I piętra budynku C Komendy Miejskiej Policji (kwota 110.000 zł) oraz zmiany w zakresie zadań inwestycyjnych w celu wyodrębniania środków na zakup kserokopiarki (kwota 35.000 zł).

5. Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 3 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie” do uchwały budżetowej
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na rok 2014” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:

a) nr 379/2014 z dnia 30 września 2014 roku polegających na:
- zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 349.326 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 września 2014 roku, nr FB-I.3111.320.2014.3 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80101 o kwotę 73.548,83 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 września 2014 roku, nr FB-I.3111.328.2014.8 z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- zwiększeniu w dz. 751 rozdz. 75109 o kwotę 268.781 zł zgodnie z pismem Dyrektora Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie z dnia 29 września 2014 roku, nr DLS 3101-19/14 z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku oraz na zryczałtowane diety dla członków terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych,
- przeniesieniu środków po stronie wydatków pomiędzy rozdziałami, paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zadaniami:
• w dz. 852 rozdz. 85203 na kwotę 970 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Środowiskowego Domu Samopomocy,
• w dz. 852 rozdz. 85212 na kwotę 1.960 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
b) nr 404/2014 z dnia 20 października 2014 roku polegających na:
- zwiększeniu w dz. 852, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 października 2014 roku, nr FB-I.3111.342.2014.4, w następujący sposób:
• w rozdz. 85203 o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na wypłacenie odprawy emerytalnej dla pracownika przechodzącego na emeryturę,
• w rozdz. 85213 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85212 o kwotę 850.674 zł, z tego:
• zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 października 2014 roku, nr FB-I.3111.350.2014.6 z przeznaczeniem na podwyższenie w 2014 roku kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci o kwotę 284.525 zł,
• zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2014 roku, nr FB-I.3111.365.2014.8 z przeznaczeniem na realizację ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 roku o kwotę 566.149 zł,
- zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85295 o kwotę 60.270 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2014 roku, nr FB-I.3111.363.2014.3 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85219 o kwotę 5.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2014 roku, nr FB-I.3111.366.2014.8 z przeznaczeniem na wypłacane wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 13.023 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
c) nr 415/2014 z dnia 29 października 2014 roku polegających na:
- zwiększeniu w dz. 010 rozdz. 01095 o kwotę 4.063,04 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2014 roku, nr FB-I.3111.373.2014.8 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy województwa wielkopolskiego za drugi okres płatniczy,
- zwiększeniu w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 28.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2014 roku, nr FB-I.3111.370.2014.8 z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy na finansowanie ośrodków wparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.000 zł o charakterze porządkującym budżet w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
Dokonuje się również aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 6.436 zł z tytułu zwiększenia dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej.

6. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi” do uchwały budżetowej
Dołącza się do niniejszej uchwały nowe brzmienie Załącznika nr 4 „Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone powiatowi na rok 2014” po zmianach dokonanych zarządzeniami Prezydenta Miasta Leszna:
a) nr 380/2014 z dnia 30 września 2014 roku polegających na:
- zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 28.800 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 września 2014 roku, nr FB-I.3111.294.2014.4 przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w związku z nieplanowanym odejściem na zaopatrzenie emerytalne,
- zwiększeniu w dz. 801 rozdz. 80102 o kwotę 618,75 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 września 2014 roku, nr FB-I.3111.328.2014.8 z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,
- zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 59.243 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
b) nr 405/2014 z dnia 20 października 2014 roku polegających na:
- zwiększeniu w dz. 710 rozdz. 71015 o kwotę 5.000 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 października 2014 roku, nr FB-I.3111.290.2014.3 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Inspektoratu nadzoru Budowlanego, w związku z podniesieniem od 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej o 2 punkty procentowe,
- zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w dz. 754 rozdz. 75411 na kwotę 18.144 zł o charakterze porządkującym budżet w planie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.
c) nr 416/2014 z dnia 29 października 2014 roku polegających na zwiększeniu w dz. 853 rozdz. 85321 o kwotę 237.568 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 października 2014 roku, nr FB-I.3111.358.2014.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Dokonuje się również aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą polegających na:
- zwiększeniu w dz. 750 rozdz. 75011 o kwotę 2.526 zł z tytułu zwiększenia dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej,
- zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75478 o kwotę 2.853 zł z tytułu zwiększenia dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 roku,
- zwiększeniu środków w dz. 710 rozdz. 71014 o kwotę 18.000 zł w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 listopada 2014 roku, nr FB-I.3111.392.2014. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentów geodezyjno-prawnych dla działek. Dla których nie są urządzone księgi wieczyste i ustalenie podstawy nabycia prawa własności na rzecz Skarbu Państwa oraz sporządzenie dokumentów geodezyjnych w celu ujawnienia w księgach wieczystych działek wchodzących w skład nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,
- zwiększeniu w dz. 754 rozdz. 75411 o kwotę 55.486 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 listopada 2014 roku, nr FB-I.3111.392.2014.4 z przeznaczeniem na:
o pokrycie wydatków na szkolenia uzupełniającego strażaka w związku z nieplanowanym przejściem na zaopatrzenie emerytalne oraz na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do ratownictwa chemiczno-ekologicznego w wysokości 34.486 zł,
o realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej PSP w Lesznie” w wysokości 21.000 zł.

7. Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 7 „Realizacja zadań określonych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii i Alkoholizmowi na 2014 rok” do uchwały budżetowej.
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 15.000 zł wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na doposażenie infrastruktury bazy wodniackiej w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz zmianach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o charakterze porządkującym budżet na kwotę 3.000 zł w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych.

8. Załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8 „Wydatki majątkowe na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany polegają na:
- zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych (w tym zmiany źródeł finansowania),
- zwiększenie zakupów inwestycyjnych dla jednostek budżetowych,
- zwiększeniu dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych,
- zwiększeniu dotacji dla innych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Kultury na realizację zakupu sprzętu audio technicznego,
- zmniejszenie dotacji na finansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 20.000 zł, z tego doposażenie infrastruktury bazy wodniackiej zwiększenie o kwotę 15.000 zł oraz dotacje na zadania na ograniczenie niskiej emisji zmniejszenie o kwotę 35.000 zł,
- zmniejszeniu wpłaty na państwowy funduszy celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych Komendy Miejskiej Policji w Lesznie o kwotę 110.000 zł.

9. Załącznik nr 9 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/1 „Wieloletnie zadania inwestycyjne na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
- zmniejszenia o kwotę 160.000 zł w poz.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna - Trasa WZ”,
- zwiększenia o kwotę 70.000 zł w poz.: „Budowa nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej”,
- zmniejszenia o kwotę 30.000 zł w poz. „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4”,
- wprowadzenie poz. „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Szkoły Zawodowej Specjalnej” w wysokości 44.760 zł.

10. Załącznik nr 10 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/2 „Jednoroczne zadania inwestycyjne na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
- zmniejszenia planu wydatków dot. realizacji następujących zadań:
• „Przebudowa ulicy Estkowskiego na odcinku od ronda Roszarnia do granicy miasta” o kwotę 251.383 zł z jednoczesną zmianą nazwy zadania na: „Przebudowa ulicy Ewarysta Estkowskiego (DP 6263P) w Lesznie na odcinku od skrzyżowania z DK 12 do granicy miasta”,
• „Modernizacja budynku przy ul. Starozamkowej 14a” o kwotę 30.000 zł,
• „Komitety Inicjatyw Gospodarczych: o kwotę 29.000 zł, z tego:
o zmniejszenie w poz. „U.M Leszna” o kwotę 70.000 zł,
o zwiększenie w poz. „odpłatność mieszkańców” 41.000 zł,
- zwiększenia planu wydatków dot. realizacji następujących zadań:
• „Modernizacja dachu w Przedszkolu Miejskim nr 18 i wymiana okien” o kwotę 19.668 zł,
• „Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania pokoi mieszkalnych w Bursie Międzyszkolnej nr 1 na biura Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego” o kwotę 4.000 zł,
• „Modernizacja nieruchomości Urzędu Miasta” o kwotę 300.000 zł.
Dokonuje się również aktualizacji ww. załącznika po zmianach dokonanych:
- Zarządzeniem nr 352/2014 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 5 września 2014 roku polegających na zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa linii napowietrznej SN na osiedlu Grzybowo” o kwotę 16.000 zł oraz zwiększeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Oświetlenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Holenderskiej” o kwotę 16.000 zł,
- Zarządzeniem nr 378/2014 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 września 2014 roku polegających na zmniejszeniu na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Modernizacja budynków na przyjęcie w szkołach dzieci 6-cio letnich” o kwotę 400 zł oraz zwiększeniu na zadaniu pn.: „Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych” o kwotę 400 zł.

11. Załącznik nr 11 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 8/3 „Zakupy inwestycyjne na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany dotyczą:
- zwiększeniu plany wydatków w następujących zadaniach:
• „zakup aplikacji mobilnej Leszno. Przewodnik Miejski”” o kwotę 7.380 zł,
• „zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 150.000 zł,
• „zakup sprzętu kuchennego” dla Przedszkoli Miejskich o kwotę 45.100 zł,
• „zakup zmywarki” o kwotę 8.000 zł z jednoczesną zmianą nazwy zadania na „zakup zmywarek”,
- zmniejszenia w poz. „zakup maszyny czyszczącej” o kwotę 5.160 zł,
- wprowadzenie następujący zakupów inwestycyjnych:
• „zakup kserokopiarki” dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w wysokości 5.400 zł,
• „zakup ścieżki akrobatycznej” w wysokości 20.000 zł,
• „zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do ratownictwa chemiczno-ekologicznego” w wysokości 69.000 zł.

