Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXVII/285/2005

Uchwa??a nr XXVII/285/2005

Numer uchwa??y: 2005/27/285
Numer sesji: 27
Rok: 2005

 

Uchwała Nr XXVII/285/2005

Rady Miejskiej Leszna

z dnia 27 stycznia 2005 roku

 

w sprawie:       zmiany Uchwały nr XVII/162/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca   
                        2004 roku w sprawie ustalenia taryfy opłat i regulaminu przewozu osób, bagażu 
                        i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych   
                        miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, 
                        Święciechowa, zmienionej uchwałą Nr XVIII/179/2004 Rady Miejskiej Leszna

                        z dnia 29 kwietnia 2004 roku.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zmianami), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. Nr 9, poz. 43 z 1997r. ze zmianami), art. 8 ust.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050
z 2001r. ze zmianami), art. 15 ust.5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o prawie przewozowym ( jednolity tekst Dz.U. Nr 50, poz. 601 z 2000r. ze zmianami) Rada Miejska Leszna postanawia, co następuje:

 

 

§ 1

W załączniku nr 1 do uchwały w § 6 ust.2 dodaje się punkt oznaczony lit. c w brzmieniu:

c) Za przejazd bezpłatny lub ulgowy w oparciu o posiadany bilet ulgowy, ale bez posiadania przy sobie dokumentu uprawniającego do takiego przejazdu podróżny w przypadku okazania takiego dokumentu firmie upoważnionej do kontroli biletów w terminie 7 dni od dnia kontroli uiści opłatę manipulacyjną w wysokości 10-krotności ceny biletu jednorazowego normalnego na liniach komunikacyjnych w granicach administracyjnych miasta Leszna.

W przypadku nie dochowania tego terminu pasażer ponosi opłatę jaką określa się w § 6 załącznika nr 1 do uchwały.

 

 

 

§ 2

W załączniku nr 1 do uchwały, § 7 otrzymuje brzmienie:

§ 7

1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów upoważnione są następujące osoby:

 

Lp.

Osoby upoważnione

Dokumenty, które osoba upoważniona musi okazać na żądanie kontrolera biletów

1.

Posłowie i Senatorowie RP

Legitymacja poselska lub senatorska.

2.

Honorowi obywatele Miasta Leszna oraz  „Zasłużeni dla Miasta Leszna”

 

Zaświadczenie wydane przez Przewodniczącego Rady

Miejskiej Leszna.

 

 

 

3.

Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w szkołach specjalnych oraz ich opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem

Legitymacja wydana przez szkoły i placówki specjalne.

4.

Inwalidzi wojenni i wojskowi

Książeczka inwalidy wojennego lub wojskowego wystawiona przez ZUS.

5.

Dzieci do lat 4

Oświadczenie rodziców lub opiekunów.

6.

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ich opiekunowie względnie przewodnicy w przypadku osób ze schorzeniami narządu wzroku

Legitymacja wystawiona przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie.

7.

Umundurowani funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej Leszna oraz żołnierze Żandarmerii Wojskowej

W czasie wykonywania czynności służbowych.

8.

Żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową za wyjątkiem nadterminowej zasadniczej służby wojskowej oraz okresowej służby wojskowej

Książeczka wojskowa z odpowiednim wpisem.

9.

Osoby, które ukończyły 65 lat

Dowód osobisty.

10.

Honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 25 litrów krwi

Legitymacja wydana przez MZK w Lesznie.

 

 

2. Do korzystania z ulgowych przejazdów upoważnione są następujące osoby:

 

Lp.

Osoby upoważnione

Dokumenty, które osoba upoważniona musi okazać na żądanie kontrolera biletów

1.

Kombatanci i osoby uprawnione

Zaświadczenie o uprawnieniach kombatantów i osób represjonowanych wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

2.

Studenci

Legitymacja studencka.

3.

Dzieci powyżej 4 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Oświadczenia rodziców lub opiekunów.

4.

Dzieci oraz młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych i policealnych nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

Legitymacja szkolna.

5.

Po ukończeniu 60 roku życia - emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których otrzymują zasiłki rodzinne

Legitymacja emeryta lub rencisty albo ostatni odcinek emerytury lub renty wraz z dowodem osobistym. Decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego wydana przez ZUS wraz z dowodem osobistym.

 

3. Dokumenty, o których mowa w ust.1 i ust.2 korzystający z usług komunikacji miejskiej na zasadach określonych w § 7 ust. 1 i ust. 2 muszą posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie kontrolerów biletów.

 

§ 3

 

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie.

 

 

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

 

                                                                                              Wojciech RAJEWSKI

 

Uzasadnienie

 

do uchwały nr XXVII/285/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 stycznia 2005 roku w  sprawie zmiany Uchwały nr XVII/162/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie ustalenia taryfy opłat i regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa, zmienionej uchwałą Nr XVIII/179/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2004 roku.

 

 

Proponowana zmiana wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 czerwca 2004 r. zakazującego pobierania jednakowej opłaty dodatkowej za przejazd bezpłatny lub ulgowy bez dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia do ulgi i za przejazd bezpłatny lub ulgowy w sytuacji braku uprawnienia do ulgi. Proponowana zmiana różnicuje wysokość dodatkowej opłaty. Osoby posiadające uprawnienia do ulgi, które w momencie przejazdu nie posiadają dokumentu potwierdzającego ulgę poniosą znacznie niższą opłatę, pod warunkiem dostarczenia firmie kontrolującej wymienionego dokumentu w terminie określonym w uchwale (7 dni).

Ponadto celowe jest równoczesne doprecyzowanie zapisu § 7 załącznika (taryfa opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa), który w obecnym brzmieniu budzi wątpliwości interpretacyjne.

 

 

 

 

Opracował:                                                                                                


Wydział Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2005-01-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.