Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XLII/563/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 wrze??nia 2014 roku o przyj?ciu ??rodk??w z Funduszu Sp??jno??ci z Priorytetu IX-Infrastruktura energetyczna przyjazna ??rodowisku i efektywno??? energetyczna w ramach Dzia??ania 9.3 ?? Termomodernizacja obiekt??w u??yteczno??ci publicznej ?? plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) Konkurs nr 2 /POIi??/9.3/2013

UCHWA?A Nr XLII/563/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 wrze??nia 2014 roku o przyj?ciu ??rodk??w z Funduszu Sp??jno??ci z Priorytetu IX-Infrastruktura energetyczna przyjazna ??rodowisku i efektywno??? energetyczna w ramach Dzia??ania 9.3 ?? Termomodernizacja obiekt??w u??yteczno??ci publicznej ?? plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) Konkurs nr 2 /POIi??/9.3/2013

Numer uchwa??y: 563
Numer sesji: 42
Rok: 2014


UCHWAŁA Nr XLII/563/2014
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 września 2014 roku
o przyjęciu środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX- Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) Konkurs nr 2 /POIiŚ/9.3/2013
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

Rada Miejska Leszna uchwala co następuje:

§ 1

1. Miasto Leszno przyjmuje w 2015 roku środki w wysokości 47.544,72 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 72/100) z Funduszu Spójności Priorytet IX- Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) na realizację przedsięwzięcia pn.: ”Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Leszna” w ramach konkursu 2/POIiŚ/9.3/2013. Powyższa kwota będzie stanowić do 85% kosztów kwalifikowanych ww. projektu.

2. Pozostałe środki finansowe w wysokości 26.255,28 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 28/100) na opracowanie planu zabezpieczy ze środków własnych Miasto Leszno, z tego:
- w roku 2014 w kwocie 5.000 zł,
- w roku 2015 w kwocie 21.255,28 zł.

3. Środki własne stanowiące zabezpieczenie udziału własnego w ww. projekcie pokryte będą z dochodów własnych Miasta Leszna.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie
do uchwały Nr XLII/563/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 września 2014 roku o przyjęciu środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX- Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) Konkurs nr 2 /POIiŚ/9.3/2013

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Wniosek o dofinansowanie ww. projektu w ramach IX osi priorytetu POIiŚ został złożony do NFOSiGW w październiku 2013 r., i po weryfikacji formalnej został oceniony pozytywnie, a następnie zarejestrowany pod numerem 2/POIiŚ/9.3/2013/NFOŚiGW/1387.
Na realizację projektu zaplanowano w budżecie kwotę 73.800,00 zł, z tego:
 w 2014 roku 5.000 zł ze środków własnych,
 w 2015 roku 21.255,28 zł ze środków własnych oraz 47.544,72 zł (do 85% kosztów kwalifikowanych) będzie stanowiła dotacja ze środków Funduszu Spójności.

Ww. dotacja ze środków Funduszu Spójności planowana jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 projekt w ramach konkursu nr 2/POliŚ/9.3/2013, działanie 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plan gospodarki niskoemisyjnej”. Umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w 2014 r., a wykonanie dokumentacji oraz rozliczenie i przekazanie dotacji przez Fundusz nastąpi w 2015 roku.


Opracował:
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony ŚrodowiskaInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Anna Poloch
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-10-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.