Wybory 2015


Referendum
Ogólnokrajowe
2015Akty prawne


Projekty uchwał


WolontariatInformacja dotycząca obsługi
osób niesłyszących w
Urzędzie Miasta Leszna
Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. (0-65) 529 81 00
e-mail: um@leszno.plStrona główna » Dokumenty » Uchwa??y Rady » Uchwa??a Nr XLII/553/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 wrze??nia 2014 roku w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2015 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczy??skiemu

Uchwa??a Nr XLII/553/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 wrze??nia 2014 roku w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2015 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczy??skiemu

Numer uchwa??y: 553
Numer sesji: 42
Rok: 2014


Uchwała Nr XLII/553/2014

Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 września 2014 roku
w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2015 roku
pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu


Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska Leszna uchwala co następuje :


§ 1

Postanawia się udzielić z budżetu Miasta Leszna w 2015 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu w formie dotacji celowej w wysokości 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) z przeznaczeniem na realizację w 2015 roku przebudowy dróg powiatowych: nr 4781P (pomiędzy drogą wojewódzką 432) i nr 4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo.


§ 2

Spłata zobowiązania wymienionego w §1 nastąpi z dochodów własnych gminy


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Leszna

Tadeusz Pawlaczyk
Uzasadnienie

do Uchwały Nr XLII/553/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 września 2014 roku
w sprawie udzielenia przez Miasto Leszno w 2015 roku pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu
Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2015 w wysokości 100.000 zł na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na realizację w 2015 roku przez Powiat Leszczyński przebudowy dróg powiatowych: nr 4781P (pomiędzy drogą wojewódzką 432) i nr 4782P od m. Osieczna do m. Berdychowo.

O udzielenie w/w pomocy finansowej zwrócił się do Prezydenta Miasta Leszna w imieniu Zarządu Powiatu Leszczyńskiego Starosta Leszczyński pismem z dnia 21 lipca 2014r. Na realizację tej inwestycji w 2015 roku Powiat zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, w którym to jednym z kryteriów oceny wniosków jest partnerstwo finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Tak więc udzielenie pomocy finansowej zwiększa szanse Powiatu na otrzymanie dotacji w ramach przeprowadzanego konkursu.


Opracował:
Miejski Zarząd Dróg i InwestycjiInformacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwa??y Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Rafa?? Bukowski
Informację wprowadził: El??bieta Marek
Opublikowany dnia: 2014-10-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-10-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.