Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XLII/560/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 wrze??nia 2014 roku w sprawie przyj?cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problem??w Alkoholowych na rok 2015

Uchwa??a Nr XLII/560/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 wrze??nia 2014 roku w sprawie przyj?cia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problem??w Alkoholowych na rok 2015

Numer uchwa??y: 560
Numer sesji: 42
Rok: 2014


Uchwała Nr XLII/560/2014

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 września 2014 roku
w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 4' ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. poz. 1356) Rada Miejska Leszna stanowi, co następuje:

§ 1

Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz Pawlaczyk

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLII/560/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa lokalną politykę minimalizowania szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu.
Strategicznym celem jest przeciwdziałanie problemom alkoholowym.
W programie przyjmuje się cztery priorytety:
- rozwiązywanie problemów alkoholowych,
-prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej,
w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- współdziałanie z instytucjami i organizacjami.
Przedstawiony program został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb w mieście z uwzględnieniem zasobów, jakimi dysponuje miasto.

Opracowało:
Biuro ds. UzależnieńInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Bo??ena Moksiewicz
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-10-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.