Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXIII/233/2004

Uchwa??a nr XXIII/233/2004

Numer uchwa??y: 2004/23/233
Numer sesji: 23
Rok: 2004

UCHWAŁA nr XXIII/233/2004r

RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 30 września 2004r

 

w sprawie: uchwalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2004/2005 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół  ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości albo matury

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) uchwala się co następuje:

 

                                                                      §  1

 

Zatwierdza się Regulamin przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2004/2005 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości albo matury stanowiący załącznik do uchwały.

 

                                                                       § 2

 

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przewidzianych w ramach Działania 2.2 Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa.

 

 

                                                                       § 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

 

                                                                       § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                       

 

 

 Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

                                                                                                        Wojciech  Rajewski

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE do

UCHWAŁY   Nr XXIII/233/2004

RADY MIEJSKIEJ  LESZNA z dnia 30 września 2004 r

w sprawie: uchwalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania w roku szkolnym 2004/2005 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół  ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/ matury

 

         Od roku szkolnego 2004/2005 istnieje możliwość realizacji programu stypendialnego współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Społecznego oraz Budżetu Państwa. Program realizowany będzie w ramach Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

        O stypendium będą mogli ubiegać się uczniowie pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mieszkający na obszarach wiejskich, w miastach do 5000  mieszkańców, w miastach do 20000   mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych, uczący się w szkole umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego.

        Projekty dotyczące programów stypendialnych w ramach działania 2.2.Uzupełnienie Zintegrowanego  Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przygotowują organy prowadzące szkoły ponadgimnazjalne.

Na projektodawcy spoczywa obowiązek przygotowanie Regulaminu określającego reguły przyznawania świadczeń i umożliwiającego uczniom zapoznanie się z zasadami udzielania wsparcia.

       Uchwalenie regulaminu jest jednym z etapów prac nad przygotowaniem projektu stypendialnego. Po ogłoszeniu przez samorząd województwa (Urząd Marszałkowski)

konkursu zostanie złożony wniosek projektowy .Po jego akceptacji możliwa będzie realizacja programu.

       Przepisy ustawy o samorządzie gminnym nadają kompetencje Radzie Miejskiej do uchwalenia zasad udzielania stypendiów.

      W związku z przystąpieniem do opracowywania projektu w ramach działania 2.2.Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego rekomenduje się Radzie przyjęcie niniejszej uchwały.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.