12. Załącznik nr 12 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 8/4 „Dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych na wydatki i zakupy inwestycyjne na 2014 rok” do uchwały budżetowej.
Dokonuje się aktualizacji Załącznika polegającego na zmianach w wydatkach inwestycyjnych w następujących samorządowych zakładach budżetowych:
 w Miejskim Zakładzie Komunikacji:
• zmniejszenie w poz. „modernizacja zewnętrznej sieci c.o. i wod kan. na terenie zajezdni” o kwotę 11.457 zł,
• wprowadzenie poz. „zakup serwera” w wysokości 16.900 zł,
 w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych:
• wprowadzenie poz. „zakup programu komputerowego KADRY i PŁACE” w wysokości 7.000 zł,
 w Miejskim Zakładzie Zieleni:
• zwiększenie w poz. „modernizacja Parku Jana Jonstona, w tym zakup urządzeń do STREET WORKOUT” w wysokości 30.000 zł.

13. Załącznik nr 13 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 9 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany polegają na:
- zwiększenie dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 20.000 zł,
- zwiększeniu dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 7.000 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych o kwotę 42.443 zł,
- zwiększeniu dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 5.000 zł,
- zmniejszeniu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty o kwotę 672.828 zł,
- zwiększeniu dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w ramach realizacji projektu unijnego pn.: „Konsultuj, działaj, wzmacniaj” o kwotę 600 zł,
- zmniejszenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 20.000 zł.

14. Załącznik nr 14 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 10 „Zestawienie planu dochodów rachunków jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych” do uchwały budżetowej
Zmiany dotyczące dochodów rachunków jednostek oświatowych polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków w wysokości 7.783 zł (dz. 801 rozdz. 80104 i rozdz. 80110) z następujących tytułów:
 darowizny dla Przedszkola Miejskiego nr 10 od firmy C&C Partners z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu łazienki w wysokości 700 zł,
 darowizny dla Gimnazjum nr 7 od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji na zakup pomocy naukowych w wysokości 1.500 zł,
 odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. za straty powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem do budynku Przedszkola nr 3 w wysokości 5.383 zł,
 odsetki bankowe (kwota 200 zł).

15. Załącznik nr 15 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 11 „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych na 2014 rok” do uchwały budżetowej.
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia:
- w Miejskim Zakładzie Komunikacji, poprzez zwiększenie o kwotę 5.443 zł w poz. ”Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” oraz „Koszty inwestycyjne”. Zmiana dotyczy wprowadzenia zadania pn.: „zakup serwera”, z tego: zwiększenie o kwotę 5.443 zł oraz zmiany pomiędzy realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi na kwotę 11.457 zł,
- w Miejskim Zakładzie Zieleni, poprzez zwiększenie poz. „dotacje na inwestycje” oraz poz. „koszty inwestycyjne” o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń STRETT WORKOOT do Parku Jonstona. Jednocześnie dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej po stronie przychodów na kwotę 8.400 zł, a także po stronie kosztów w następujący sposób: zwiększenie w poz. „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń” o kwotę 50.000 zł oraz zmniejszenie w poz. „pozostałe koszty bieżące” o kwotę 50.000 zł.
- w Miejskim Zakładzie Budynków Komunalnych, poprzez zwiększenie o kwotę 7.000 zł w poz. ”Razem przychody”, „Dotacje na inwestycje”, „Razem koszty” oraz „Koszty inwestycyjne”. Zwiększenie dotyczy zakupu programu komputerowego KADRY i PŁACE.

16. Załącznik nr 16 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku Nr 12 „Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na 2014 rok” do uchwały budżetowej
Dokonuje się aktualizacji Załącznika wg opisanych zmian w treści uzasadnienia. Zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 35.000 zł w dz. 900 rozdz. 90005 na zadaniu „realizowanie zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim – zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych” oraz zwiększeniu w dz. 900 rozdz. 90004 na zadaniu „przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zielni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków”.
Dokonuje się również aktualizacji Załącznika wg zmian dokonanych Zarządzeniem nr 378/2014 z dnia 30 września 2014 roku polegającej na wprowadzeniu zadania pn.: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Leszna" w wysokości 10.000 zł w dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 oraz zmniejszeniu na zadaniu pn. „ „Program ochrony środowiska dla miasta Leszna (aktualizacja)” o kwotę 10.000 zł.

17. Załącznik nr 17 do niniejszej uchwały – zmiany w Załączniku nr 13 „Wydatki na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych na 2014 rok” do uchwały budżetowej.
Proponowane zmiany polegają na:
- włączeniu środków w wysokości 87.030,88 zł na realizację przez Gimnazjum nr 1 projektu pn.: „Podążając krokami J.A. Komeńskiego” finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję ERASMUS+,
- włączeniu środków w wysokości 41.656,53 zł na realizację przez II Liceum Ogólnokształcące projektu pn.: „Naukowe laboratorium w kuchni” finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję ERASMUS+,
- zwiększeniu o kwotę 600 zł projektu pn.: ”Konsultuj, działaj, wzmacniaj”,
- zmniejszeniu o kwotę 6.817 zł projektu pn.: „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej”.Opracował:
Wydział Budżetu


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Hanna Smekta??a
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-11-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-11-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.