Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a nr XXIV/241/2004

Uchwa??a nr XXIV/241/2004

Numer uchwa??y: 2004/24/241
Numer sesji: 24
Rok: 2004

 

Uchwała Nr  XXIV/241/2004

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 roku

w sprawie określenia wysokości stawek

podatku od nieruchomości.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz  art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.  z 2002 r. Nr  9 poz. 84 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

 

§ 1

 

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

 

 

1)  od gruntów:

 

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób   zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  ­–  0,60 zł od 1 m2   powierzchni

 

b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych   3,48 zł od 1 ha powierzchni

 

c)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  0,16 zł od 1 m2 powierzchni

 

 

2)      od budynków lub ich części:

 

a)    mieszkalnych    0,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

b)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –  16,90 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

  

c)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym    8,29 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń   zdrowotnych    3,38 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego z wyjątkiem wymienionych w § 1 pkt 2 lit. f    5,51 zł od 1m2 powierzchni  użytkowej

 

f) pozostałych o konstrukcji innej niż murowana, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  5,94 zł   od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

 

3)      od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz  ust. 3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

§ 2

 

Traci moc Uchwała Nr XIV/127/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 17 grudnia 2003 r. Nr 214, poz. 4591).

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

 

 

 

 

                                                                                                Przewodniczący      

                                                                                           Rady Miejskiej Leszna                                    

                                                                                                         

 Wojciech Rajewski    

 

 

 

 

 

 Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej Leszna  Nr   XXIV/241/2004 z dnia 25 listopada 2004 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

 

Określenie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących na terenie miasta Leszna, należy do ustawowych kompetencji Rady Miejskiej, w granicach określonych stosownymi przepisami prawa.

 

Prezydent Miasta Leszna proponuje wzrost stawek średnio o 3,3 % w stosunku do stawek obowiązujących w mieście Lesznie w 2004 roku, z wyjątkiem stawek związanych z działalnością gospodarczą i od gruntów pozostałych.

Wnosi się o zwiększenie stawek:

·        z 0,56 zł na 0,60 zł od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków (stawka maksymalna: 0,66 zł),

·        z 16,30 zł na 16,90 zł od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (stawka maksymalna: 17,98 zł),

·        z 0,10 zł na 0,16 zł od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (stawka maksymalna: 0,32 zł).

Generalnie stawki proponowane przez Prezydenta Miasta Leszna są niższe od stawek maksymalnych, określonych przez Ministra Finansów.

Utrzymano zasadę wprowadzoną przez Radę Miejską w 2000 roku, dotyczącą zróżnicowania stawek w „pozostałych budynkach”, tj. takich, których konstrukcja jest inna niż murowana.

 

 

Opracował:                                                                                      

Wydział Finansów

Referat Dochodów
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja IV (2002 - 2006)
Autor informacji: Piotr Kasperski
Informację wprowadził: Piotr Kasperski
Opublikowany dnia: 2004-11-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-01 (przeniesienie danych z poprzedniej wersji BIP)
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.