Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XLII/559/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 wrze??nia 2014 roku w sprawie przyj?cia ??Programu wsp????pracy organ??w samorz?dowych Miasta Leszna z organizacjami pozarz?dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia??alno??ci po??ytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok?

Uchwa??a Nr XLII/559/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 wrze??nia 2014 roku w sprawie przyj?cia ??Programu wsp????pracy organ??w samorz?dowych Miasta Leszna z organizacjami pozarz?dowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia??alno??ci po??ytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok?

Numer uchwa??y: 559
Numer sesji: 42
Rok: 2014
Uchwała Nr XLII/559/2014
Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 września 2014 roku
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§1
Przyjmuje się Program współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUzasadnienie
do uchwały Nr XLII/559/2014 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 września 2014 roku
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy organów samorządowych Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2015 rok”

Zgodnie z treścią art. 5a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest do uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
Celem głównym Programu jest rozwój współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi oraz określenie jej ram na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego. Realizacja tej uchwały pozwoli pełniej wykorzystać instytucje pożytku publicznego w zaspokajaniu potrzeb społecznych naszego miasta. Uchwała ta porządkuje pod względem prawnym, merytorycznym i finansowym współpracę organów samorządu Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego. Program przewiduje współpracę finansową oraz pozafinansową. Jest podstawą m.in. do zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
Przedstawiany Program jest efektem prac grupy roboczej powołanej w ramach Projektu „Konsultuj, działaj, wzmacniaj!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W skład grupy weszli przedstawiciele Organizacji Pozarządowych oraz pracownicy samorządowi Miasta Leszna. Spotkania grupy roboczej odbywały się w okresie grudzień 2013 – czerwiec 2014.
Niniejszy projekt uchwały jest nie tylko spełnieniem ustawowego obowiązku, lecz także przejawem kształtowania partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz współdziałaniem z nimi w realizacji ustawowych zadań Miasta Leszna.

Opracował:
Wydział Promocji i Rozwoju


Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Maria Marciniak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-10-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.