Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXIII/229/2004

Uchwa??a nr XXIII/229/2004

Numer uchwa??y: 2004/23/229
Numer sesji: 23
Rok: 2004

 

Uchwała Nr XXIII/ 229/ 2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 września 2004 roku

 

w sprawie emisji obligacji komunalnych

 

Działając na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 48 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 ze zmianami), jak również na podstawie art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz.1300 ze zmianami), Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

 

 § 1

 

Rada Miejska Leszna postanawia wyemitować obligacje komunalne na okaziciela w łącznej liczbie 130 (sto trzydzieści) sztuk o wartości nominalnej 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych) każda, na łączną kwotę 13.000.000,00 PLN (trzynaście milionów złotych).

Obligacje wyemitowane zostaną w 2004 r. w 4 (czterech) seriach:

a)     obligacje 7-letnie na kwotę 3.000.000,00 PLN,

b)     obligacje 7-letnie na kwotę 4.000.000,00 PLN,

c)      obligacje 8-letnie na kwotę 3.000.000,00 PLN,

d)     obligacje 8-letnie na kwotę 3.000.000,00 PLN.

Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa 100.000,00 PLN (sto tysięcy złotych).

Obligacje mogą nie mieć formy dokumentu.

 

 

§ 2

 

Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie wydatków związanych z:

a) budową infrastruktury technicznej w mieście Lesznie,

b) budową i modernizacją dróg i ulic w mieście Lesznie,

c) budową i remontami obiektów komunalnych i oświatowych w mieście Lesznie,

d) spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

 

§ 3

 

1.      Emisja zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów w liczbie nie większej niż 300 (trzysta).

2.      Obligacje zostaną wykupione z dochodów budżetu Miasta Leszna pochodzących z podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

3.      Wierzytelności wynikające z obligacji nie są zabezpieczone.

 

 

 

 

 

§ 4

 

1.      Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, każdorazowo ustalane przed rozpoczęciem rocznego okresu odsetkowego, przy czym nie może ono przekroczyć rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych albo wysokości stawki WIBOR 1R, powiększonej o marżę dla inwestorów w wysokości nie większej niż:

a)     1,4 p.p. dla obligacji 7-letnich,

b)     1,5 p.p. dla obligacji 8-letnich.

2.      Oprocentowanie ustala się i wypłaca w okresach rocznych liczonych od daty emisji, co określone zostanie w propozycji nabycia obligacji.

 

§ 5

 

1.      Emisja ostatniej serii obligacji nastąpi nie później niż 31 grudnia 2004 r.

2.      Sprzedaż obligacji nastąpi do dnia 31 grudnia 2004 r.

 

§ 6

 

1.      Wykup obligacji następować będzie po cenie nominalnej po upływie terminów wskazanych w obligacjach jako daty wykupu.

2.      Ostateczny termin wykupu obligacji ustala się na dzień 31 grudnia 2012 r. Wcześniejsze wykupienie obligacji jest możliwe na zasadach określonych w ust. 3.

3.      Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

4.      Terminy i tryb umorzenia określi Prezydent Miasta Leszna.

 

§ 7

 

1.      Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna, który jest upoważniony do dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji oraz do wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

2.      Czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone podmiotowi wybranemu w drodze przetargu.

 

§ 8

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

      Rady Miejskiej Leszna

 

 

Wojciech Rajewski

 

 

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXIII/ 229/2004 Rady Miejskiej Leszna

z dnia 30 września 2004 roku

w sprawie emisji obligacji komunalnych

 

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Lesznie stanowi formalny początek i podstawę prawną procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych w trybie emisji niepublicznej. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządowa otrzymuje od nabywców obligacji środki pieniężne, natomiast sama jest zobowiązana do zapłaty obligatariuszom odsetek i wykupu obligacji po określonym czasie.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w dochodach Miasta Leszna. Wydatki te związane są z finansowaniem inwestycji w zakresie budowy infrastruktury technicznej w mieście, budową i modernizacją dróg i ulic w mieście, budową i remontami obiektów komunalnych i oświatowych w mieście oraz spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Aktualna sytuacja ekonomiczna sprawia, że zachodzi konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Rynek kapitałowy daje Miastu do dyspozycji dwa podstawowe instrumenty: kredyt komercyjny oraz obligacje komunalne.

Obligacje komunalne, które stają się coraz bardziej popularnym instrumentem finansowym, w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Miasta bardziej korzystne niż tradycyjny komercyjny kredyt bankowy.

Obligacje komunalne są dla Miasta bardziej korzystne przede wszystkim z uwagi na swoją elastyczność. Instrument ten daje możliwość określenia takich terminów wykupu (spłaty kapitału), które zapewniają bezpieczeństwo w zakresie płynności finansowej budżetu.

Przeprowadzone analizy finansowe wykazały, iż emisja na kwotę 13.000.000 zł pozwala zachować płynność finansów Miasta we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę całego zobowiązania.

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w sprawie emisji obligacji określa ogólne warunki emisji. Uchwała określa m.in. wielkość emisji, podział na transze i serie, długość życia poszczególnych obligacji, sposób emisji, maksymalne warunki oprocentowania.

Ogólne określenie warunków emisji obligacji jest niezbędne w celu przeprowadzenia przetargu na wybór agenta emisji obligacji, czyli banku, który będzie organizatorem, depozytariuszem i gwarantem emisji. Uchwała ta określa przedmiot zamówienia, zakreślając równocześnie granice, w których banki – oferenci mogą przygotowywać swoje oferty. Po przeprowadzeniu przetargu i wybraniu agenta emisji, zostanie podpisana umowa z bankiem-agentem emisji.

Emisja obligacji komunalnych zapewnia środki niezbędne dla dalszego rozwoju Miasta.

 

 

Opracował:                                                                                     

Inwest Consulting S.A.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-09-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.