Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » UCHWA?A Nr XLII/557/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 wrze??nia 2014 roku w sprawie: wyra??enia zgody na zbycie w drodze darowizny udzia??u w wysoko??ci 8592/104403 cz???ci w prawie w??asno??ci nieruchomo??ci po??o??onej w Lesznie przy ulicy Gen. Jaros??awa D?browskiego 37, 39.

UCHWA?A Nr XLII/557/2014 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 wrze??nia 2014 roku w sprawie: wyra??enia zgody na zbycie w drodze darowizny udzia??u w wysoko??ci 8592/104403 cz???ci w prawie w??asno??ci nieruchomo??ci po??o??onej w Lesznie przy ulicy Gen. Jaros??awa D?browskiego 37, 39.

Numer uchwa??y: 557
Numer sesji: 42
Rok: 2014


UCHWAŁA Nr XLII/557/2014
RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 25 września 2014 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny udziału w wysokości 8592/104403 części w prawie własności nieruchomości położonej w Lesznie przy ulicy Gen. Jarosława Dąbrowskiego 37, 39.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ppkt a) ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§1.
Wyraża się zgodę na zbycie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa udziału
w wysokości 8592/104403 części w prawie własności nieruchomości położonej
w Lesznie przy ulicy Gen. Jarosława Dąbrowskiego 37, 39, oznaczonej działką
nr 35/116 o pow. 0.0808 ha ark. mapy 45,
stanowiącej własność Miasta Leszna, zapisanej w księdze wieczystej PO1L/00022255/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tadeusz PawlaczykUZASADNIENIE
do uchwały Nr XLII/557/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 września 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny udziału w wysokości 8592/104403 części w prawie własności nieruchomości położonej w Lesznie przy ulicy Gen. Jarosława Dąbrowskiego 37, 39.

Budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Lesznie przy ulicy Gen. Jarosława Dąbrowskiego 37, 39, zlokalizowany jest na nieruchomości, stanowiącej działkę oznaczoną nr 35/53 o pow. 0.0415 ha na arkuszu mapy 45. Przedmiotowa nieruchomość stanowi współwłasność pomiędzy Skarbem Państwa – udział w wysokości 8592/104403 części, Miastem Leszno – udział 35751/104403 części oraz właścicielami wyodrębnionych lokali mieszkalnych – udział 60060/104403 części. Budynek mieszkalny zlokalizowany na wyżej wymienionej działce gruntu położony jest w granicach nieruchomości gruntowej.
Nieruchomość przyległa, zlokalizowana wokół budynku stanowiąca działkę oznaczoną numerem 35/116 ark. mapy 45 o pow. 0.0808 ha stanowi współwłasność Miasta Leszna w udziale 44343/104403 części oraz właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych w udziale 60060/104403 części. Do prawidłowego i racjonalnego korzystania z budynku i urządzeń położonych na nieruchomości zabudowanej, stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa, Miasta Leszna oraz właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych niezbędne jest korzystanie z działki przyległej. Ponieważ działka ta stanowi jedynie współwłasność Miasta Leszna i właścicieli wyodrębnionych lokali mieszkalnych, zasadne jest dokonanie darowizny udziału w prawie własności nieruchomości oznaczonej działką 35/116 o pow. 0.0808 ha arkusz mapy 45 w części odpowiadającej udziałowi jakim Skarb Państwa dysponuje w prawie własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym tj. 8592/104403 części.
Realizacja powyższego umożliwi właściwe uregulowanie stanu prawnego nieruchomości
i stworzenie racjonalnych warunków korzystania z nieruchomości budynkowej.
Wobec powyższego uzasadnienia wnoszę projekt uchwały pod obrady Rady w celu jego uchwalenia.Opracował:
Wydział Gospodarki
Nieruchomościami

Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Jolanta Jankowiak
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-10-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.