Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Przetargi - nieruchomo??ci na wynajem - lokale i inne obiekty » Prezydent Miasta Leszna og??asza I przetarg ustny nieograniczony na wydzier??awienie pawilonu handlowego, po??o??onego w Lesznie przy ul. Opali??skich na czas nieoznaczony.

Prezydent Miasta Leszna og??asza I przetarg ustny nieograniczony na wydzier??awienie pawilonu handlowego, po??o??onego w Lesznie przy ul. Opali??skich na czas nieoznaczony.

Data publikacji: ----
Termin sk??adania ofert: ----

1. Lokalizacja: Leszno, ul. Opalińskich.

2. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa o pow. ca 16 m2 oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 5/4 arkusz mapy 16, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 24630, na której usytuowany jest pawilon handlowy o powierzchni ca 13 m2.

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług, oznaczonym symbolem 21MW/U w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

4. Dzierżawca zobowiązany będzie do:
- przystosowania obiektu własnym kosztem i staraniem do potrzeb prowadzonej działalności,
- przyłączenia na własny koszt do obiektu energii elektrycznej,
- utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym,
- ponoszenia drobnych nakładów, do których należą w szczególności: drobne naprawy podłóg, drzwi i okien, malowanie ścian, podłóg jak również naprawy instalacji i urządzeń technicznych,
- utrzymania wydzierżawionego terenu jak i obiektu handlowego, terenu wokół niego w należytym stanie sanitarno-porządkowym.

5. Termin i miejsce przetargu: 13 listopada 2014 r., godz. 10:00, sala konferencyjna na parterze w budynku Wydziału Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a.

6. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego netto:  260,00 zł
Do stawki czynszu miesięcznego, osiągniętej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%.
Postąpienie nie mniejsze niż 1% stawki wywoławczej czynszu miesięcznego z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.
Czynsz miesięczny wraz z podatkiem VAT 23% płatny będzie do 25 dnia każdego miesiąca. Czynsz podlega bieżącej waloryzacji w oparciu o wskaźnik wzrostu cen i towarów konsumpcyjnych, opublikowany przez Prezesa GUS w okresach nie dłuższych niż 6 miesięcy.

7. Wysokość i termin wniesienia wadium: wadium 260,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 7 listopada 2014 r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: w przypadku gdy osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Urzędzie Miasta Leszna Wydziale Gospodarki Nieruchomościami w oznaczonym miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

9. Warunki dodatkowe: uczestnicy przetargu winni posiadać dowód tożsamości; dowód wpłaty wadium; w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Z regulaminem przetargu można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-11, 65/ 529-82-13.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:
- osoby:Typ dokumentu: Przetargi - nieruchomo??ci na wynajem - lokale i inne obiekty
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: Mariusz Glapiak
Opublikowany dnia: 2014-10-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-10-10
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.